Jewish National and University Library Digitized Book Repository

All titles by date New titles (last month) Lists by subject   רשימות לפי נושאים כותרים חדשים (חודש אחרון) רשימה כרונולוגית של כל הכותרים
Kabbala and Hasidut
קבלה וחסידות


1520 אותיות דרבי עקיבא. ר"ף. קושטא
אותיות של רבי עקיבה.
 [קושטא : חמו"ל, [1520?].

1523 רקנטי, מנחם בן בנימין
פירוש על התורה : על דרך האמת / לחכם מנחם מרקנאטי.
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1529 מולכו, שלמה, 1500-1532.
[ספר המפואר] : דרוש על דרך האמת ... / שלמה מלכו.
 (שאלוניק : דפוס יוסף סיד אליה ריקו, ט'ר'ף' [רפ"ט].

1532 Reuchlin, Johann, 1455-1522
De verbo mirifico libri tres : emaculatius quam antehac excusi, repositis etia[m]quae desiderabantur tum Graecis tum Hebraicis suis characteribus.
 Coloni[a]e : Ex 0fficina Eucharii, 1532.

1543 שני, יצחק בן אליהו
ספר מאה שערים / נלקט ונתחבר משבולי החכמים ... על מצות עשה ומצות לא תעשה וטעמן על דרך הפשט ודרך הקבלה ... ; (על ידי יצחק בן אליה שני).
 שלוניקי : [חמו"ל], ש"ג.

1544 יעקב בן אשר
פירוש התורה : ... והם טעמי המסורת ופרפראות וגימטריאות ...
 ויניציאה : (דפוס זואני די פארי ואחיו ע"י אדילקינד), ש"ד.

1544 רקנטי, מנחם בן בנימין
טעמי המצות : ופירוש הברכות והזמירות והיוצר על דרך הקבלה ... / ע"י צעיר התלמידים כ"ר יצחק שני.
 קושטאנדינא : דפוס אליעזר בן גרשם שונצינו, ש"ד.

1546 אותיות דרבי עקיבא. ש"ו. ונציה
אותיות של רבי עקיבא : ... מיוסד על סדר אותיות האלפ"א בית"א ובכל אות ... מפורש ... סודות וחידושים על פי הקבלה האמתית ...
 ויניציאה : דפוס מארקו אנטוניאו יושטיניאן, ש"ו.

1546 עובדיה, חיים בן יעקב
באר מים חיים : ... [החלק הראשון הנקרא עץ חיים מדבר מענין הסעודה וברכותיה והדברים הנמשכים מחמת הסעודה והחלק השני הנקרא מוקר חיים מדבר בענין קרית שמע על המטה סדרם וסודם : שני החלקים האחרים, דרך חיים ואורח חיים, לא נדפסו].
 שלוניקי : [חמו"ל], ש"ו.

1552 Sefer yezira. Latin. 1552. Paris
Abrahami Patriarchae Liber Iezirah, sive, Formationis mundi : Patribus quide[m] Abrahami te[m]pora praecedentibus revelatus, sed ab ipso etiam Abrahamo expositus Isaaco ... / vertebat ex Hebraeis, & commentariis illustrabat ... Guilielmus Postellus.
 Parisiis : vaeneunt ipsi authori, sive interpreti G. Postello, 1552.

1556 אבן שם טוב, שם טוב.
ספר האמונות : שחבר החסיד ... [נגד חכמת הפילוסופיה].
 פירארה : אברהם ו' אושקי, שי"ו.

1556 אלמליך, אברהם בן יהודה
ספר לקוטי שכחה ופאה.
 פיראר : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו.

1556 טריביש, נפתלי הירץ
נפתלי אלדים : נפתלתי ונתחברתי ... פירושי התורה ... על הספר רבי' בחיי בן אשר / (חבר החכם מהר"ר נפתלי ... ; אנכי ... מנחם בר משה ישראל ... רוחי ... הצקתני לדפוס אותו פעם אחר) ...
 (פירארא : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו).

1558 גרונדי, פרץ בן יצחק (מיוחס לו)
ספר מערכת האלהות / מהגאון ר' פרץ בעל התוספות ; עם פירוש לא נודע שם מחברו ... ; ועליו פי' הגאון ר' יהודה חייט קראו מנחת יהודה ... נוסף ... הגהות ישנות ...
 פירארא : נדפס בבית אברהם ן' אושקי, שי"ח.

1558 גרונדי, פרץ בן יצחק (מיוחס לו)
ספר מערכת האלקות : עם פי' ... כמהר"ר יהודה חייט ... עם הגהות שהוסיף ... כמוהר"ר עמנואל ... בכמ"ר יקותיאל איש בניונסו ...
 מנטובה : דפוס מאיר בן אפרים, יריע אף י'צ'ר'י'ח' [שי"ח].

1558 ספר הזהר. שי"ח. מנטובה
ספר הזהר על התורה / מהקדוש ... ר' שמעון בן יוחאי. עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ותוספתא על קצת פרשיות, עם מור' מקום מהפוסקים ופי' המלות בסוף הספר /הודפס והוגה ... ע"י ... עמנואל בכמ' גבריאל מקורופלי ממשפחת הגאליקי ואברהם בכמ"ר משלם ממודינא.
 מנטובה : דפוס השותפים מאיר בן אפרים מפדובה ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו, (שי"ח)-ש"ך.

1558 תקוני הזהר. שי"ח. מנטובה
תקוני הזהר / שחבר התנא ר' שמעון בן יוחאי ; הדפיסם והגיהם ... כמה"ר עמנואל בר' יקותיאל בניונטו.
 מנטובה : מאיר מפדובה ויעקב מגאזולו, שי"ח.

1559 ספר הזהר. שי"ט. קרמונה
ספר הזהר על התורה : ... סתרי תורה ומדרש הנעלם ותוספתא על קצת פרשיות ... גם על ספר בראשית כל חבור הרעיא מהימנא וחדושי הבהיר ומדרש רות מדרש חזית ... ובסוף הספר ... לוח מפסוקי הפתיחות ...
 קרימונה : (ויצינו קונטי), שי"ט-ש"ך.

1560 גבאי, מאיר בן יחזקאל אבן
ספר תולעת יעקב : והוא מאיר תפלות כל השנה בארבעה פנים פשט רמז דין סוד ... / הובא לבית הדפוס ע"י שניאור בן יהודה לבית פאלקון, והחזיק בידו כה'ר אברהם ריינה.
 קושטנטינה : [חמו"ל], ש"ך.

1560 זהר חדש. ש"ך
תפוחי זהב : ... טעם מרות סוד מלכות בית דוד ראש המשוררים לכן קראתיו יסוד שירים. [כולל פי' על רות בפשט, נסתר, קבלה וסודות נעלמים וסוד מלכות בית דוד / הובא לדפוס ע"י הר' אליעזר בהר' נפתלי טרויש].
 (טיהונגן : ע"י הר' יוסף בהר' נפתלי, ש"ך [1559].

1560 מלכיאל חזקיה בן אברהם
מלכיאל : להבין ... דברי חכמים ... מטעמי אגדות ודברי חידות שבתלמוד / [חברו ר' מלכיאל חזקיה בר' אברהם].
 טיהינגין : [דפוס אליעזר טריויש], ש"ך.

1560 שמעון בן שמואל, מצרפת
אדם שכלי המדקדק בהדרת קודש / נאו' המחבר (שמעון בן שמואל) ...
 [טיהינגן : חמו"ל, ש"ך].

1561 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
שערי צדק : לבא אל היכל פנימה הקבלה האהלית ... / חברו החכם רבי יוסף בן קרניטול [גיקטיליה] ...
 ריווא דטרינטו : י. מרקריאה, [שכ"א 1561].

1561 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
ספר שערי אורה / אשר חבר ... כה"ר יוסף ן' גיקאטי"ליה ... לבא עד היכל ... הקבלה ולדעת אותה ...
 ריו"וא דטרי"נטו : [דפוס י. מרקריאה, שכ"א].

1562 ספר יצירה. שכ"ב. מנטובה
ספר יצירה / המיוחס לאברהם אבינו ע"ה עם ד' באורים ...
 מנטובה : דפוס יעקב כהן מגאזולו, (שכ"ב).

1563 גבאי, מאיר בן יחזקאל אבן
דרך אמונה : בדרך תשובה שאלה על דרך הקבלה ... / חברו ... מהר'ר ...
 פדואה : לורינצו פשקוואטו, שכ"ג.

1567 גבאי, מאיר בן יחזקאל אבן
מראות אלהים : ... כולל ארבעה חלקים המיישרים את האדם בעבודת הקדש ... והם חלק הייחוד וחלק העבודה וחלק התכלית וחלק סתרי התורה ... / חברו ... כמה"ר מאיר ו' גבאי ...
 ויניציאה : דפוס זואן קריפו, ו'ה'ר'נ'י'נ'ו' [שכ"ז].

1569 Pico della Mirandola, Giovanni, 1463-1494
Cabalistarum selectiora obscurioraque dogmata / a Joanne Pico ex eorum commentationibus pridem excerpta ; et ab Archangelo Burgonovensi... illustrata...
 Venetiis : Apud Franciscum Franciscium Senensem, 1569.

1576 תפלות. מחזור. של"ו. קושטא
מחזור מראש השנה ויום הכפורים / עם פירוש ... הה"ר משה קורדואירו ועם תשובות לכל עבירה ועבירה מיסוד ... רבי אליעזר בן ה"ר ... יהודה מגרמיזה ...
 קושטאנדינא : דפוס האחים שלמה ויוסף בני ר' יצחק יעבץ, של"ו.

1581 רקנטי, מנחם בן בנימין
טעמי המצוות : ... כל מצוה על דרך האמת ... גם ... באר קריאת שמע וכונת התפלה ע"ד הקבלה ...
 בסיליאה : דפוס אמברוסיאו פרוביניאו, שמ"א.

1582 אהרן אברהם בן ברוך שמעון
אגרת הטעמים : ... [פי' הטעמים בגמטריאות עפ"י קבלה].
 [מנטובה? : חמו"ל], שמ"ב.

1582 אלפואל, יצחק בן חיים
ספר נופת צופים : דורש רשומות ותעלומות חכמה גימטריות וצירופים ... / נדפס במצות החכם ... כמה"ר חיים אלפואל ... והיה לו למשיב נפש הבן בנו המחבר ... כה"ר יצחק אלפואל ...
 קושטאנדינא : [חמו"ל], שמ"ב.

1583 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
סדר עבודה : לתמידין ולמוספין של כל ימות השנה ... / מ"ע [מנחם עזריה] ...
 [ויניציאה : דפוס די גארה, שמ"ג].

1587 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר אור נערב / מהרב המקובל משה קורדואירו ... מהדעות הזרות המתוארות למתרחקים מחכמת האמת ...
 ויניציאה : דפוס זואן דיגארה, (שמ"ז).

1587 קורדוברו, משה, 1522-1570.
פירוש סדר עבודת יום הכפורים / למוהר"ר משה קורדואירו ...
 ויניציאה : דפוס זואן דיגארה, שמ"ז.

1589 Evoli, Cesare, 16th cent.
Caesaris Aevoli Neapolitani De divinis attributis, quae Sephirot ab Hebraeis nuncupantur... : ejusdem De causis antipathiae & sympathiae rerum naturalium : ejusdem De modo & potestate quam daemones habent intelligendi, ac commouendi conceptus an imae, passionisque appetitus ejusdem Apologia pro Ursula Neapolitana, quae accessit ad urbem anno 1583.
 Venetiis : Apud Dominicum de Farris, 1589.

1589 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר תומר דבורה : בדרך ישרה שיבור לו האדם והתבודדתו ותכליתו והתבוננות דרכיו ... / ... מהרב ... משה קורדואירו.
 ויניציאה : דפוס זואן דגארה, (שמ"ט).

1589 רומי, משה
ספר שערי גן עדן / אשר חברו ... כה"ר משה רומי ... מיוסד על מאמר ר' יהושע בן לוי עם מאמרי הזהר ... וגם שערי גיהנם משם הרשב"י ...
 ויניציאה : זואן דגארה, שמ"ט.

