Jewish National and University Library Digitized Book Repository

All titles by date New titles (last month) Lists by subject   רשימות לפי נושאים כותרים חדשים (חודש אחרון) רשימה כרונולוגית של כל הכותרים
New titles (last month)
כותרים חדשים (חודש אחרון)


1515 תנ"ך. כתובים. רע"ה. שלוניקי
תהלים, משלי, איוב ודניאל : עם פירוש רש"י.
 [שלוניקי : בבית יהודה גדליה, רע"ה].

1518 תנ"ך. רע"ח. ונציה
חמשה חומשי תורה.
 ויניזיאה : נדפס על ידי דניאל בומבירגי מאנוירשה, [קול' רע"ח].

1542 ארחות צדיקים. ש"ב. איזני
ספר המדות.
 (איזנא : חמו"ל, ש"ב).

1546 יוסיפון. יידיש. ש"ו. ציריך
יוסיפון / חברו ... יוסף בן גוריון הכהן ... ; (הועתק מלשון העברי ללשון האשכנזי על ידי מכאל אדם) ...
 (ציריך : דפוס קרישטופורוס ורוש הויאר, ש"ו).

1550 מרדכי בן הלל, אשכנזי
הלכות שחיטה ובדיקה : והלכות אסור והתר ...
 ויניצייה : דפוס ק' אדיל קינד, [1550].

1558 Theocritus.
Interpretatio Eidylliorum Theocriti / dictata in Academia VVitebergensi, à Vito Vuinsemio. Adiecta sunt et Scholia, quibus loca dificiliora explicantur ...
 Francoforti : Per Petrum Brubachium, [1558].

1563 Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D.
Iohan. Posthii germershemii tetrasticha in Ovidii Metam. Lib XV, quibus accesserunt Vergilij Solis figurae elegantiss. & iam primùm in lucem editae.
 Francofurti ad Moenum, apud Georgium Corvinum, Sigismundum Feyerabend, & haeredes VVigandi Galli, [1563].

1587 ספרים חיצונים. בן סירא. יידיש. שמ"ז. קרקוב
ספר בן סירא : ... אין טייטשן שפראך ... גאר קורץ ווייליג דא דינן צו לייען פער מאנן אונ ווייבר אונ איידליך.
 קראקא : [חמו"ל], פינף טויזנט אונ דרייא הונדרט אונ זיבן אונ פירציק יאר [שמ"ז].

1595 יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612.
ספר לבושי אור יקרות : והוא כולל שלשה לבושים האחרונ' מעשרה לבושי המלכו' / שחבר הרב ... מרדכי .. יפה ... ונופך הוסיף משלו ... מוהר"ר יודא בר נתן אשכנזי ...
 לובלין : קלונימוס בן מרדכי יפה, (שנ"ה).

1600 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חדושים ממסכת י"ט ומס' יבמות ...
 באסיליאה : קונראד וואלדקיליך, [ש"ס].

1602 אלטשולר, משה בן חנוך
ספר ברנט שפיגל : ... ברענגט דען מענשין צוא איביגן לעבן ... / במצות פנחס בן ... יהודא האלפרון ...
 בסליאה : על ידי קונראד וואלדקירך, שס"ב.

1605 מכיר, משה בן יהודה אבן
סדר היום : והוא פירוש ... על התפלות ... ובסוף הספר פי' ... על משנת בן חמש שנים למקרא ופירוש על מגלת קהלת ...
 ויניציאה : דפוס זואן דגארא, שס"ה.

1612 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חידושי הלכות : דהיינו מסדר נזיקין כולו : בבא קמא, בבא מציע', בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועו', ע"ז, הוריות; מסדר קדשים ... : חולין ובכורות; מסדר נשים: נדרים וסוטה; מסדר מועד: סוכה, ראש השנה, מגילה, חגיגה, תענית, מ"ק. ויהיו בידך ח"י מסכתות ...
 [לובלין] : דפוס צבי בר אברה' קלונימוס יפה, ויהי מקץ ש'נתים ימים' ופרעה ב'חל'ם והנה עומד על היאור [שע"ב].

1614 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
[חדושי הלכות].
 [לובלין : דפוס צבי יפה, שע"ד].

1627 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חידושי אגדות : על כל שיטת התלמו' אף מה שהשמיט בעל העין יעקב / אשר איזן חקר ותקן האלוף ... כמוהר"ר שמואל ... [אליעזר בהר' יהודה הלוי מהרש"א].
 לובלין : צבי בר אברהם קלונימו' יפה המחוקק, שפ"ז [1627].

1631 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
ספר חדושי אגדות על כל שיטות התלמוד / ... אשר איזן ...
 קראקא : דפוס מנחם נחום מיזלש, שצ"א-(שצ"ב).

1784 סטנוב, יצחק, 1732-1804.
ספר אמרי בינה : ילמד שהקבלה והחקירה ... אחיות תאומות ... / ושם מחברו פלאי [יצחק איזק לוי פולני].
 [ברלין : חמו"ל], ו'ה'מ'ש'כ'י'ל'י'ם' י'ב'י'נ'ו' ה'כל [תקמ"ד].

