Jewish National and University Library Digitized Book Repository

All titles by date New titles (last month) Lists by subject   רשימות לפי נושאים כותרים חדשים (חודש אחרון) רשימה כרונולוגית של כל הכותרים
Haggadot
הגדות


1482 הגדה של פסח. רמ"ב. ואדי אלחגארה
הגדות של פסח.
 [ואדי אלחיגארה : חמו"ל, לערך רמ"ב].

1506 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
ראש אמנה : [על שרשי האמונה וראשי יסודי הדת / דון יצחק ב"ר יהודה אברבנאל].
 קושטאנטי : דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש, יצחק קספוטה, רס"ו.

1527 הגדה של פסח. רפ"ז. פרג
[הגדה של פסח : עם ציורים].
 (פראג : גרשם בן שלמה הכהן, כו טבת רפ"ז).

1560 הגדה של פסח. ש"ך. מנטובה
סדר הגדות של פסח : עם הנסים והנפלאות מצויירים ... / נדפסו ונעשו ע"י יצחק ב"ר שמואל בסאן ...
 מנטובה : דפוס יקימו רופינילו, ש"כ.

1582 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
ספר גבורות ה' : מספר את הגבורות אשר פעל קורא הדורות בצאת ישראל לחירות .. [גם פירוש על ההגדה ובסוף הלכות פסח ויין נסך בקצרה / מהרה"ג יהודה ליווא הוא מהר"ל מפראג].
 קראקא : יצחק מפרוסטיץ, שמ"ב.

1590 הגדה של פסח. ש"ן. פרג
סדר הגדות של פסח : עם הבדיקה וקדוש ... וברכות המזון וגם פירש נאה קיצור זבח פסח [מאת ר' יצחק אברבנאל] / שחיבר ... מהר"ר יצחק בן החר"ר אברהם [חיות] ... ; דען גאנצין סדר פון לשון הקודש אויף טאייטשין גימאכט ...
 פראג : בית מרדכי בר גרשם הכהן, ש'מ'י' [ש"ן].

1602 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
פירוש ההגדה : להחכם ... יוסף גיקטליא ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל זאניטי, [שס"ב].

1609 הגדה של פסח. שס"ט. ונציה
סדר הגדה של פסח : קון שו לאדינו עם כמה צורות ...
 ויניציאה : דפוס ייואני די גארה, שס"ט.

1610 הגדה של פסח. ש"ע. לובלין
הגדה של פסח.
 [לובלין : דפוס צבי בן אברהם קלונימוס יפה, ש"ע לערך].

1629 הגדה של פסח. שפ"ט. ונציה
סדר הגדה של פסח : בלשון הקדש ופתרונו בלשון אשכנזים עם כמה צורות ... ואלה מוסיף על הראשונים פירוש צלי אש והוא קצור זבח פסח מהרב ... דון יצחק אברבנאל נדפס לתשוקת הבחור ... כמ"ר משה בן ... גרשון פרינצו.
 ויניציאה : בבית ייואני קאליוני המדפיס, שפ"ט.

1629 הגדה של פסח. שפ"ט. ונציה
סדר הגדה של פסח : בלשון הקדש ופתרונו בלשון איטליאנו עם כמה צורות ... ואותיות מצויירות ... ואלה מוסיף ... פירוש צלי אש והוא קצור זבח פסח / מהרב ... דון יצחק אברבנאל ...
 ויניציאה : דפוס ייואני קאליוני, שפ"ט.

1695 הגדה של פסח. תנ"ה. אמשטרדם
סדר הגדה של פסח : עם פירוש [מהשר יצחק בן יהודה אברבנאל] וציורים ... ונוסף על זה כל המסעות במדבר ... וצורת בית המקדש ... על לוחות נחושת / ע"י הבחור אברהם בר יעקב ממשפחת אברהם אבינו.
 אמשטרדם : דפוס אשר אנשל בן אליעזר ויששכר בער בן אליעזר, תנ"ה.

1712 הגדה של פסח. תע"ב. אמשטרדם
הגדה של פסח : וביעור חמץ וערוב תבשילין וברכת המזון ... אונ אלש אין ארדר גשטעלט ...
 אמשטרדם : דפוס משה דיאש ושמעון שמש, תע"ב.