1589 שועיב, יואל אבן-
קול בוכים / בפי שלשת האנשים ... התנא הרשב"י והרב יואל ן' שועיב, והאלוף אברהם גלאנטי ... במגלת ... איכה ...
 ויניציאה : דפוס יואן דגארה, שמ"ט.

1592 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר פרדס רמונים / אשר נטע ... כמוהר"ר משה קורדואירו ... בפירוש הזהר ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שנ"ב.

1595 יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612.
ספר לבושי אור יקרות : והוא כולל שלשה לבושים האחרונ' מעשרה לבושי המלכו' / שחבר הרב ... מרדכי .. יפה ... ונופך הוסיף משלו ... מוהר"ר יודא בר נתן אשכנזי ...
 לובלין : קלונימוס בן מרדכי יפה, (שנ"ה).

1597 זהר חדש. שנ"ז. שלוניקי
זוהר ומדרש הנעלם : ולקוטי קצת פסוקים וקצת מסתרי תורה ... ובכללו יש מה שחסר מהזוהר ישן שנדפס מקדמת דנא ... / והמשתדל להגיהו ולהביאו לדפוס ... כה"ר שלמה בן ... כמוהר"ר יצחק הכהן אשכנזי ...
 שאלוניקי : דפוס יוסף אברהם בת שבע, נ'ש'א'ו' [שנ"ז].

1597 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר עשרה מאמרות / מע [מנחם עזריה מפאנו] ...
 וניציאה : דפוס זואן דגארה, ב'ר'כ'ה' ע'ד' ב'ל'י' ד'י' [שנ"ז].

1598 שמואל בן יוסף, הכהן
ספר מנחת כהן / ... חברו ... כמהר"ר שמואל כהן צדק ...
 ויניציאה : דפוס זואן דגארה, שנ"ח-שס"ה.

1599 מכיר, משה בן יהודה אבן
סדר היום : והוא פירוש ... על התפלות מד' סוגי ... פרד"ס [עם פי' על קהלת].
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, [שנ"ט].

1600 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
מהדורא בתרא מספר פלח הרמון : ... והוא קצו' ... עם תוספת ביאור אל חלק האצילות מספר פרדס רמונים שחבר ... מוה"ר משה קורדווירו ... / מ"ע [=מנחם עזריה מפאנו] ...
 ויניצייאה : דפוס דניאל זאניטי., ו'א'ש'מ'ח'ה' [ש"ס].

1601 אזקרי, אלעזר בן משה, 1533-1600.
ספר חרדים : ... מפרש המצות לכל אבר ואבר ... / להרב אלעזר אזקרי.
 ויניציאה : דניאל זניט, שס"א.

1601 גליקו, שמואל
ספר עסיס רמונים : קיצור מספר הפרדס הגדול / אשר חברו ... כמוהר"ר משה קודווי"רו [קורדובירו] ... [קצרו הר' שמואל גאליקו עם הגהות ר' מרדכי דאטו] נחלק לל"ב שערי' ... ; הביאו אל הדפוס ... כמה"ר יחיאל לורייא אשכנזי ... ; והוגה ... ע"י כמהר"ר יצחק גרשון ...
 ויניציא : דפוס דניאל זאני"טי (נשיא), [שס"א].

1601 לוריא, יחיאל בן ישראל
ספר היכל ה' : ... ובתוכו סודות עליונים ... / להחכם ... ר' יחיאל אשכנזי איש ירושלם ; והוגה ... על ידי ... ר' יצחק גרשון ...
 ויניציאה : דפוס זניטי, [שס"א].

1601
ספר ארזי לבנון : ... כלול משבעה חבורים ... מדרש כונן ... ספר האמנה והבטחון מהרמב"ן ... וספר הניקוד וגם סוד החשמל להרב ... יוסף ג'יקאטילייא ... וספר מעיין החכמה ... ספר פרקי היכלות לרבי ישמעאל כ"ג ... כללי מדרש רבה ... להחכם ... אברהם עקרא ...
 ויניציאה : דפוס זואן די גארה, שס"א.

1602 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר גרושין / להחכם ... מוהר"ר משה קרדואירו ... ומשאו ומתנו בחדושים ופשטים עמוקים ... ; הביאו אל הדפוס ... כה"ר דוד ן' הין ... והוגה בעיון נמרץ ע"י ... כמוהר"ר יצחק גרשון.
 [ויניציה] : דפוס דניאל זאניטי, [שס"ב לערך].

1603 זהר חדש. שס"ג. קרקוב
זוהר חדש : ומדרש הנעלם ותיקוני' ולקוטי קצת פסוקי' וקצת מסתרי תור' ומתניתן ומה שחס' מזוהר ישן ... שנמצא מכתיבת יד בצפת ... ושיר השירים ואיכה. מהתנא האלהי ר' שמעון בר יוחאי ; והמשתדל להגיהו ... הוא ... המקובל האלהי כמו"הרר משה מרדכי בן שמואל מרגליות \ / והמשתדל להגיהו ... הוא ... המקובל האלהי כמו"הרר משה מרדכי בן שמואל מרגליות.
 קראקא : ע"י יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שס"ג.

1605 מרדכי, הכהן, מצפת
ספר שפתי כהן : ... והוא ביאור על התורה בפשטים ... וסודות ...
 ויניצייא : דפוס דניאל זאניטי, שס"ה.

1607 זכות, אברהם בן שמואל
מתוק לנפש : סודות גדולים מחכמי האמת : ונחלק לשלשה חלקים - א' בענין סוד הנשמה ... ב' בענין סוד העולם הבא ... ג' בענין תחיית המתים / ... חברו החכם ... כמה' אברהם זקוטו.
 ויניציאה : ייואני די גארה, שס"ז.

1607 יצחק בן יהודה, הלוי
פענח רזא : פירוש על חמשה חומשי תורה ...
 פראג : דפוס השותפים, שס"ז.

1608 משה בן שם טוב, די לאון
הנפש החכמה : ... משנת חמשת אלפים וחמשים היה כמוס ... בכתב ישן נושן ... החבור בבאור סודות הדינים הצריכים לבית האדם גוף ונפש.
 בזילאה : קונרט וואלדקורק, שס"ח.

1608 ששון, אברהם
אפריון שלמה : ... הוא קול ששון חלק שני גלי עמיקתא ... ברזי המתקלא ... / אשר אזן חקר ותקן כמה"ר אברהם ששון ...
 ויניציאה : זאניטי, שס"ח.

1609 Khunrath, Heinrich, 1560-1605
Amphitheatrum sapientiae aeternae solius verae : christiano-kabalisticum, divino-magicum, nec non physico-chymicum, tertriunum, catholicon / instructore Henrico Khunrath...
 Hanoviae : G. Antonius, 1609.

1609 יששכר בר בן פתחיה משה
ספר פתחי יה : אמר הצעיר יששכר בער בכמהר"ר פתחיה משה ... לפקות עינים עורות ... פתח ושער לכנוס ... אל החדר הפנימי אשר שם ... תורתו הקדושי בסודותיה ...
 [פרג] : (דפוס גרשם בן בצלאל כץ, שס"ט).

1612 הורביץ, שבתי בן עקיבא, 1566-1619.
ספר שפע טל : ... מפתחות ... בגנזי אוצרות ... הקבלה לקרבה את השכל / אשר חיבר ... מהרר שבתי ... הורוויץ ... מפראג ... ונכלל בו ספר אגרת הטעמים ... ואגבן מבוארים ... משניות מס' יצירה ומאמרי זהר ותיקונים ...
 האנוויאה : דפוס האנש יאקופא הענה, שע"ב.

1613 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר זבחי שלמים : והוא פי' תפלות וקדושה וק"ש ותקיעות של ר"ה ויה"כ וגם סדר העבודה על דרך הקבלה / שחבר ... כמוהר"ר משה קורדואירו ...
 לובלין : דפוס צבי בן אברהם קלונימוס יפה, מ'ן' ה'ח'ר'כ'י'ם'[שע"ג].

1615 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
ספר גנת אגוז / ... רבינו יוסף ן' גיקטילא ... ע"ד הנסתר והנגלה ...
 האנווא : דפוס אליעזר בר חיים מחוקק ואליהו בן זעליקמן, [שע"ה].

1616 הורביץ, שבתי בן עקיבא, 1566-1619.
ספר נשמת שבתי הלוי : מדבר ... מסודות ... סתרי הנשמה הקדושה ... / חברו ... רופא מומחה לרבים מוה' שבתי ... הורוויץ ...
 פראג : דפוס משה בן בצלאל כץ, שע"ו.

1620 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
ספר הכונות / להרב ... יצחק לוריא ... על התפלות וחיבוט הקבר ... ; הביאו לדפוס ... כמוה"רר משה טרינקי.
 VENETIA : במצות פ' ול' בראגאדיני בבית י' קאיון המדפיס, ש"פ.

1637 שפירא, נתן נטע בן שלמה, 1585-1633.
ספר מגלה עמוקות : [רנ"ב אופנים ... פשטי' ... על תפלת משה ... סודות ... הפרשה ... ואתחנן] ... / חיברו ... מהר"ר נתן שפירא ...
 [קרקוב : דפוס מנחם נחום מייזלש], הגאון ה'מחבר נ'תן ב'ן מ'הרר ש'למה [שצ"ז].

1640 שפירא, יצחק בן נח
ספר פתיחת הלב / ... מפי ... כמהר"ר יצחק כ"ץ אב"ד ... מעזיריטש ... והוא קיצור מספר הרחבת הלב ...
 [פרג : חמו"ל, ת' לערך].

1646 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
מגיד משרים : באורי סודות גדולים שנתגלו ל... הגאון ...מוהר"ר יוסף קארו ... והובא לבית הדפוס ע"י מהו"ר יצחק בינגא איש ירושלם ...
 לובלין : צבי יפה, כי מציון תצא ת'ו'רה [ת"ו].

1647 ברוך בן דוד
ספר זר זהב : על הזוהר ורבתי מדרשי' פשוטי' נגלים ונסתרים, נמצא בו הקדמ' ידוע' לדרשה ... / [ברוך ב"ר דוד אב"ד לובטש].
 קראקא : [חמו"ל, ת"ז?].

1648 אברהם בן יצחק, מרמון ספרד
ספר ברית מנוחה : ... כלו קודש הקדשים ...
 אמשטרדם : יהודה בן מרדכי ושמואל בן משה, ת"ח.

1648 ישראל בן בנימין, מבלזיץ
ילקוט חדש : והוא נלקט ... מכל ספר זוהר הגדול וזוהר חדש ותיקוני זוהר ויונת אלם וספר הכוונות ועשרה מאמרות ... גם חדושי מדרשים הנמצאים בגלאנטי ובמגלה עמוקות וחדושי עניינים מספר חסידים, גם מדרשים תמוהים מילקוט הגדול ופרקי ר"א והוא הנקרא ישראלי.
 לובלין : דפוס צבי בן אברהם קלונימוס יפה, ת"ח.

1648 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
מאמר יונת אלם : ... והוא מאמר אחד מספר עשרה מאמרות / שחבר ... מוהר"ר מ"ע [מנחם עזריה] ...
 אמשטרדם : דפוס השותפים יהודה בן מרדכי ושמואל בן משה הלוי, יונת' אלם במספר קטן ח' [ת"ח].

1648 נפתלי הירץ בן יעקב אלחנן
ספר עמק המלך : ... פירוש על מאמרי הזוהר וכל ספרי האר"י ... / שחיבר ... מוהר"ר נפתלי במוהר"ר יעקב אלחנן.
 אמשטרדם : דפוס עמנואל בנבנשתי, ת"ח.

1649 הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630?.
ספר שני לוחות הברית : ... חבור על שתי תורות בכתב ובפה / ... מהגבור ... מהר"ר ישעיה במה"רר אברהם הלוי ... הורוויץ ...
 אמשטרדם : דפוס עמנואל בנבנישתי, ת"ט.

