Jewish National and University Library Digitized Book Repository

All titles by date New titles (last month) Lists by subject   רשימות לפי נושאים כותרים חדשים (חודש אחרון) רשימה כרונולוגית של כל הכותרים
Rabbinic Literature: Halacha, Talmud, Midrash
ספרות רבנית: הלכה, תלמוד, אגדה


1475 יעקב בן אשר
ארבעה הטורים.
 פייביא די שקו : בבית משלם קוזי, רל"ה.

1479 יעקב בן אשר
[טור] (יורה דעה).
 [ואדי אלחגארה : דפוס אלקבץ, רל"ט].

1480 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תשובות שאלות להרשב"א.
 [רומא : חמו"ל, קודם ר"מ].

1480 משה בן יעקב, מקוצי
[ספר מצוות גדול / לר' משה מקוצי].
 [רומה? : חמו"ל, קודם ר"מ] .

1480 משה בן מימון, 1138-1204.
(משנה תורה ... / אני משה ב"ר מימון ... ראיתי לחבר ... דיני התורה כולם בלשון ברורה ודרך קצרה).
 [רומא?] : (דפוס שלמה בן יהודה ועובדיה בן משה), [לפני ר"ם].

1480 משה בן מימון, 1138-1204.
[משנה תורה. ספר מדע, אהבה].
 [ספרד : חמו"ל, ר"מ בערך].

1481 יעקב בן אשר
[טור] (חשן המשפט) / (יעקב בן הרא"ש).
 (ואד אל חיגארה : שלמה הלוי בן אלקאבץ, רמ"א).

1482 תלמוד בבלי. רמ"ב. ואדי אלחגארה
תלמוד בבלי.
 [ואדי אלחיגארה : חמו"ל, רמ"ב לערך].

1484 תלמוד בבלי. רמ"ד. שונצין
תלמוד בבלי.
 שונצינו ; פיזרו : שונצינו, רמ"ד-[רע"ט?].

1485 יעקב בן אשר
ספר [טור] אורח חיים.
 [אישאר : דפוס אליעזר אלאנתאנסי], רמ"ה.

1485 משנה. רמ"ה. ספרד
[משנה].
 [ספרד : חמו"ל, רמ"ה בערך].

1487 יעקב בן אשר
ספר יורה דעה : טור יורה דעה.
 (אישאר : דפוס אליעזר בן אלאנתאנסי, רמ"ז).

1489 אבודרהם, דוד בן יוסף
[אבודרהם] : ... אחל לפרש תפלות כל השנה / אמ' דוד בר' יוסף ... בן אבידרהם ...
 (אשבונה : דפוס אליעזר [טולידאנו], ר"ן [1489]).

1489 משה בן יעקב, מקוצי
ספר מצות : [סמ"ג / מאת ר' ... משה בן יעקב.
 [שונצינו] : (דפוס גרשם בן משה שונצינו, טו טבת רמ"ט).

1490 יעקב בן אשר
טור אורח חיים.
 [נאפולי? : [חמו"ל], ר"ן לערך].

1490 יעקב בן אשר
[טור אורח חיים / יעקב בן אשר].
 [ספרד ; או פורטוגל : חמו"ל, ר"ן לערך].

1490 יעקב בן אשר
[ארבעה טורים].
 [שונצינו : דפוס שלמה בן משה שונצין, ר"ן לערך].

1490 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
הלכות רב אלפס.
 [ספרד : חמו"ל, ר"ן בערך].

1490 ישועה בן יוסף, הלוי
ספר הליכות עולם / שחבר ... ר' ישועה הלוי בן ר' יוסף ...
 [ליסבון? : חמו"ל, ר"ן בערך].

1490 לנדא, יעקב ברוך בן יהודה
[ספר אגור / לר' יעקב לנדא].
 [נאפולי : חמו"ל, ר"ן?].

1490 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה.
 [שונצינו : חמו"ל, ר"נ].

1490
כל בו : (בו מתבאר כל מצוה ודין וחקה) ...
 [איטליה : חמו"ל, ר"ן בערך].

1491 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה.
 [ספרד או פורטוגל] : (דפוס משה ן' שאלתיאל), [רנ"א לערך].

1492 אהרן, הכהן, מלוניל
ארחות חיים.
 ספרד : חמו"ל, רנ"ב לערך].

1492 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה.
 [ספרד : חמו"ל, קודם רנ"ב].