1713 הגדה של פסח. תע"ג? פרג
סדר הגדה של פסח : באותיות אמשטרדם.
 [פראג : חמו"ל, תע"ג?].

1755 הגדה של פסח. תקט"ו. זולצבך
הגדה סדר של פסח : עם הפירוש ... אברבנאל ... וצורות בנחושת ...
 זולצבאך : דפוס משלם זלמן בן אהרן, ונאמר לפניו ש'י'ר'ה' חדשה [תקט"ו].

1755 הגדה של פסח. תקט"ו. פיורדה
סדר הגדה של פסח : עם הפירוש ... אברבנאל ... בדמות וצורת נעים לחקוק ולצור בחרט בנחושת קליל ...
 פיורדא : בדפוס חיים בן צבי הירש, תקט"ו.

1758 הגדה של פסח. תקי"ח. ונציה
סדר הגדה של פסח : בלשון הקדש ופתרונו בלשון ספרדים עם כמה צורות ... והוספנו עתה דיני ערב פסח ומעריב ללילי ראשונים של פסח ...
 וניציאה : דפוס בראגאדין, תקי"ח.

1765 הגדה של פסח. תקכ"ה. אמשטרדם
סדר הגדה לפסח : ... איז ווארן אין טייטש גשטעלט ... אונ' ציורים ...
 אמשטרדם : דפוס הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן, תקכ"ה.

1765 הגדה של פסח. תקכ"ה. מץ
סדר הגדה של פסח : ... הדינים לבדיקת החמץ ונהגתו ... ושיר השירים ...
 מיץ : דפוס משה מאיי, תקכ"ה.

1765 הגדה של פסח. תקכ"ה. פיורדה
הגדה : סדר של פסח עם הפירוש ... אברבנאל ... וצורות ... בנחושת קליל ...
 פיורדא : דפוס איצק ב"ב, תקכ"ה.

1767 הגדה של פסח. תקכ"ז. מץ
בית חורין : והוא סדר הגדה של פסח עם פירושי' מלוקטים משלשה עמודי עולם, ה"ה מהר"מ אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים ...עם פירושי' מלוקטים משלשה עמודי עולם, ה"ה מהר"מ אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים ...
 מיץ : דפוס J. ANTOINE, תקכ"ז.

1786 הגדה של פסח. תקמ"ו. פיורדה
סדר הגדה של פסח : עם תרגום אשכנזי / מדויקת היטיב על ידי ... מהו' יצחק לבית הלוי מסטנאב ; אדר, פארטראג אויף דיא ביידן ערשטן אבענדע פסח, אויפס נייע אינס רייטשע איברזעצט פאן החכם ר' משה דעסויא, אונד מיט אנמערקונגן פרזעהן פאן יואל בריל ... כמו שנד פס בברלין.
 [פיורדא] : דפוס איצק בן ליב בוכבינדר, וא'מ'רת'ם זב'ח' פ'סח' הו'א' לה' [תקמ"ו].

1792 הגדה של פסח. תקנ"ב. ונציה
סדר הגדה של פסח : כמנהג ק"ק אשכנזים ... עם הכוונות ...
 ויניציאה : NELLA STAMPARIA BRAGADINA, תקנ"ב.

1794 בנימין בן אהרן, מזלוזיץ, -1791.
חלקת בנימין : ביאור על ההגדה של פסח ... שחיבר ... הרב ... בנימין מ"מ דק"ק זלאזיץ וק' זאלושטשיק ... ואלה מוסיף שהעתקנו ההגדה עם הכוונת מסידר האר"י ז"ל / והובא לבית הדפוס ע"י בן המחבר ... מוהר"ר אשר זעליג ... [עם הקדמה קצרה ממנו].
 לבוב : הרבנית יהודית, תקנ"ד.

1805 הגדה של פסח. תקס"ה. הורדנה
סדר הגדה של פסח : עם פירש ... מוה' יוסף בן גיקטליא ... ועם פי' ... הגאון מוה' אלי' מווילנא ...
 הוראדנא : דפוס יחזקאל בן משה, שמחה זימל בן מנחם נחום ושמחה צימל בן יחזקאל, תקס"ה.