1649 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר עשרה מאמרות / שחיבר ... כמה"ר מנחם עמנואל [?] ... ונוסף עליו הפירש [!] בשם יואל משה שהוציא לאור ... מוה"ר משה בן שלמה הלוי ...
 אמשטרדם : דפוס יהודה בן מרדכי ושמואל בן משה, בזאת יבא אהרן אל ה'ק'ד'ש' [ת"ט].

1649 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
ספר מגיד משרים : ביאורי מאורי סודות רמים וגדולים / ... יוסף קארו ...
 וניציאה : א. וינדרמין, ה'ש'ק'ט' [ת"ט].

1650 אזולאי, אברהם בן מרדכי
ספר זהרי חמה : והוא פירוש על ספר הזהר בקיצור מחבור ... אברהם גאלאנטי ... / ... ילידתיהו אני ... אברהם בן ... מרדכי אזולאי ...
 ויניציאה : דפוס א. וינדרמין, ה'ת'י' [ת"י].

1651 מעין החכמה. תי"א. אמשטרדם
ספר מעין החכמה ...
 אמשטרדם : דפוס יהודא בן מרדכי ושמואל בר משה הלוי, ת'ושע י'הודא' [תי"א].

1651
ספר הבהיר : סודות נפלאות של ר' נחוניה בן הקנה ... והובא בדפוס בבקשה [!] אנשי פולין ...
 אמשטרדם : דפוס יהודא בן מרדכי ושמואל בן משה הלוי, ת'ושע י'הודא' [תי"א].

1652 בון, נתן בן יצחק יעקב
ספר שכחת לקט : מילקוט חדש ... / אשר לקט ... מהר"ר נתן דק"ק ורנקפורט לע"ע אב"ד ור"מ דק"ק המלבורג יא"ע.
 [פרנקפורט דמיין : חמו"ל], ב'י'ת' ישראל ברכו את ה' [ תי"ב].

1657 ישראל בן יהונתן
ספר אור ישראל : מרז"ל הנסתרים ... בעשרה פרקים ... / כמהור"ר ישראל בן הר"ר יהונתן ...
 אמשטרדם : דפוס ע' בנבנשתי, ט'ב ו'ל'ש'ל'ם' [תי"ז].

1658 זהר חדש. תי"ח. ונציה
זהר חדש : ומדרש נעלם ושיר השירים ומדרש רות ... וקצת איכה ותיקונים ... בתוספ' ... מהנדפס כבר בסאלונק' / בהגהות ... מהרב ... יצחק לוריא ... אשר נמצאו בגנזי הרב ... מנחם די לונזאנו ... והביאו אל הדפוס ... יוסף חמיץ ...
 ויניציאה : בראגאדין, למען ת'ח'י'ה' וירשתי [לפ"ג] [תי"ח].

1660 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ילקוט ראובני : ... אלה דברי קבלה מדברי סופרים / אשר יגע ומצא ... מהר"ר ראובן בן ... מוהר"ר האשקי כ"ץ ...
 פראג : דפוס בני יעקב ב"ק, ל'ק'ו'ט'א' ה'ר'א'ו'ב'נ'י' [ת"ך].

1660 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
שלחן ערוך / ... אשר הוציאו תלמידי האר"י משאר כתבי קודש שלו ... וכוללת בו דינים ישינים [!] וגם מחודשים וטעמים על פי סודות התורה ...
 [פראג? : [חמו"ל], ת"ך לערך].

1663 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
מאמר החמשי והששי מספר עשרה מאמרות : [הוא מאמר עולם קטן ומאמר צבאות ה' / מהרב מנחם עזריה מפאנו].
 המבורג : [חמו"ל], תכ"ג.

1666 בצלאל בן שלמה, 1640-1691.
ספר עמודיה שבעה : דרושים ... בתורה בנביאים ובכתובים ... / מפי מה"רר בצלאל דרשן בקהילה ... סלוצק ...
 לובלין : דפוס זלמן ויעקב [יפה], [תכ"ו].

1666 גבאי, שלמה בן דוד
ספר מאירת עינים : והוא קונטרס כולל כוונות התפילות ותיקוני התשובות ומעשה ניסים שארעו לו לרב ... יצחק לורייה ... / אשר לקטתי ... מספר עמק המלך ומכתבי הקדש אשר לרב ... מהר"ח ויטל ... חובר ולוקט על ידי ... שלמה ... בן .. דוד גבאי ...
 קושטאנדינ' : דפוס אברהם פראנקו, ו'ה'י'ת'ה' [תכ"ו].

1667 Becherand, Jacques
Relation de la véritable imposture du faux messie des juifs nommé Sabbatay Sevi : juif natif de Smyrne, maintenant nommé Achis Mehemet Aga, Turc, portier du Serrail du grand Seigneur / escrite de Constantinople le vingt-deuxiesme novembre 1666 par un religieux digne de foy, fidelle tesmoin de ce qu'il escrit,& envoyée à un de ses amis à Marseille.
 En Avignon : chez Michel Chastel, 1667.

1669 Coenen, Thomas, d. 1688.
Ydele Verwachtinge der Joden getoont in den persoon van Sabethai Zevi, Haren Laetsten Vermeynden Messias : ofte, historisch Verhael van't gene ten tijde Sijner Opwerpinge in't Ottomannisch Rijck onder de Joden Aldaer voorgevallen is en sijn Val / door Thomas Coenen. verciert met de Afbeeltsels van den Messias en sijn Propheet Seer Konstigh in Koper gesneden.
 Amsterdam : J. van den Bergh, 1669.

1677
Kabbala denudata, seu, Doctrina Hebraeorum transcendentalis et metaphysica atque theologica : opus antiquissimae philosophiae barbaricae... in quo, ante ipsam translationem libri... cui nomen Sohar tam veteris quam recentis, ejusque tikkunim... praemittitur apparatus [pars 1-4] / [Christian Knorr von Rosenroth].
 Sulzbaci : Typis Abrahami Lichtenthaleri, 1677-1684.

1681 הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630?.
העתק וקיצר ומראה מקום מספר שני לוחות הברית : ובו תמצא רוב הקדמותיו וכל הדינים וההנהגות וכל תוכחות מוסר מכל פרשה / ואיזון[!] ותיקון[!] אותו ... ר' שמואל צורף סגל ... וקרא שמו מצרף לכסף. ובסוף ספר תמצא גם קיצר מספר מבחר מפנינים עוד דברי חכמים וחידותם ושמו כור לזהב ...
 פרנקפורט דאדרה : יוחנן קריסטאף בעקמאן, תמ"א.

1684 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר הגלגולים / מהרב ... חיים ויטאל, שקיבל מפי הרב ... יצחק לוריא ... והוא נוף הרביעי מספר נוף עץ חיים שחיבר מהר"ח ויטאל קלפריז ... והוא שער דרושי הנשמות והגלגולים והעיבור והייבום ... ; הוציאו לאור הדפוס והגיהו ... כהרר דוד במוהר"ר נתן גרין הוט ...
 פרנקפורט : [חמו"ל], תמ"ד.

1684 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר עונג שבת / אשר חיבר ... ראובן כהן בן ... האשקי כ"ץ ...
 זולץ באך : דפוס מ' בלאך, מ'ק'ד'ש' [תמ"ד].

1685 אזולאי, אברהם בן מרדכי
ספר חסד לאברהם / [אברהם בלא"א ... כהר"ר מרדכי ... אזולאי] ... ; כמוהר"ר משלם זלמן בן הר"ר אברהם ברך ... הוציא לאור תעלומה ...
 אמשטרדם : עמנואל עטיאס, ושא'ב'ת'ם' מים ב'ששון [תמ"ה].

1686 פרלהפטר, שמואל יששכר בר בן יהודה ליב
ספר מעשה חושן וקטורת : באור ... על מעשה חושן ואפוד וקטורת איך היו נעשים וממה נעשו ... / לקטם וחברם ... מהר"ר בער פעריל העפטר ... בן ... מוהר"ר ליב ...; הובא לבית הדפוס ע"י השותפים ... המחבר הנ"ל והשני ... כהר"ר חנוך בן ... כמהר"ר זעליג ...
 פראג : על ידי יוסף בן יהודה בק ומשה בן יעקב בק, תמ"ו.

1688 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר גלגולי נשמות : ידבר נפלאות מגלגולי נשמות אשר נתגלגלו בתנאים ואמוראים ... / אשר קבלם ... מוהר"ר מנחם עזריה מפאנו ... מהרב ... ישראל סרוק ...
 פראג : דפוס בני יהודא בק, כח'ת'ם' [תמ"ח].

1690 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר אור צדיקים : ... להורות לעם לילך בדרך ישרה / (להצעיר ... יהודא מאיר בלא"א ... יהודא ליב כץ פאפרש ... (ספר כוונת תפילות ומצות) ; הבאתי לדפוס ... יהודא ליב מקראטשין.
 [המברוג] : [חמו"ל], ת"ן.

1696 גרף, משה בן מנחם, 1650-1705.
... זרע קודש מצבתה : אות ברית קוד' ובזה הספר ... ימצא כל התיקונים והזהרות שיעשה האדם וחי בהם ... / שחיבר ... מהור"ר משה בן הר"ר מנחם ...
 פירדא : דפוס יוסף בן זלמן שניאור, תנ"ו.

1699 Wachter, Johann Georg
Der Spinozismus im Juedenthumb, oder, Die von dem heutigen Juedenthumb und dessen geheimen Kabbala vergötterte Welt, an Mose Germano, sonsten Johann Peter Speeth / befunden und widerleget von Johann Georg Wachter.
 Amsterdam : J. Wolters, 1699.

1699 גרף, משה בן מנחם, 1650-1705.
ויקהל משה / ... אשר חיבר הרבני ומקובל כמוה"ר ... וליקטו בין מאמרי הזוהר ומספרי קבלה מחכמות האר"י והעמיד אותם כסדר הלימוד ...
 דעסוי : משה דעסא בן שמחה בונם, א'ת' כ'ל' ז'א'ת [תנ"ט].

1701 רזיאל המלאך. תס"א. אמשטרדם
זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך : ... לסגולה ולהצלחה ולברכה ולכבות אש ... שלא ישלוט בביתו ... למי שהספר ... אתו ... [והוא בחלקו הגדול מס' סודי רזייא לר' אלעזר מגרמישא].
 אמשטרדם : משה מיונדיס קויטיניו, זה ס'פר ת'ולדות א'דם [תס"א].

1703 ליפשיץ, חיים בן משה
ספר דרך חיים : הוא שלחן ערוך לעובדי דרכים ... ושארי חידושי דינים ודרושים ... / אשר איזן וחיבר ... מוהר"ר חיים בן מוהר"ר משה ליפשיץ ...
 זולצבאך : דפוס ליפמן, ע'ץ' ח'י'י'ם' ל'מ'ח'ז'י'ק'ם' [תס"ג].

1705 אוטולנגו, שמואל דוד בן יחיאל
ספר מעיל שמואל : והוא קיצור ומפתח ספר שני לוחות הברית [מאת ישעיה בן אברהם הורביץ] ... / חקרו והוציאו לאורה ... כמוהר"ר שמואל דוד אוטולינגו בכמה"ר יחיאל, ובו ימצאו איזה חידושים מהמחבר ...
 ויניציאה : דפוס BRAGADIN, בחכמה ב'ת'ב'ו'נ'ה' ובדעת [תס"ה].

1706 תקוני הזהר. תס"ו. אמשטרדם
ספר שבעים תקוני הזהר / שחבר ... רבי שמעון בן יוחאי ... ; חמדת צבי ... בו גילה מאמרים סתומין וחתומין מהתיקונים ומהזוהר וגמרא וירושלמי ומדרש' בנגלה ובנסתר גם כללים על הקבלה ... כמהור"ר צבי הירש ... חאטש ...
 אמשטרדם : משה בן אברה' מינדס קוטיניא, צדי'ק באמ'ו'נת'ו יחי'ה [תס"ו].