1802 מנחם מנדל בן יעקב קופל, -1825.
ספר אהבת שלום : ... דרושים ... דברים העומדים במרומים ועל סדר התורה ... נצמדים / ... מאת ... חסידא ופרישא ... מוהר"ר מנחם מענדיל מק"ק קאסיף.
 לעמבערג[?] : דפוס [!]J. KOSANES, תקס"ד 1802 [צ"ל תקצ"ג].

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר ליקוטי מוהר"ן / מפי ... מורינו ורבינו הרב ר' נחמן ... נדפס כבר באוסטרהא ... ; ועתה נדפס שנית בתוספות הגהה מדויקת ... ובתוספות ביאור ותיקון הלשון בכמה מקומות ... גם נתוספו בו מפתחות ומראי מקומות ... אשר נתוספו ... על הראשונים אשר נדפסו זה י"ג שנה באוסטרהא.
 [ברסלב : דפוס נתן שטרנהרץ], ל'ב' ט'ה'ו'ר' ב'ר'א' ל'י' א'-ל'ה'י'ם' [תקפ"א].

1845 משה חיים אפרים בן יחיאל מיכל, מסדילקוב, 1748-1800.
ספר דגל מחנה אפרים / ... דנפק מפום ... מוהר"ר משה חיים אפרים ... אב"ד דק"ק סדיקלאב ...
 [רוסיה-פולין : חמו"ל, תר"ה לערך].

1846 אברהם בן יאשיהו
ספר אמונה אמן / שחבר הרב ר' אברהם בכ'ר יאשיהו ירו'[שלמי].
 גוזלוו : מרדכי הסוחר טירישקן, 1846.

1846 אוטנזוסר, דוד, 1784-1858
ספורי מוסר מני קדם : מאראלישע ערצאהלונגען אויז דער פארצייט / נייא בעארבייטעט פאן דוד אטענזאסער.
 FURTH : צירנדארף וזאממער, 1846.

1860 בס, אברהם צבי
...אויפרוף אונד אנקינדיגונג דעס ווערקעס תשובת דוד : דעססען ערטראג איינעס הייליגען יידיש נאטיאנאלען צוועקע געווידמעט / פאן אברהם צבי באס ...
 ווין : דפוס פ. פארסטער, תרכ"א 1860.

1878
הצופה : צופה ומביט על כל הנעשה בקרב בית ישראל ומודיע גם דברי חכמה ומדע, יו"ל פעמים בחדש / מאתי אביש אייזנער, שנה א' 1-2 ניסן תרל"ח.
 לבוב : [חמו"ל], תרל"ח.

1885 Brimann, Aron Israel, b. ca. 1860
Die Kabbala : ihre Hauptlehren und ihr Verhaeltniss zum Christentum / [Aaron Briman].
 Innsbruck : Vereins-Buchhandlung & Buchdruckerei, 1885.

1896 Ibn Hen, Aharon Tsevi
Archäologisches Album zum II. und IV. Buche Mosis : eine anschauliche Erläuterung des in hebräischer Sprache erschienen Werkes "Mikdasch-Aharon" (Aarons Heiligthum) auf Grund der Bibel, des Talmuds, der Midroscha, und des Buches J. Flavius philologisch-hebräisch ... nachgewiesen : ein Leitfaden f. Lehranstalten u.z. Privatunterricht.
 Riga : H. Ussleber, 1896.

1901 חברת בני ציון
ספר חברת בני ציון : מאשכנזים וספרדים ילידי ותושבי ערי הקודש ... ליסוד מושבות קאלאניען בארץ הקדושה על יסודי התורה והיראה, לעבודת האדמה, לעשות גנות ופרדסים ולנטוע כרמים ... נוסדה בעה"ק צפת ... ונתרכזה בעה"ק ירושלם ...
 לבוב : דפוס חיים ראהאטין, 1901.

1903 ابن القفطى، على بن يوسف، ١١٧٢-١٢٤٨م
تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء / لجمال الدين ابي الحسن على بن يوسف الفقطي.
 Leipzig : Dieterich, 1903.

1920 קוק, אברהם יצחק, 1865-1935.
אורות : א. אורות מאופל -- ב. אורות התחיה / מאת רבנו אברהם יצחק הכהן קוק.
 ירושלים : דגל ירושלים, תר"פ.

1922 אמיציס, אדמונדו דה, 1846-1908.
הלב / אדמונד די אמיציס ; תרגם י. הלמן ; ערוך על פי המקור בידי א. שמו [אריה סמיטיצקי].
 פרנקפורט על נהר מין : אמנות, [תרפ"ב?].

Terms of use  |  Contact us  |  NLI homepage תנאי שימוש  |  צור קשר  |  לאתר הספרייה הלאומית


This page was last updated on : 28-11-2011