1820 הגדה של פסח. תק"ף. קפוסט
סדר הגדה של פסח : ... כמנהג ספרד ... הוספנו דינים על בדיקת חמץ וקידוש של ראש השנה וכל הדינים של ראש השנה ... גם נתוסף מסכתא פרקי אבות בכרח[!]אחד ... / במצות ובהוצאות של רבי יעקב סמנדר מבוכרי ... ; על פי הרב פנחס בן יצחק הכהן ועל פי ר' יצחק בן יוסף פאתחי ...
 [קפוסט : חמו"ל, תק"ף].

1822 הגדה של פסח. תקפ"ב. רדלהים
סדר ההגדה לליל שמורים : מפורש במאמר אפיקומין למורינו הרשב"ץ ... / ומתורגם אשכנזית מאת וואלף ... היידנהיים.
 רעדלהיים : ו' היידנהיים, תקפ"ב.

1830 הגדה של פסח. תק"ץ. סדילקוב
סדר הגדה של פסח : עם פירש ... מוהר"ר יוסף בן גיקטליא ... ועם פי' ... מוהר"ר יעקב עמדן, ועם פירוש ... הגאון ... מוהר"ר אליהו מווילנא ...
 [סדילקאב? : חמו"ל, תק"ץ לערך].

1833 הגדה של פסח. תקצ"ג. לונדון
סדר הגדה של פסח : מתורגם מלשון הקודש ללשון ענגלאטירא / אשר כבר הובאה לדפוס על ידי ... כהרר דוד ב"ר מרדכי הלוי, ועתה הובאה לדפוס על ידי חיים ב"כ סענדר ...
 London : Printed and sold by H. Barnett, 5593 [1833].

1839 הגדה של פסח. תקצ"ט. ליוורנו
סדר הגדה של פסח : עם הפתרון בלשון ספרדי ... נדפס באותיות אמשטרדם.
 ליוורנו : דפוס משה ישועה בכ"ר יעקב טובייאנא, ו'ז'ר'ע'ם ל'פ'נ'י'ך' י'כ'ו'ן' [תקצ"ט].

1843 הגדה של פסח. תר"ג. ליוורנו
סדר הגדה של פסח : עם פתרון בלשון ספרדי, עם כמה צורות ... נדפס באותיות חדשות ...
 ליוורנו : דפוס שלמה בילפורט ומשה ישראל פאלאג'י, ח'ג' ה'מ'צ'ו'ת' ל'ה' [תר"ג].

1844 הגדה של פסח. תר"ד. כלכתה
ספר חקת הפסח : והוא הגדה של ליל פסח עם כמה מעלות טובות תפלות מספר חמדת ימים וזולתו ודינים השייכים לביעור חמץ ולפסח למען לא יחסר כל בו ... וביאורים בלשון ערבי ...
 כלכתה : דפוס א' עראקי, תר"ד.

1846 הגדה של פסח. תר"ו. בומבי
סדר הגדה : בלשון הקדש ועם פירוש של מרא"טי ... / אשר איזן ... והוציא לאור ... הרב ... חיים יוסף חליגואה ... ומשנהו ... מחבר ביאורי של הרא"טי ... כה"ר חיים יצחק גלצורכר ... ועתה נדפס בפעם ראשון על ידי ... כה"ר אברהם בן יהודה גמל ... [תימני].
 בומבאי : [חמו"ל], בר'וך את'ה [תר"ו].

1868 הגדה של פסח. תרכ"ח. בגדאד
ספר הגדה של פסח : עם לשון ערב ... דינים מראש חדש ניסן ואילך ... בדיקת חמץ ודיני ערב פסח וערב פסח שחל להיות בשבת וסדר הקערה ...
 בגדאד : [חמו"ל], ו'ע'שי'ת' פ'ס'ח' ליי אלהיך' [תרכ"ח].

1892 הגדה של פסח. תרנ"ב. ליוורנו
סדר הגדה של פסח : עם פתרון בלשון איטאלקי עם כמה צורות ... ונוסף ... תפלת ערבית ...
 ליוורנו : דפוס ש' בילפורטי, ל'י'ש'ר'י'ם' נ'א'ו'ה' [תרנ"ב].

1919 בונד
הגדה של פסח : מיט א סאציאליסטישען נוסח.
 פאדגורזש : דער סאציאל דעמאקראט, 1919.