1708 גליקו, שמואל
ספר פעמון ורמון : על שולי הפרדס ... ה"ה ספר עסיס רמונים [מו"ה משה קורדבירו]. וספר פלח הרמון [מהרב המקובל ר' מנחם עזריה מפאנו] ... קיצור טוב ... ומועיל ... להתחיל בחכמת הקבלה ... ועכשיו יהיו לאחדים ... עם תוספות ביאור על ספר עסיס רמונים / מפי ... מוה "ר מרדכי ... מפראג ממשפחת פשיברום ...
 אמשטרדם : דפוס משה דיאש, שנת' ח'י'י'ם' [תס"ח].

1709 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
אור הישר : ... בו דברים ... עיני האדם מאירים ... ובו נכלל ספר אור צדיקים ... ועתה נתוסף ספר המוסר [וגם תפלה ישרה בכונת הלב] / אשר העלה ... על סדר נכון ... צבי הירש בן חיים.
 אמשטרדם : דפוס דיאש, תס"ט.

1709 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר מאורת נתן : גימטריא מאורי אור ויאיר נתיב והם שני המאורות / אשר חברו המקובל כמהור"ר מאיר פאפרש הכהן ; והעריך ... שמות הקודש ושאר כנו"תיו ... ע"ד האלפ"א בית"א וקרא שמו מאורי אור ... ; הרב נתן נטע בהר"ר יהוד' ליב מנהיים ... והתורני כמוהר"ר יעקב במהור"ר בנימין וואלף מווילנא ... עשו אזנים בתורתו של ר' מאיר ... בזוהר ... ושארי ספרי הקדושה וקראו שמו יאיר נתיב.
 פרנקפורט דמיין : [חמו"ל], תס"ט.

1711 חיון, נחמיה חיא בן משה
רזא דיחודא : ... להודיע ליחד שם נורא ואיום ... בעת קריא' שמ' ... והקרוב אליו כתר עליון ... ובו כלול ... כל חכמת האמת ...
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, תע"א.

1712 צמח, יעקב בן חיים
ספר נגיד ומצוה : ... כל המנהגים וכונות עשיית המצות ... / אשר אסף וקבץ כמוהר"ר יעקב חיים צמח מכתבי מוהרח"ו ... ; הובאו אל מזבח הדפוס ע"י כהר"ר יוסף ... אליישר ...
 אמשטרדם : דפוס י' די לה פינייא, תע"ב.

1714 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
מלחמה לה' : חרה לה' .... כי איש צר ואויב ... תורת משה הפר ... חייא חיון בישא שמו ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], תע"ד.

1714 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
שבר פושעים : ... הני תלתא דפורענותא חיון קארדוזו אאיליון ... בסוד עמו לא יהיו ... יבושו יחד ....
 אמשטלרדם : [חמו"ל], תע"ד.

1715 ארגס, יוסף בן עמנואל
תוכחת מגולה והצד נחש : ... מבחין את הרע ... הוא התועב ... נחמיא חייא חיון ... / ... אשר אזן וחקר ... כמה"ר יוסף אירגווס.
 לונדריש : חמו"ל, תע"ה.

1715 ספר הזהר. תע"ה. אמשטרדם
ספר הזהר : על התורה ... עם סתרי תורה ומדרש הנעל' ועם פקודי אוריתא מרעיא מהימנ' ... כפי אשר נדפס במנטובה דף על דף ... / הובא לבית הדפוס ע"י ... מהור"ר משלם פייבש במוהר"ר יצחק דיין דק"ק ווארט מגזע היילפרין מתושבי ירושלים ...
 אמשטרדם : דפוס שלמה בן יוסף פרופס, מ'ה' י'ע'ש'ה' א'ד'ם' [תע"ה].

1717 תפלות. סדור. תע"ז. אמשטרדם
שער השמים : פירוש על הסדור ... / אשר איזן ... וחיבר ... מהור"ר ישעיה בן ... מהור"ר אברהם ... הורוויץ ... כמנהג אשכנז פולין רייסין ליטא ... פרשת והושענות ... והגדה של פסח ... ותהלים עם פירושים ומוסרים מלוקטים ... וספר ברית אברהם ...
 אמשטרדם : דפוס אהרן אנטוניס, וז'ה' שע'ר ה'ש'מ'י'ם' [תע"ז].

1718 מרדכי גימפל בן אלעזר
ספר משמחי לב : כוונת השופר ומראה מוסר ... וקצת מה שהמחבר בעצמו חידוש ... וגם סגולת ורפואת הגוף [ביידיש ...] / מוהר"ר מרדכי גימפל בהר"ר אלעזר ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], י'כ'ת'ב'ו'ן' [תע"ח].

1720 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
מדרש תלפיות.
 [קושטא : חמו"ל, ת"ף לערך].

1723 הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630?.
קצור שני לוחות הברית : עם מהדורא בתרא / אשר איזן וליקט ... מהו"ר מיכל עפשטיין מספר של"ה ... משאר ספרי מוסר ...
 זולצבאך : דפוס זלמן בן אהרן, שפתי ת'פתח ופ'י יג'יד תהילתך [תפ"ג].

1724
כוונת תהלים : הלקוחים ... מספרי המקובלים, כל כוונה וכוונה על אופנה על פי הקפיטולי תהלים וכל דבר הצורך בהם ... הר"ר אליקום געץ מפרעמסלא ...
 הומבורג : [חמו"ל], תפ"ד.

1726 צמח, יעקב בן חיים
ספר נגיד ומצוה : ... כל המנהגים וכונת עשית המצות בקיצור ... / אסף וקבץ הרב יעקב חיים צמח.
 קושטנדינא : דפוס יונה בכמהר"ר יעקב, תפ"ו.

1732 חמדת ימים. תצ"א. אזמיר
ספר חמדת ימים : ... לשבת ור"ח ולמקראי קדש ... מנהגי ושפר הכוונות ... הא"רי א"ל ... הובא ע"י יעקב בכמ"הר ... יום טוב אלגאזי מגליל העליון ... ח"א [1-2]-[ח"ב].
 אזמיר : דפוס י. אשכנזי וד. חזן, תצ"א-תצ"ב.

1732
ספר להפסקה גדולה : וימצא כתוב בכתביי[!] המקובלים אשר בארץ המה.
 אשמיר[!] : דפוס השותפים יונה אשכנזי ודוד חזן, מ'ב'ק'ש'י'ם' [תצ"ב].

1734 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שערי קדושה : והוא ספר לישר האדם לעבודת בוראו / הועתק מכתיבת יד המקובל ... כמוהר"ר חיים ויטאל ... ע"י ... כמהר"ר אברהם ן' אשר ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], פ'ד'י'ת' [תצ"ד].

1736 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
ספר מדרש תלפיות : ... והוא ילקוט מחדושים אשר נמצאו בשלש מאות ספרים / כולם נקבצו ... על יד הרב אליהו הכהן ...
 אזמיר : דפוס יונה אשכנזי ודוד חזן, תצ"ו.

1740 זהר חדש. ת"ק. קושטא
זוהר חדש : ומדרש הנעלם ושיר השירים ומדרש רות ... וקצת איכה ותיקונים ... בתוספת ... מהנדפסים ... הוספנו מחדש ס' סוד ה' כולל כל ההשתלשלות עשר ספירות ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב, והוא י'פ'ד'ה' א'ת' ישראל [ת"ק].

1740 תקוני הזהר. ת"ק. קושטא
תקוני הזהר / שחבר התנא רשב"י ; ... מוגה ... מפי סופרים ומפי ספרים ...
 קושטאנידינא : יונה בן יעקב, ת"ק.

1745 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
מפתח העולמות / ...מהחכם השלם ... מו"ה עמנואל חי ריקי ... ; עם פירוש הנקרא מגיד משנה אשר הכינו ... המקובל מו"ה משה בן יקוגתיאל זלמן ...
 זאלקווי : אהרן וגרשון בני חיים דוד, תק"ה.

1752 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
זאת תורת הקנאות : [ענינים שונים על ש"ץ וכל הטועים אחריו].
 (אמשטרדם : דפוס יודא בר שילה), [תקי"ב].

1752 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
שפת אמת ולשון זהורית : המלבין ומצהיר ברורי הדברים שפרסום מ"י היושב בראש בשלש ק"ק אה"ו / [ר' יהונתן איבשיץ] שכתב הקמיעות הנמצאים בכרך הזה ולהודיע ... שבלבל הכותב הלשונות ... באמונת כוזבת שבתי צבי ...
 [אלטונה] : חמו"ל, תקי"ב.

1753 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
מאירת עינים : ... [כולל תעודות ומכתבים מרבנים שונים נגד הרב יהונתן אייבשיץ זצ"ל בענין הקמיעות].
 [אמטשרדם? : דפוס לאנדבר, תקי"ג].

1753 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
עקיצת עקרב.
 אמשטרדם : [חמו"ל, תקי"ג].

1753 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
אספקלרי' המאירה : ... ארבעת כתבי יושר .. אשר גזרו הארבעה ... ראשי גאוני וזקני הדור ... [בענין הקמיעות של ר"י אייבשיץ].
 [אלטונה : חמו"ל], תקי"ג.

1753 שניאור פיבוש בן מנחם מניש
שער פתחי לבנון.
 [ליוורנו? : חמו"ל, תקי"ג-תקט"ו].

1755 איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690?-1764.
לוחת עדות : ... להודת ולהורת כי שקר ענו בו בבהרב ... יהונתן ... והצדיקו אותו בכל הדברים ...
 אלטונא : דפוס אהרן כץ, תקט"ו.

1756 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ויקם עדות ביעקב.
 [אלטונה] : [חמו"ל], תקט"ז.

1756 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
שבירת לוחות האון : שבר ישבר ... לוחת עדות ... המחבר / המחבר מהרד"א [=ר' דוד אוז.
 זאלקוע : [אלטונא: דפוס יעב"ץ], תקט"ז-(תקי"ט).

1757 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
פתח עינים : הוא קונטרס א.
 [אלטונה : חמו"ל, תקי"ז?].

1757 סדר עולם. רבא. תקי"ז. המבורג
סדר עולם רבא וזוטא, ומגלת תענית / מוגהים ומבוארים [ע"י יעקב אמדן] : ובסופו ענין הברכה שצ"ל בשנה זו תקופת ניסן הבע"ל.
 HAMBURG : דפוס CH. S. SCHROEDER, תקי"ז.

1758 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ספר שמוש : הוא כלי זיין מיוחד ... למלחמה ... לידע מה לענות לכסילים ... כ"ח ש"ץ ...
 אמשטרדם : [אלטונה: דפוס י' אמדן], תקי"ח.

1762 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ספר התאבקות : איש א'ייבשיצר י'ונתן ש'בתייצר שדה עם י'ע'ק'ב' איש תם בו יבואר ... המאורע הקשה אשר ארע בין שני אלה ...
 אלטונה : [דפוס י' אמדן], ו'י'אבק א'י'ש' ע'מו ע'ד ע'לות ה'שחר [תקכ"ב-תקכ"ט].

1762 חמדת ימים. תקכ"ב. ליוורנו
ספר חמדת ימים : ... עם כוונות ... האר"י ומשנהו מהרח"ו ... בתוספת תקוני תפלות הרמ"ז ...
 ליוורנו : דפוס מ' עטיאס, תקכ"ב-תקכ"ד.

1763 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
זה ספר תולדות אדם בליעל : בית יהונתן הסופר ...
 [אלטונא : דפוס י' אמדן, תקכ"ג?].

1764 עזרא בן שלמה, מגרונה
פירוש על שיר השירים / מהגאון ... משה בר נחמן [?] ... ובתוכו רצוף ... תרי"ג מצות הנרמזים בעשרת הדברות ופירוש על איזה פרשיות בזכרי' ובדניאל ...
 אלטונא : דפוס אהרן בן אלי' כ"ץ, תקכ"ד.

1765 אהרן, הזקן, מקרדינה
ספר קרניים / אשר חברו ... אהרן ... ; ובהיות שהספר ... הוא מאמר סתום ... העיר ה' את ... שמשון מאוסטרפולי ועיטור הספר הזה ... עם פירושו דן ידין. ונדפסו כבר בק"ק זאלקווי ...
 אמשטרדם : דפוס ליב זוסמנש, תקכ"ה.

1765 יוסף משה בן יקותיאל זלמן, מדרוגצין
ספר קרית ארבע : ... ביאור קריאת ארבע מיני ק"ש ערבית ושעל המטה ודקרבנות ודיוצר ... כפי המבואר ... במשנת חסידים [לרבי עמנואל חי ריקי] ... וגם קונטרס מהדורא בתרא לספר מגיד משנה ... / מהרב ... המחבר ספר מגיד משנה [הרב יוסף משה בן יקותיאל זלמן] ...
 זאלקווא : בדפוס ... גרשון בהר"ר חיים דוד סגל ודוד במוהר"ר מנחם מן, תקכ"ה.

1768 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ציצים ופרחים : ונקרא גם לקט אורות מחקל ת"ך בהיותו לקט שכחה ופאה אשר הניח בעל מאורי אור ...
 אלטונא : דפוס י' עמדן, תקכ"ח.

1775 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר ליקוטי תורה : ונביאים וכתובים / מהרב ... מהו' חיים ויטל מפי הרב ... כמהו' יצחק לוריא ... הוא נוף שני מספר נוף עץ חיים, והוא דרושים ... על תנ"ך, מהם ... ע"פ סוד ... נסמך לו ספר טעמי מצות והוא נוף שלישי מספר נוף ע"ח ... לבאר טעם על כל תרי"ג מצות בדרך הסודות ...
 [זולקוה : חמו"ל], ליקוטי תורה וטעמי ה'מ'צ'ות' [תקל"ה].

1777 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
סדר עבודה רבא וזוטא : ... לתמידין ולמוספין של כל ימות השנה ... מהדורא בתרא ...
 מנטובה : דפוס אליעזר שלמה מאיטליא, תקל"ז.

1780 יעקב יוסף בן צבי הירש, הכהן, מפולנאה
תולדות יעקב יוסף : ... [חדושים בקבלה וגם בפלפול עפ"י סדר הפרשיות וגם מביא דברים רבים והקדמות מרבו הבעש"ט].
 קארעץ : דפוס צבי הירש בן אריה ליב שמואל בן ישכר בער, תק"מ.

1780 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
[ספר קטן] / ... אשר איזן ותיקן ... פירוש ... על קפיטל תהלים ק"ז ... מוהר"ר ישראל בעש"ט ; אשר הועתק ... על ידי אחד מתלמידיו ... מוהר"ר שמעלקא ...
 [קורץ? : חמו"ל, תק"מ?].

1781 דב בר בן אברהם, ממזריץ', 1704-1772.
ספר מגיד דבריו ליעקב : והוא לקוטי אמרים ... אמר ... מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו / הרב ... דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש ...
 קארעץ : דפוס צבי הירש בן אריה ליב ושמואל בן ישכר בער, לי'ש'ר'א'ל' [תקמ"א].

1781 יעקב יוסף בן צבי הירש, הכהן, מפולנאה
ספר בן פורת יוסף : והוא ... מוסר השכל ... כפי אשר קיבל מרבו ... מו' ישראל בעש"ט ... וגם שו"ת וחילוקים ... / אשר חיבר ... מו' יעקב יוסף הכהן ... הובא לבית הדפוס ע"י ... מו' אברהם דוב אב"ד דק"ק חמעלניק.
 קארעץ : דפוס צבי הירש בן ארי' ליב ושמואל בן ישכר בער סג"ל, תקמ"א.

1782 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר עץ חיים / שחיבר הרב ... חיים ויטאל כפי מה ששמע מרבו ... מוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ...
 קארעץ : דפוס י.א. קריגר, ועץ' החיי'ם' ב'ת'וך [תקמ"ב].

1782 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר פרי עץ חיים : ... והוא ספר הכוונות / שחיבר הרב ... חיים וויטל כפי ששמע מרבו ... הרב ... יצחק לוריא אשכנזי ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, חיים' ש'א'ל ... א'ר'ך [תקמ"ב].

1782 יעקב יוסף בן צבי הירש, הכהן, מפולנאה
ספר צפנת פענח / אשר חיבר ... מו' יעקב יוסף הכהן ...
 קארעץ : [דפוס צבי הירש מרגליות וחתנו], מ'ה רב' טובך אש'ר' [תקמ"ב].

1783 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
אוצרות חיים / אשר יצק ע"י רבו ... מוה"ר חיים וויטל ... מגוית האר"י ... בחכמת הקבלה ... ומצא מחג מהגהות החברים ... המקובלים האמיתים ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קריגר, תקמ"ג.

1783 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
מבוא שערים / אשר יצק תלמיד ע"י רבו ... מוה"ר חיים וויטאל ... מגוית האר"י ... ומצא [גם] מהגהות החברים ... המקובלים האמתיים ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קריגר, תקמ"ג.

1783 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שער היחודים : ותיקון עונות ... / חיים וויטל, תזל אמרתו כטל מגוית האר"י ... בחכמת הקבלה ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, ויצא י'צ'ח'ק' ל'ש'וח בשדה' [תקמ"ג].

1783 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר עונג שבת / אשר חיבר ... מוהר"ר ראובן כהן בן ... מהור"ר האשקי כ"ץ ...
 [ח"מ : חמו"ל], ב'רך ה' א'ת יום' השבת' ויק'דשהו [תקמ"ג].

1784 משה בן יעקב, הגולה
ספר שושן סודות : חבור ... סודות עליונות[!] עמוקים ... / והוא [המחבר] מתלמידי הרמב"ן ...
 קארעץ : אנטאן קריגר, תקמ"ד.

1784 סטנוב, יצחק, 1732-1804.
ספר אמרי בינה : ילמד שהקבלה והחקירה ... אחיות תאומות ... / ושם מחברו פלאי [יצחק איזק לוי פולני].
 [ברלין : חמו"ל], ו'ה'מ'ש'כ'י'ל'י'ם' י'ב'י'נ'ו' ה'כל [תקמ"ד].

1784 ספר התמונה. תקמ"ד
ספר התמונה / מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול עם פירוש ... בצדו ... דברים נוראים ונפלאים על אותיות ונקודות ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קריגר, (תקמ"ד 1784).

1784 קנה אבן גדור
ספר הקנה : והוא ספר הפליאה מפליאות החכמה / אשר נתגלה ע"י אליהו לאיש קדוש ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, ר'אשית ח'כמה ק'נה ח'כמה ובכ'ל ק'נינך ק'נה ב'ינה [תקמ"ד].

1785 אלעזר בן אלימלך, מליזנסק
ספר אגרת הקדש.
 [למברג? : חמו"ל, תקמ"ה בערך].

1785 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר פרי עץ חיים / שחיבר ... מו' חיים ויטאל, כפי מה ששמע מרבו ... מוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ... כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, א'י'ש' י'ביא' ב'פר'יו א'ל'ף כסף [תקמ"ה].

1785 יעקב בן ששת, גרונדי
ספר האמונה והבטחון / שחיבר ... רבינו משה בר נחמן ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגיר, ד'רך' אמ'ו'נ'ה' ב'ח'רת'י' [תקמ"ה].

1785 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
ספר חוקר ומקובל : ... חבור ... על פי חקירות ... / אשר חיברו הרב ... המקובל ... מוהר"ר משה חיים לוצאטו ...
 שקלאוו : דפוס צבי הירש בן אריה ליב ושמואל בן ישכר בער, ל'מ'וצאיה'ם ולבש'רו מר'פא [תקמ"ה].

1785 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
ספר קל"ח פתחי חכמה / חברו ... כמוהר"ר משה חיים לוצאטו ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, החכמ'ה' ת'חיה בע'ל'יה [תקמ"ה].

1785 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
לקוטי ש"ס / ... אשר גלה האר"י ...
 קארעץ : דפוס קריגר, ומה' מ'ת'וק' מדבש [תקמ"ה].

1785 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר מסילות חכמה : ... והם נתיבות וכללים מהרב המקובל ...מאיר פאפרש ... לעלות במסילה דרך עץ החיים להרב חיים ויטאל ... ומצורף לזה קונטרס ובו פיר' על אילן של הרב ... מוהרש"ל ...
 שקלאוו : דפוס צבי הירש בן אריה ליב ושמואל בן יששכר בער, תקמ"ה.

1785 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
ספר משנת חסידים : ... תפלה מכל השנה, כפי סדור האר"י ...כפי סידור ... האר"י ... גם הוספנו סליחות בה"ב ... ורזא דשבת וקפיטל קז מתהלים ... / אשר חיבר ... ר' עמנואל חי ריקי ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, ש'מ'ר'ה' נפשי כי חסיד אני [תקמ"ה].

1785
ספר סוד ה' : לאחד קדוש מן הראשונים / בנו ... על אדני קבלת האר"י והוא השתלשלות העולמות בעשר ספירות ... ; נמצא כתוב ומחובר אצל ספר התמונ' המכונ' לר' ישמעאל כהן גדול אבל אינו מספר התמונה ...
 [קארעץ : דפוס יאהן אנטאן קריגר, תקמ"ה].

1786 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר כנפי יונה : דברים העומדים ברומו של עולם ... / מיסודו של האר"י ... קאמר ... מוהר"י מנחם עזריה [מפאנו] ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קרוגיר דפוס, כ'נ'פ'י' י'ו'נ'ה' נ'ח'פ'ה' ב'כ'ס'ף' ואברתי'ה בירקרק [תקמ"ו].

1788 אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787.
ספר נועם אלימלך / ... אשר חיבר הרב ... [אלימלך מליזנסק] ... ; הובא לבית הדפוס ע"י מוהר"ר אלעזר ואחיו ... מוהר"ר אליעזר ליפמן ... וע"י ... מוהר"ר יעקב דוב בער הלוי ח"ר שמואל רייס ...
 למברג : דפוס ש. רפאפורט, אמר' א'ל'ה'י' א'ב'י' ב'ע'ז'ר'י' [תקמ"ח].

1788 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
שולחן ערוך : ... אשר הוציא תלמיד האר"י משאר כתבי קודש שלו ... בו דינים ... על פי סודות התורה ...
 לבוב : דפוס י"ש רפאפורט, תקמ"ח.

1788 שבתי, מרשקוב
סדר כללות תיקון ועליות העולמות : מכל השנה בקיצור מלוקט מכתבי האר"י / אשר איזן ... וליקט ... מזהר"ר שבתי ראשקוויר ...
 לבוב : דפוס יהודה שלמה רפאפורט, תקמ"ח.

1790 אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787.
ספר נועם אלימלך.
 [שקלאוו : דפוס ארי' ליב בר' שניאור פייבש., [תק"ן].

1790 אלמנו, יוחנן בן יצחק
ספר שער החשק : שער ... חכמה ותבונה ... לאיש ... / כמה"ר יוחנן אלימן.
 ליוורנו : Gio Vinc. Falorni, ה'ח'כ'מ'ה' ת'ע'ז' לפ"ג [תק"ן].

1790 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
ספר לקוטי ש"ס / לקטו ... האר"י ... שבחי האר"י הנדפסים מכבר מאמתחת הגאון מוהר"י קנדיאה וגם ... ספר כח ה' המכונה להגאון מקנדיאה, וגם אותיות לרבינו סעדיה גאון .../ נדפס ... שנית ... ונתוסף בו מעשה של ר' יוסף די לה ריינא ... ספר ארחות צדיקים : והם מנהגים ... שהיו נוהגים ... האר"י ותלמידו ... מהרח"ו .../ כל אלה חברו ... כמהר"ר חיים שלמה פירנאנדיס דיאס ... מידי היתה זאת ... יהודא ליב מק"ק שווערזנץ.
 ליוורנו : דפוס G.V. FALORNI, ה'מ'ש'ר'ה' [תק"ן].