1919 עלי, נסים שם טוב
הגדה דילה גיררה פור דיאה די פסח / קומפוזיד'ה פור נסים ש"ט עלי.
 [קושטא : חמו"ל, תרע"ט?].

1922 הגדה של פסח. תרפ"ב. קהיר
הגדה של פסח : כפי מנהג ק"ק ספרדים ... עם תרגום ערבי באותיות ערביות / מאת הלל פרחי ...
 מצר : דפוס ד' מזרחי, תרפ"ב.

1923 ליסיצקי, אליעזר, 1890-1941.
חד גדיא / געצייכנט אליעזר ליסיצקי.
 (ווארשע : קולטור-ליגע, תרפ"ג).

1923 סילמן, קדיש יהודה, 1880-1937.
הגדת ארץ ישראל : עם בדיקת חמץ ועם חד גדיא ועם שני פירושים רס"י ומטה הלוה, נסדר והוגה לפי הגהות א"י.
 ירושלם : סנונית, תרפ"ג.

1924 הגדה של פסח. תרפ"ד. ברלין
סדר ההגדה של פסח : העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר משה ב"ר נתן הכהן בשנת תקע"ו לפ"ק לשם הגאון משה סופר בעל ה"חתם סופר".
 ברלין : ב. כהן, תרפ"ד.

1929 Haggada shel Pesah. English. 1929. Vienna
Service for the first nights of Passover : with a revised English translation and copious explanatory notes / by Joseph Loewy and Joseph Guens ; illustrations reproduced from original artistic drafts of M. Kunstadt.
 Vienna : J. Schlesinger, c1929.

192u הגדה של פסח. תרפ"-?. תונס
הגדה של פסח : בתלת לגואת : פשט ובאלערבי ובאלפ'ראנציץ ...
 תונס : מטבעת כאסתרו, [תרפ"-?].

1935 Haggada shel Pesah. Marathi. 1935. Bombay
הגדה של פסח : service for the first two nights of Passover / with a Marathi translation by Hyams Ezekiel Penkar.
 Bombay : H.E. Penkar : Bombay Hebrew Pub. & Printing Press, [1935?].

1937 גבעת ברנר
הגדה לפסח.
 גבעת ברנר : [חמו"ל], תרצ"ז. תל אביב מולטיליט.

1937 החלוץ. פולין
הגדה של פסח.
 [ורשה] : (הסתדרות החלוץ בפולין, תרצ"ז).

1939 Landschulheim Västraby.
Hagada zu Pessach.
 Västraby : Landschulheim, 1939.

1939 דגניה ב.
הגדה של פסח.
 [דגניה ב : חמו"ל, תרצ"ט].

1939 הגדה של פסח. תרצ"ט. ורשה
סדר הגדה של פסח : עם שני פירושים ... האחד גבורות ישראל / מאת ... מוהר"ר ישראל ... בהמנוח מוהר"ר שבתי ... מגיד מישרים דק"ק קאזניץ ... השני מטה משה, מאת ... מוהר"ר משה אליקום בריעה ... מגיד מישרים דק"ק קאזניץ ... גם סדר שיר השירים כולו עם פירוש מטה משה ...
 (WARSZAWA : דפוס GLOBUS, [תרצ"ט].

1939 שדות ים
הגדה של פסח.
 שדות ים : [חמו"ל], תרצ"ט.

1940 בני עקיבא. מקוה ישראל
ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי : מילואים להגדה של פסח.
 מיקוה ישראל : בני עקיבא, תרנ"ן [ת"ש].

1940 רודגס
לקוט : [לחג הפסח].
 קבוץ רודגס : [חמו"ל], ת'ר'נ'"ן' [ת"ש].

1941 בנימינה. קבוץ אנגלו בלטי
הגדה של פסח.
 בנימינה : קבוץ אנגלו בלטי, תש"א.

1941 הגדה של פסח. תש"א. אמשטרדם
הגדה של פסח : Gebeden en gezangen voor de Seideravonden : voorzien van een nieuwe Nederlandsche / vertaling met toelichtingen door E.S. Hen ; geillustreerd door Otto Geismar.
 Amsterdam : E. Mozes, 1941 5701.