1790 צבי הירש, מנדבורנה
אלפא ביתא : ספר אותיות מחכימות ... / הכינו ... איש חי [ר' צבי הירש מנדבורנא] ... ובו סידר כל המדות טובות והנהגות ... מכל ספרי קבלה וספרי יראים ...
 [רוסיה-פולין : חמו"ל], י'ש'מ'ר' [תק"ן].

1791 זכריה מנדל בן אריה ליב, -1791.
ספר זכריה המבין : ... כולל יסודות חכמת האלוהות וחכמת הקבלה האמיתית ... גם ביאר ... דברי רבי אליעזר הקליר במקומות שהשיג עליו הראב"ע / חברו ... מוהר"ר זכריה מענדל בן ... ליב ...
 פראנקפורט דאדרה : דפוס אלמנת האדון גרילא, תקנ"א.

1792 לקוטים יקרים. תקנ"ב
ספר ליקוטים יקרים / אשר השאירו אחריהם ... מו' ישראל בעש"ט ... מו' דוב בער מ"מ דק' מעזריטש ... מוהר"ר מנחם מענדיל מק"ק פרימשלאן ... מו' יח אל מיכל ... מ"מ בכמה קהילות ... ולבסוף ימיו נתקבל לק"ק יאמלפא ... הוספתי ...סדר פדיון נפש ...
 לעמבערג : דפוס י. ש. י. רפאפורט, ק'ו'י'ת'י' י'ה'ו'ה' [תקנ"ב].

1793 אהרן בן צבי הירש, הכהן, מאפטה
ענג שבת : על כ"ד פרקים דמסכת שבת והם פרקי הצלחה והם פרטי רמזי המעשיות שבספר מקדש השבת ... [מהר' אהרן משה בהר' צבי הירש כהן מאפטא].
 לבוב : הרבנית יהודית, [תקנ"ג].

1793 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר יעיר אזן : ... אנכי העירותיהו ... עין זוכר קצת כללי הש"ס ... וכאן אתה מוצא ... מכללי רבינו סעדיא גאון כ"י ... ומכללי הרמב"ם כ"י ... ומכללי רבינו בצלאל כ"י ואזן שומעת ... מדבר קדמות ... המזכיר קצת הקדמות מרז"ל והמפרשנים ומספרי כ"י ... / ח"י דוד בן יצחק אזולאי.
 ליוורנו : אליעזר סעדון, ח'י'י'ם' ב'א'ו'ר'ך' נ'ר'א'ה' [תקנ"ג].

1793 בנימין בן אהרן, מזלוזיץ, -1791.
ספר אהבת דודים : פי' על שיר השירים ... בנגלה ונסתר / ... חברו ... מוהר"ר בנימן .. מ"מ דק"ק זלאזיץ ...
 לעמברערג : דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל, א'ת' ב'נ'י'מ'י'ן'[תקנ"ג].

1793 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
ספר צוואת מריב"ש : והנהגות ישרות ... ונתוספו עוד הנהגות ... / מו' דוב בער שהי' מ"מ דק"ק מעזריטש ...
 [זאלקווא : חמו"ל], תקנ"ג.

1794 דרכי ישרים. תקנ"ד
ספר דרכי ישרים : והוא הנהגות ישרות / מרבי מענדיל מפרעמשליין ... ; מלוקט מפי ... מוהר"ר ישראל בעל שם טוב ..., ומהרב ... דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש ; וגם הוסיף נופך מדיליה ... שנמצא ח"י הרבני ... אברהם אבלי מטשידנב ...
 [זאלקווא? : חמו"ל, תקנ"ד?].

1794 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
ספר כתר שם טוב / והם כל דברי ... מוהר"ר ישראל בעש"ט ... אשר הובאו ... [בספרי] תלמידו ... הרב ... יעקב יוסף ... אב"ד דק"ק פולאני ... ספר בן פור' יוסף וס' תולדות יעקב יוסף וס' צפנת פענח. והנה לקטתי ... אהרן במוהרר צ"ה כהן מק"ק אפטא את כל דבר י קדשו מתוך הספרים הנ"ל וגם קיצור הדרושים של הרב ... יעקב יוסף ...
 זאלקווא : דפוס י.ל. מאיר האפער ומ. רבין שטיין, וא'ת י'ק'ר ת'פא'רת גדו'ל'תו' [תקנ"ד]-תקנ"ה.

1794 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
ספר צוואת מריב"ש והנהגות ישרות / אשר נמצא באמתחת ... מוהר"ר ישעי' ... מ"מ דק"ק יאנוב ... נשמע מפי ... מוהרר ישראל בעש"ט ... ונתוסף עוד הנהגות ישרות [מאת] ... מו' דוב בער ... מ"מ בק"ק מעזריטש ...
 [זקלאווא? : חמו"ל], תקנ"ד.

1794 מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788.
ספר אגרת הקודש ודברים נחמדים / שחיבר הרב .. מנחם מענדיל מווטעפסק ... והשני ... מו' אברהם מקאלסקא והשלישי ... מו' חייקל המדורא ... לדעת מוסר ודרך טוב לעבודת הבורא ...
 [מעזירוב] : דפוס יחזקאל בן שבח, ק'ח'ו' ס'פ'ר' מק'נה [תקנ"ד].

1795 שלמה שלומיל בן חיים
שבחי האר"י.
 שקלאוו : דפוס החדש של קארל יאקוולעוויץ מאייר בערגר, תקנ"ה.

1796 שניאור זלמן בן ברוך, 1745?-1812.
ספר לקוטי אמרים : חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים (חלק שני הנקרא בשם חינוך קטן) ...
 סלאוויטא : [דפוס דוב בר בן ישראל ודוב בר בן פסח], כ'י קרוב אל'יך הדבר' ... לעש'ותו' [תקנ"ו].

1798 אריה ליב, המגיד, מפולנאה
ספר קול אריה / שחיבר ... מוהרר אריה ליב מגיד ... דק"ק פולנאה ...
 קארעץ : דפוס אברהם בן יצחק אייזק, אליהו בן יעקב, אר'יה' ש'אג' מ'י' לא יירא [תקנ"ח].

1798 זאב וולף, מזיטומיר
ספר אור המאיר / שחיבר ... זאב וואלף מק"ק זוטאמיר ...
 קארעץ : [חמו"ל], ו'ה'י'ה' מ'נ'ו'חת'ו' כ'בו'ד' [תקנ"ח].

1798 לוי יצחק בן מאיר, מברדיצ'ב, 1740-1809.
ספר קדושת לוי / ... חברתי אני ... לוי יצחק בהגאון ... מהור"ר מאיר א"ב דק"ק בארדיטשוב ... תוכחת מוסר ... ובתוכו גרגיר אחד מאבי ... וכמה חדושי' מבני ...
 סלאוויטא : [חמו"ל], תקנ"ח.

1798 מנחם נחום בן צבי הירש, מצ'רנובל, 1730-1797.
ספר מאור עינים / ... מוהר"ר מנחם נחום מ"מ ... דק"ק טשארנאביל ... במצות ובהוצאות ... מה' אליהו במ"ה זאב וואלף כ"ץ ...
 סלאוויטא : [חמו"ל], מאור' עי'נים ישמ'ח לב ושמו'עה טוב' תדש'ן עצם [תקנ"ח].

1798 מנחם נחום בן צבי הירש, מצ'רנובל, 1730-1797.
ספר ישמח לב / ... אשר יצא מפה ... מהור"ר מנחם נחום ... מ"מ ... דק"ק טשארנאביל ... במצות ובהוצאות ... מהו' אליהו במהו' זאב וואלף כ"ץ מק"ק יורעוויטש ...
 סלאוויטא : [חמו"ל], מאור' עי'נים ישמ'ח לב ושמו'עה טוב'ה תדש'ן [תקנ"ח].

1798
ליקוטים מרב האי גאון : פי' על שם מ"ב ... שער השמים ענין המרכבה / מיוחס ל ... מ' יוסף גיקטיליא, ליקוטי שם טוב חרוזים ... כולל כמה מצות ... וטעמם ע"פ הסוד ... מאמר פלוני אלמוני סודות על עשר ספירות ... תפלת ר' יעקב ישג"ובא תפלה ע'פ הסוד ... ספר העיון לרב חומאי גאון ... סודות על ענין מציאות הש"י ... סודות להחכם ... מ' יוסף גיקטיליא ע"מ [=על מצות] תפילין וציצית מזוזה שבת ודיניו ושעטנז, קונטרס הגאון רש"ט בן הגאון מפי הרשב"א לפי' סודות התורה מהרמבן.
 [ווארשא : חמו"ל], תקנ"ח.

1800 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר עץ חיים / שחיבר ... הרב ... חיים ויטאל כפי מה ששמע מרבו ... יצחק לוריא אשכנזי ...
 שקלאוו : המשותפים שבתי בן בן ציון ואריה בן מנחם ואברהם יעקב סג"ל, תק"ס.

1800 ייטלש, ברוך בן יונה
שיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א : ... על דבר כת החדשה, המחשבת קץ הימים ... / מאת איש אוהב אמת.
 [פראג : חמו"ל], תק"ס.

1800 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר מסלות חכמה : ... והם נתיבות וכללי' / מהרב ... מאיר פאפרש ... לעלות במסילה דרך עץ החיים להרב ... חיים וויטל ... ומצורף לזה קונטרס ובו פירש על אילן של הרב ... מוהרש"ל ... הוגה היטיב ... להרים מכשול נתיבות עקלקלות אשר היה בו בראשונה בדפוס בק"ק לבוב.
 [זאלקווא? : חמו"ל, תק"ס לערך].

1801 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
דבש לפי : והוא ח"ב מקונטרי"ס מדב"ר קדמו"ת ... הקדמות מרז"ל ומהמפרשים ... [בסדר א"ב ; ונלוה אליו קונטרס פה אחד פירוש על הגדה של פסח. גם צנא דדובשא הגהות והשמטות לס' דבש לפי הנ"ל עם זכרונות והגהות קצת והגהות על הזהר א שנדפס זהר ליוורנו. / [מה"ר חיים יוסף דוד אזולאי].
 ליוורנו : אליעזר סעדון, א'ל'י'ך' ש'ר'ה' לפ"ג [תקס"א 1801].

1802 מנחם מנדל בן יעקב קופל, -1825.
ספר אהבת שלום : ... דרושים ... דברים העומדים במרומים ועל סדר התורה ... נצמדים / ... מאת ... חסידא ופרישא ... מוהר"ר מנחם מענדיל מק"ק קאסיף.
 לעמבערג[?] : דפוס [!]J. KOSANES, תקס"ד 1802 [צ"ל תקצ"ג].

1803 ליפשיץ, יעקב קופל בן משה, -1740.
ספר שער גן עדן : ... מיוסדים על אדני ... האר"י ... / מו' יעקב קאפיל ... בק"ק מעזירטש גדול ... ; עושה מצוה ... מו' אהרן ... ש"ץ דק"ק מעזירטש גדול שנזדרז ... להביאו לבית הדפוס ...
 קארעץ : דפוס אברהם בן יצחק אייזק ואליהו בן יעקב, ויניחה'ו בג'ן' עדן לעבדה ולש'מר'ה' [תקס"ג].

1804 דב בר בן אברהם, ממזריץ', 1704-1772.
ספר אור תורה : ... לקוטים ... / מהרב ... דוב בער ...
 קארעץ : [חמו"ל], תקס"ד.

1804 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר ארבע מאות שקל כסף : סוד ה' ליראיו ... / מוהרר חיים וויטאל ...
 קארעץ : דפוס אברהם בן יצחק אייזק ואליהו בן יעקב, בס'וד' יש'ר'ים [תקס"ד].

1805 דרכי ישרים. תקס"ה
ספר דרכי ישרים : והוא הנהגות ישרות / מרבי מענדיל מפרעמשליין... מלוקט מפי... מוהר"ר ישראל בעל שם טוב ומהרב המגיד... דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש. וגם הוסיף נופך מדיליה... שנמצא ת"י... מהור"ר אברהם אבלי מטשידנב...
 [רוסיה-פולין : חמו"ל, תקס"ה בערך].

1808 אבולעפיה, טודרוס בן יוסף, הלוי
אוצר הכבוד / אשר איזן וחיקר ... רבינו טודרוס הלוי [על אגדות הש"ס בנסתר] ...
 נאווי דוואהר : יאהן אנטאן קריגר, ו'ע'ל'י'ך' י'ז'ר'ח' א'ו'ר' [תקס"ח].

1808 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר ליקוטי מוהר"ן : מאמרות ... / של ... מהור"ר נחמן נכדו של ... הבעש"ט ... ; [המעתיק והמביא לבית הדפו' נתן בלא"א אברה' הירץ מנעמריב ...].
 אוסטרהא : דפוס שמואל בן ישכר בער סג"ל, הנ'נ'י נ'ותן ל'ו את ברי'תי ש'ל'ו'ם' [תקס"ו].

1810 יעקב ליב בן שמואל זנויל, מזיטומיר
ספר קשוטי כלה : ... בו יתבארו מכשרון הפעולת ומעשים הרצוים להשם ... / אשר העתקתו ... יעקב ליב בהגביר ... מוהר"ר שמואל זיינויל מזוטאמיר ; וכעת הוספתי כמה דברים ... ודפסתי אותם פעם שנית וקראתי לו שם חדש הנ"ל ...
 [זיטומיר? : חמו"ל, תק"ע לערך].

1810 משה חיים אפרים בן יחיאל מיכל, מסדילקוב, 1748-1800.
דגל מחנה אפרים / התורה דנפק מפום ... איש קדוש מו"ה ...
 קארעץ : [חמו"ל], תק"ע.

1811 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר קיצור לקוטי מהר"ן : ... מוסר ויראת ה' והנהגות טובות ... היוצאים מן המאמרים ... המובאים בס' הגדול ליקוטי מהר"ן.
 מאהלוב : [חמו"ל], תקע"א.

1812 גלי רזיא. תקע"ב
ספר גליא רזא : ... ושם המחבר ... פלאי ...
 מוהילוב פודולסק : דפוס צ"ז, רבין שטיין, תקע"ב.

1813 טירר, חיים בן שלמה
ספר סידורו של שבת : .. מקדושת יום שבת ... / המחבר ... מוהר"ר חיים בהמנוח ... מוהר"ר שלמה ...
 מאהלוב : (דפוס צבי זאב בן דוד רבין שטיין), תקע"ג.

1814 שניאור זלמן בן ברוך, 1745?-1812.
אגרת הקודש : ... הדפסנו ג"כ הספ' לקוטי אמרים עם אגרת התשובה ... / מאדמו"ר נ"ע ...
 שקלאוו : [דפוס מרדכי בן שמואל סג"ל הורוויץ], צד'ק'ת' ה" ע'שה [תקע"ד].

1815 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר סיפורי מעשיות / ... שזכינו לשמוע מפי רבינו הקדוש ... מוהר"ן זצוק"ל.
 [אוסטרהא? : חמו"ל], תקע"ה.

1815 שבחי הבעש"ט. תקע"ה. קפוסט
שבחי הבעש"ט : והוא ספורי נפלאות ... / מכבוד ... מ' ישראל בעש"ט ... ומתלמידיו ...
 קאפוסט : דפוס ישראל יפה, תקע"ה.

1816 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר לקיטי[!] עצות ... : סגולות ורפואות לרפואות הנפש והגוף ...
 [דובנא : חמו"ל], ת'שיה ברוב י'ו'ע'ץ' (תקע"ו).

1816 תפלות. סדור. תקע"ו. קפוסט
סדר תפילות מכל השנה : עפ"י נוסח הארי"זל ... בתוספת מרובה ... פירוש המלות על פסוקי דזמרה ... / מכבוד ... מרנא ורבנא שניאור זלמן ...
 קאפוסט : דפוס ישראל יפה, תקע"ו.

1817 אברהם חיים בן גדליה, מזלוצ'וב, 1750-1816.
ספר אורח לחיים : (עפ"י טעם וסברא לכל פסוקא דפסקי' משה כסדר התורה) ... / פעל ... אברהם חיים ... בהרב ... גדלי' ...
 [ברדיטשוב?, : חמו"ל], א'ר'ח' לח'י'י'ם' ש'ומר מוסר [תקע"ז].

1818 יצחק בן אליעזר, 1300-1360.
ספר הגן ודרך משה / שחיבר הרב ... יצחק ... דינים והנהגות ישרות. וגם הספר דרך משה / שחיבר ... מהורר משה בהרב ... מהר"ש [מאיר] ... גם בו ... דינים והנהגות ישרות ותכחת מוסר ...
 [ברדיטשוב : חמו"ל], ת'מ'י'ם בח'וק'ך' [תקע"ח].

1819 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר פרי עץ חיים / שחיבר ... הרב חיים ויטאל ...
 הרבשוב : דפוס מ"מ פינקל שטיין וה"ה משה בר"י ציקור מלאשצוב, תקע"ט.

1820 הורביץ, אהרן, מסטרשילוב
שערי היחוד ואמונה / ... הכינו וגם חקרו אדמו"ר ... מוה' אהרן הלוי ...
 שקלאוו : עזריאל זעליג בן יעקב, תק"פ.

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר המדות / מסודר ע"פ א-ב מרבינו ... נחמן ...
 [בראסלב : חמו"ל], תקפ"א.

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר המדות / מבעל המחבר ספר ליקוטי הר"ן מסודר ע"פ אלף בית ...
 [אוסטרהא? : חמו"ל, תקפ"א?].

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר קיצור ליקוטי מהר"ן : מלא מוסר ויראת ה' ...
 [ברסלב? : חמו"ל, תקפ"א לערך].

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר ליקוטי מוהר"ן / מפי ... מורינו ורבינו הרב ר' נחמן ... נדפס כבר באוסטרהא ... ; ועתה נדפס שנית בתוספות הגהה מדויקת ... ובתוספות ביאור ותיקון הלשון בכמה מקומות ... גם נתוספו בו מפתחות ומראי מקומות ... אשר נתוספו ... על הראשונים אשר נדפסו זה י"ג שנה באוסטרהא.
 [ברסלב : דפוס נתן שטרנהרץ], ל'ב' ט'ה'ו'ר' ב'ר'א' ל'י' א'-ל'ה'י'ם' [תקפ"א].

1823 שפירא, שמשון יואל
ים החכמה : (חלק א' פירוש על ספר יצירה ... חלק ב' פירשתי על ספר החשק והוא המצוי עתה בידינו וקוראין לו ספר ברית מנוחה ... חלק שלישי פירוש לספר התמונה ...).
 אוסטרהא : דפוס אהרן בן יונה, תקפ"ג.

1824 חיים בן יצחק, מוולוז'ין, 1749-1821.
יראת ה' לחיים : קונטרסים ... / מכתבי ... מו' חיים ... דק"ק וולאזין ...
 ווילנא והוראדנא : מנחם מן ושמחה זימל, תקפ"ד.

1826 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שבחי ר' חיים וויטאל : ... איש מפי איש על בעל המעשה ... המקובבל הר"ר חיים וויטאל ...
 [אוסטרהא : אהרן בן יונה, תקפ"ו].

1831 אידלש, יוסף
ספר ברכת יוסף : פירוש ... על ספר יצירה מלוקט מדברי זוה"ק ומספרי הקבלה ... / חברתיו ... יוסף אידלאש אשכנזי מעה"ק צפת ...
 שאלוניקי : דפוס יתמי בצלאל אשכנזי, תקצ"א.

1832 תפלות. סדור. תקצ"ב. צפת
תפלה שפת אמת : ... עם קצת כונות ממרן האר"י אשר לא נדפסו עד הנה ויהיו נקראים הפירושים האלה אמת יהגה כל אלה ... לקוטי מספרן של צדיקים ומתוכם ... הקדוש ... חיד"א ...
 צפת : ישראל ב"ק, תקצ"ב.

1835 הורביץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר, מלובלין, 1745-1815.
ספר דברי אמת : על התורה ... / שחיבר ... מוה' יעקב יצחק הלוי הורוויץ ...
 סדילקאב : דפוס יצחק בן אליעזר, תקצ"ו 1835.

1839 דרכי ישרים. תקצ"ט
ספר דרכי ישרים : והוא הנהגות ישרות / מרבי מענדיל מפערמישליין ... וגם הוספנו ספר מורא מקדש.
 [לבוב? : חמו"ל], תקצ"ט.

1839 קוריאט, יהודה בן אברהם
מאור ושמש : ... דעת ותבונה ובסתום חכמה זאת התור ... מידי ... החוט המשולש ... האר"י הרמב"ן והשלש, ספר המלכות / להרב ר' אברהם הלוי ... פשטי התורה מ... כמוהר"ר יהודה בן עטר ... והן אני [יהודה קורייאט] ... הוספתי משלי ...
 ליאורנא : אליעזר מנחם אטולינגי, תקצ"ט.

1841 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
סדר עבודת הקודש / פעולת ... הרב ... חיד"א ...
 ירושלם : ישראל בק, תר"א.

1842 אזולאי, אברהם בן מרדכי
ספר אור החמה : [על הזוהר] ... / פעולת ... כמה"ר אברהם אזולאי ... (ויקרא).
 שאלוניקי : דפוס סעדי הלוי אשכנזי, י'ד'ע' מה בחשוכ'א' ונהורא' עמיה ש'ר'א' לפ"ג[תר"ב].

1842 אפשטין, קלונימוס קלמן בן אהרן, 1751-1823.
ספר מאור ושמש : ... על חמשה חומשי תורה ורמזי ימים נוראים ושלש רגלים ואיזה לקוטים / אשר חיבר ... מו"ה קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין ...
 ברעסלויא : דפוס הירש זולצבאך, א'תה הכינותה מא'ור וש'מש' [תר"ב].

1842 ביקיאם, מאיר בן חליפה
קרא מקרה : תיקן ... לפגם הקרי מלוקט מתורת ... האר"י ומהרב חמדת ימים ... / אנכי הצעיר מאיר ביקייאם ...
 אזמיר : שמואל חכים, תר"ב.

1842 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שערי הקדושה : ... לישר האדם לעבודת בוראו / הועתק מכתיבת יד ... כמהר"ר חיים ויטאל ... על ידי ... כמהר"ר אברהם ן' אשר. ... והוספנו בו בסוף הספר חידושים ... מהגאון ... מוהר"ר שמשון מאסטרפאלי' ...
 יוזעפאף : דפוס דס"י וואקס, תר"ב.

1844 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר אוצרות חיים : מהאשל הגדול ... יצחק לוריא ... / ... כמוהר"ר אברהם אזולאי וכמהר"ר אברהם בן מוסא מתושבי עוב"י מראק"יס ... ; ועד אחרון (ספר חמר הדת ועתיק, והוא) קיצור ספר השפע טל מהגאון רבינו שעפטל בנו[!] של הגאון של"ה, נסדר מיד ... כהה"ר אברהם אנקאווא ... כמהר"ר חיים ויטאל אשר יצק מים ע"י רבו ... ואסף את המים האלה ... ; כמוהר"ר יעקב צמח אשר אסף וקבץ כל הקונטריסים שהניח כמוהרח"ו וסידר אותם ... בתוספת ... משלו ...; וכאן ... הגהות ...
 ליוורנו : משה ישועה טובייאנא, וה'ד'ר'ת' פני זקן לפ"ג [תר"ד].

1844 נקאוה, אברהם בן מרדכי
ספר חמר חדת ועתיק : והוא קיצור מספר ... שפע טל (מהגאון רבינו שעפטל בנו[!] של השל"ה) ... ואם יש איזה דבר משלי תמצאהו כמוהגה / ושמו חתום עליו ... ב"ד ... מב"א יס"ט ב"ם [=אברהם נקאוה].
 ליוורנו : מיד משה ישועה טובייאנא, תר"ד.