1941 הגדה של פסח. תש"א. מרסי
הגדה של פסח : la Haggadah de Pessach ...
 MARSEILLE : S. LANGER, [תש"א].

1942 בריטניה הגדולה. צבא. חילים יהודים ארץ ישראליים
הגדה של פסח.
 [צפון אפריקה? : חמו"ל], תש"ב.

1943 הגדה של פסח. תש"ג. שנגהי
הגדה וסדר של פסח : form of service for the two first nights of the feast of Passover : with English translation.
 שנגהאי : A GROUP OF RABBINICAL STUDENTS, תש"ג 1943.

1943 המחנות העולים. ירושלים
הגדה של פסח / המחנות העולים - השכבה הבינונית.
 ירושלים : [חמו"ל], תש"ג.

1943 הקבוץ הארצי השומר הצעיר. ועדת החגים
הגדה של פסח : [ע"פ מקורות התנ"ך והמדרשים וקטעי ספרות ... / עטורים - רות שלוס].
 [מרחביה?] : קבוצי השומר הצעיר, תש"ג.

1944 בריטניה הגדולה. צבא. חילים יהודים ארץ ישראליים
הגדה של פסח.
 [ח"מ : חמו"ל, תש"ד?].

1944 החלוץ. שויץ
הגדה החלוץ.
 [שויץ] : HECHALUZ SCHWEIZ, תש"ד.

1945 גבעת ברנר
הגדה של פסח.
 גבעת ברנר : [חמו"ל], תש"ה תל אביב דפוס לנגר.

1945 הגדה של פסח. תש"ה. מלבורן
הגדה של פסח : בעד החילים היהודים באוסטרליא).
 (MELBOURNE : חמו"ל, 1945).

1947 חות למוד לנערות (פתח תקוה)
הגדה של פסח / חות למוד לנערות.
 פתח תקוה : החוה, תש"ז.

1948 הגדה של פסח (בלתי מסרתית). רומה
הגדת תש"ח.
 רומא : מחלקת התרבות ע"י מרכז הפליטים והלשכה לתרבות של מרכז החלוץ האחד, איטליה, תש"ח.

1948 כפר שמריהו
והגדת לבנך : תוספת הגדה לפסח לבני כפרנו.
 כפר שמריהו : [חמו"ל], תש"ח.

1950 גבעת ברנר
הגדה של פסח.
 גבעת ברנר : [חמו"ל], תש"י.

1951 אילת השחר (קבוץ)
הגדה של פסח.
 אילת השחר : [חמו"ל, תשי"א].

1953 בית הספר החקלאי (חדרה)
הגדה של פסח.
 (חדרה : בית הספר החקלאי, תשי"ג).

1954 קבוצת הנער העובד. ראשון לציון
הגדה של פסח.
 ראשון לציון : קבוצת הנוער העובד, תשי"ד.

1959 מולודובסקי, קדיה, 1894-1975
שומר מה מליל? / פון קאדיע מאלאדאווסקי ; סצענירט און רעזשיסירט פון צבי סקולער ; כארעאגראפיע פון בעל דידזשא ; מוזיק פון שמואל פערשקא.
 [דגניה : חמו"ל, תשי"ט].

1999 Kogman-Appel, Katrin
Die zweite Nürnberger und die Jehuda Haggada : jüdische Illustratoren zwischen Tradition und Fortschritt / Katrin Kogman-Appel.
 Frankfurt am Main : P. Lang, 1999.

5597 Haggada shel Pesah. English. 1837. New-York
Service for the two first nights of Passover : in Hebrew and English : according to the custom of the German & Spanish Jews / translated into English by the late David Levi, of London.
 New-York : Printed and published by S.H. Jackson, תקצ"ז [1837].

5673 יוטפאטה
הגדה איג'ה אפרופייאדה : פור לה אנייאדה דילה גיררה אנייו 5673 / קומפואיסטה פור מ"ע רבי ייוטפאטה ...
 קונסטאנטינופלה : ארדיטי אי קאסטרו, 5673 [תרע"ג] 1913.

Terms of use  |  Contact us  |  NLI homepage תנאי שימוש  |  צור קשר  |  לאתר הספרייה הלאומית


This page was last updated on : 28-11-2011