1845 משה חיים אפרים בן יחיאל מיכל, מסדילקוב, 1748-1800.
ספר דגל מחנה אפרים / ... דנפק מפום ... מוהר"ר משה חיים אפרים ... אב"ד דק"ק סדיקלאב ...
 [רוסיה-פולין : חמו"ל, תר"ה לערך].

1848 יהודה צבי בן משה, אבד"ק רוזדל
ספר דעת קדושים / מאת ... הרב ... מוהר"ר יהודה צבי האב"ד דק"ק ראזדיל ...
 LEMBERG : דפוס CH. GROSSMANN, ב'ר'כ'ה' ו'ש'ל'ו'ם' [תר"ט] 1848.

1848 שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844.
ספר ליקוטי הלכות - יורה דיעה ... / אשר אסף וחיבר ... מוהר"ר נתן וסובב הולך ע"פ תורת חסד של הרב ... מוהר"נ ...
 ZOLKIEW : דפוס ש"ד מאירהאפפער, 1848.

1850 שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841.
ספר בני יששכר : מאמר שבתות ד' ור"ח דרושים ... אסף כל מאמרים ... מש"ס ומדרש וזוה"ק השייכים לחודש ושבת ומועד ... ע"פ פרדס ...
 זאלקווא : דפוס שאול דוב מאירהאפער, תר"י.

1852 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שער הכונות : שער הששי משמונה שערים / אשר חבר הרה"ג המקובל ... כמה"ר חיים ויטאל ....
 שאלוניקי : סעדי אשכנזי, תרי"ב.

1853 עמרם, נתן בן חיים.
ספר הרוחות / ... ממני... נתן בכמהר"ר חיים עמרם...
 [שלוניקי] : דפוס יצחק ג'אחון, תרי"ג.

1855 ספר הזכירות. תרט"ז. זיטומיר
ספר הזכירות : עם פירוש / ... מהגאון בעהמ"ח ספר מרפא לנפש ,ר' רפאל ב"ר זכריה מנדל] ... ומכבוד ... מוה' לוי יצחק אב"ד דק"ק בארדיטשוב.
 זיטאמיר : דפוס האחים שפירא, תרט"ז 1855.

1856 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
ספר חוקר ומקובל : חבור ... על פי חקירות ... / חברו הרב משה חיים לוצאטו ...
 זיטאמיר : דפוס האחים שפירא, תרט"ז.

1858 שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841.
ספר אגרא דפרקא : דברים נפלאים ושיחות נאים ... / יצאו מפה ... מוהר"ר צבי אלימלך אב"ד דק"ק דינוב ... ; הובא לבית הדפוס ע"י ... מו' משה חתן המחבר.
 LEMBERG : דפוס M.F.POREMBA, 1858.

1859 שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844.
ספר לקוטי הלכות - על ש"ע חשן משפט / ... מוסד על ... חידושי תורתו של אדומו"ר רבינו נחמן [בן שמחה מברסלב] ... בדרך חכמת האמת ...
 LEMBERG : D. H. CHRENZEL, 1859-[תרכ"א?].

1861 שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844.
ספר לקוטי הלכות - על ש"ע אבן העזר / ... מוסד על ... חידושי תורתו של אדומו"ר רבינו נחמן [בן שמחה מברסלב] ... בדרך חכמת האמת ...
 LEMBERG : BEI M.WOLF, 1861.

1862 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
השער הב' [שער מאמרי רשב"י] והג' [שער מאמרי רז"ל] : ... משמנה שערים אשר חבר הרה"ג המקובל ... ר' חיים ויטאל ...
 [שאלוניקי] : סעדי אשכנזי, תרכ"ב.

1862 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
קנאת ה' צבאות : להסיר ארחות עקלקלות אשר נפלו בהם אנשי ... הצבי ... ויפיץ אורו ... אור חכמת האמת ... / מאת ... משה חיים לוצאטו.
 [קאניגסבערג : חמו"ל, תרכ"ב?].

1863 אברהם יהושע השל בן שמואל, מאפטה, 1748-1825.
אוהב ישראל : אמרות טהורות ... שיצאו מפה ...
 זיטאמיר : דפוס חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא, תרכ"ג.

1863 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שער רוח הקודש : השער השביעי והשמיני - (שער הגלגולים) משמונה שערים / אשר חיבר ... הרב חיים ויטאל ... ; הביאו לבית הדפוס ... כמהר"ר יוסף ויטאל והרב כמהר"ר יצחק קאלאמארו ...
 ירושלים : דפוס ישראל ב"ק, פתח'ו ש'ע'ר'י'ם' לפ"ג [תרכ"ג].

1863 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שער הפסוקים / ... אשר חבר ... מוהרח"ו ... הוא השער הרביעי מהשמונה שערים ... מסודר ומחובר בהדין ספרא ... ספר הליקוטין דרושים רומזי סודות ... על כל התנ"ך ...
 ירושלים : ישראל ב"ק, פתח'ו ש'ע'ר'י'ם' [תרכ"ג].

1864 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
אילן הגדול : ... בסימנים קטנים לידע בחכמה ... / שחיבר הרב המקובל ... מאיר כ"ץ פאפרס.
 WARSZAWA : [חמו"ל], (צנז' 1864).

1865 אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787.
סדר הנהגות אדם / מהרב ... ר' אלימלך מק"ק ליזענסק, אשר קראם בשם צעטיל קטן ... וגם תפלת השב ותפלת הת"ת ... גם הוספתי הנהגות מרבינו ... צבי אלימלך אב"ד דק"ק דינוב ... מוה' מרדכי בהרב ... שלמה.
 צפת : מרדכי בהרב שלמה, תרכ"ה לערך].

1865 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שער ההקדמות : שער הראשון ... להשמנה שערים ... / אשר חבר מורינו ... מוהרח"ו ...
 ירושלים : דפוס ישראל ב"ק, ד'ר'ש'ו' ה' ו'ע'ו'ז'ו' [תרכ"ה].

1865
ספר החשק על שמות מטטרו"ן / ... והוצאתיו לאור פעם ראשונה מכתב יד עתיק מאד עם הגהות ותקונים ממני ... יצחק מאיר עפשטיין ...
 Lemberg. : דפוס L. KUGEL, LEWIN.S, 1865.

1866 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר עץ חיים / ... אשר חיבר ... הרב חיים וויטאל כפי מה שקיבל מפי ... רבינו יצחק לוריא אשכנזי ... ; ואלה נתוסף ... הגהות ... כמהר"ר שלום מזרחי שרעבי ... ושמנו בתחלת כל הגהה שם הרב במלת הש'מש בר"ת ... ואף גם זאת ... באחרונה תשלום הספר נהר שלום של מורינו הרש"ש ...
 ירושלם : י. ב"ק, ו'ל'ק'ח' ג'ם מע'ץ' הח'י'י'ם' ו'א'כ'ל' ו'ח'י' ל'ע'ל'ם' [תרכ"ו].

1867 תקוני הזהר. תרכ"ז. וילנה
ספר תיקוני הזהר : עם תיקונים מזהר חדש ... עם ביאור הגר"א [ועל הקדמת התקונים מצורף גם ביאור בנו ... מהור"ר אברהם] ...
 ווילנא : דפוס ש"י פין, וא"צ ראזענקראנץ, תרכ"ז 1867.

1872 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
... שער המצות : זה השער הה' משמונה שערים / אשר חיבר הרב חיים ויטאל, כפי שקיבל מפי רבו ... יצחק לוריא אשכנזי ... והוא מכתבי הקודש ... שסדר מהר"ש ויטאל, שהעתיקן מכתב יד ... אביו ...
 ירושלם : דפוס י' ב"ק, תרל"ב.

1874 ספר יצירה. תרל"ד. ירושלים
ספר יצירה / עם ביאור ... מוהר"ר אליהו מווילנא ; עם הגהות ותיקונים על ביאורו ... מוהר"ר משה שלמה מטאליטשין ... ביאור תולדות יצחק ... מאתי יצחק כהנא מירושלים ...
 ירושלם : דפוס מיכל הכהן ויצחק גאשצינני, תרל"ד.

1874 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר חיים לגופא : ... על אותיות התורה קצת פרקים בעשרה מאמרות ... בדקדוקהן וחושבניהן ... גמטריאות ... על כל אות ... / הצעיר חיים פאלאג'י.
 אזמיר : יצחק שמואל די שיגורה, ו'ה'ת'ע'נ'ג' ע'ל' ה' [תרל"ד].

1876 אבולעפיה, אברהם בן שמואל
ספר האות : הוא ספר נבואי / לר' אברהם בן ר' שמואל אבולעפיה..., הוצאתיו לאור מתוך כ"י ישן אני אהרן יעללינעק...
 ווינא : דפוס לעא פיין, תרל"ו.

1876 שניאורסון, שניאור זלמן בן מנחם מנדל
ספר זכרון ירושלם : מקומות ידעתי ... ואת כל הקורות לאיזה מדינות ועיירות ימים נהרות מקום דרכו בו רגלי ...
 ירושלם : דפוס ב"ק, תרל"ו.

1877 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
ספר עולם קטן : (מיוסד על דברי האר"י ... הזוהר והש"ס והמדרשים) מבעל משנת חסידים, עם פרישת יצחק אהרן / שחברתי ... יצחק אהרן במהור"ר מאיר ...
 ירושלים : דפוס נ' ב"ק, תרל"ז.

1879 כהנא, יצחק בן יהודה ליב
ספר תולדות יצחק : והוא חלק ב מחיבורי תולדות יצחק שעשיתי על ביאור ספר יצירה מרבינו ... הגר"א ... / מאתי יצחק ... בהרב ... יהודא ליב ...
 ירושלם : דפוס יצחק גאשצניני, כ'י' י'ה'ו'ה' י'ס'ד' צ'י'ו'ן' ו'ב'ה' י'ח'ס'ו' ע'נ'י'י' ע'מ'ו' [תרל"ט].

1884 כהנא, יצחק בן יהודה ליב
ספר תולדות יצחק : הנה קראתי חלק זה חלק ב אף שהראשון לזה גם כן קראתי חלק ב ... נגד חיבורי הראשון שחברתי על הביאור ... הגר"א שעל ספר יצירה ... / [מ' יצחק כהנא].
 ירושלם : דפוס שמואל הלוי צוקערמאן, תרמ"ד.

1885 Brimann, Aron Israel, b. ca. 1860
Die Kabbala : ihre Hauptlehren und ihr Verhaeltniss zum Christentum / [Aaron Briman].
 Innsbruck : Vereins-Buchhandlung & Buchdruckerei, 1885.

1885 זהר חדש. תרמ"ה. ורשה
ספר זהר חדש / מהתנא ר' שמעון בן יוחאי על ... תורה וחמש מגילות ותיקונים ומדרש הנעלם ; עם הגהות ר' משה זכות ... ; ונוסף עתה ... א' זהר חדש על מגלת רות ... ב' באורי מאמרים מר' מנחם די לונזאנו ... ג' באורים והגהות מהגר"א ... ד' הגהות ... ר' ישראל מקאזניץ ... ה' הגהות ... ר' דוד לוריא ...
 ווארשא : חיים קעלטער, תרמ"ה.

1910 זמרא, דוד בן שלמה אבן
כללי קצור ספר הפליאה.
 [ירושלם : חמו"ל, תרע"-?].

1920 יצחק בן יעקב, הכהן
ספר טעמי הטעמים / ... אשר קבלו חכמים קדמונים אשר נקבו בשמות שהיו משתמשים ברום רקיע, מקובלים במסורת התעלומות ובסודות השמות ...
 [ירושלים? : חמו"ל, תרפ"-].

1921 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
מכתבים קדושים : מעותקים אות באות מכתבי יד קודש של מרן הבעל שם טוב ... והרב המגיד ... ממעזריטש ותלמודיהם ... / נעתק ויצא לאור ע"י ישראל מרגליות, אלטער בירבראיער.
 טשערנאוויץ : דפוס הארניק ובירנבוים, תרפ"א.

Terms of use  |  Contact us  |  NLI homepage תנאי שימוש  |  צור קשר  |  לאתר הספרייה הלאומית


This page was last updated on : 28-11-2011