1492 משנה. רנ"ב. נפולי
[משניות : ... משתא סדרי, עם פירושם להרמב"ם].
 [נאפולי : יהושע שלמה שונצינו, רנ"ב].

1492 תלמוד בבלי. רנ"ב. פרה
[דפים ממסכת ברכות וגיטין].
 [פארה : דפוס ש' פורטירו, רנ"ב?].

1492 תלמוד בבלי. חלין. רנ"ב. ספרד
[מסכת חלין].
 [ספרד : חמו"ל, לפני רנ"ב].

1494 יעקב בן אשר
[ארבעה טורים / לר' יעקב בן אשר].
 (קושטנטינא : [חמו"ל], רנ"ד).

1495 יעקב בן אשר
ספר אורח חיים.
 לייריאה : שמואל דורטאש [חמו"ל], רנ"ה.

1499 יעקב בן אשר
[טור] אורח חיים.
 [ברשה : ג' שונצינו, לפני ר"ס].

1505 אלעזר בן יהודה, מגרמיזה
ספר הרוקח / אשר יסד הרב אלעזר בן יהודה ; מוגה עם רוב הדיוק על ידי מהר"ר יהודה יעלה איש פיזרו.
 [פאנו : דפוס גרשם שונצינו, רס"ה.

1509 יצחק בן יוסף, מקורביל
ספר עמודי גולה : הנקרא ספר מצות הקצר.
 [קושטנדינא : חמו"ל, רס"ט-רע"ו?].

1509 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
החבור הגדול / מההלכות הנהוגות לרב רבינו יצחק אלפאסי עם חדושי הרב רבינו נסים ברבי ראובן ופסקי הרב המרדכי ...
 (קושטנטינא : דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש, ו'א'ב'ר'כ'ם' [רס"ט]).

1509 תלמוד בבלי. רס"ט. קושטא
[תלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות].
 קושטא : דפוס נחמיאש, רס"ט בערך].

1510 משה בן מימון, 1138-1204.
ספר המצוות.
 [קושטא : חמו"ל, ר"ע?].

1510 משה בן נחמן, 1194-1270.
השגות של הרמב"ן / שהשיב על רבינו משה בר מימון במנין המצות.
 [קושטנטינה : דפוס דוד ושמואל בנו ן' נחמיאש, ר"ע].

1510 תלמוד בבלי. קדושין. ר"ע. קושטא
[מסכת קדושין : עם פירוש רש"י ותוספות].
 [קושטא : חמו"ל, ר"ע לערך].

1512 מדרש רבה. רע"ב. קושטא
[מדרש רבה על התורה].
 (קושטדינא : יוסף גבאי ואברהם ירושלמי, רע"ב).

1512 מדרש תהלים. רע"ב. קושטא
מדרש תלים.
 קושטאנדינא : [חמו"ל], (רע"ב).

1513 אבודרהם, דוד בן יוסף
אבודרהם.
 (קושטשטינא[!] : דפוס אשטרוק דטולון, רע"ד [1513]).

1515 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
פסקי חלה להרשב"א.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
ספר זהר הרקיע.
 [קושטא : חמו"ל, רע"ה].

1515 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
פי' הכתובה : לרב ר שמעון בר צמח ז"ל.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515 יחיא, דוד בן שלמה אבן
הלכות טרפות / למהר"ר דוד אבן יחייא.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515 יעקב בן אשר
קיצור פסקי הרא"ש / שחיבר רבינו ז"ל בעל הטורים.
 (קושטנטינא : דפוס יהודה ששון ושמואל ן' נחמיאש, רע"ה).

1515 משה בן נחמן, 1194-1270.
דינא דגרמי : להרמב"ן ז"ל.
 [קושטנדינה], רע"ה-רע"ח].

1515 משנה. רע"ה. קושטא
משניות : עם ב"ה [ביאורי המלים] ופסק ההלכה.
 [קושטא או פזרו : חמו"ל, רע"ה בערך].

1515 שמשון בן יצחק, מקינון
פירוש הגט.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515
משפטי החרם והנדוי והנזיפה.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1516 חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516.
ספר מאסף לכל האמונות ואגדות ומדרשים המפוזרים בכל ששה סדרים ממשנה ותלמוד / ואנכי ... יעקב בר' שלמה ן' חביב ... באתי לחברם ... וקורא לו שם חדש ... עין יעקב ...
 [שאלוניקי : [חמו"ל], רע"ו-רפ"ב].

1516 ירחם בן משלם, מפרובינציאה
... ספר תולדות אדם וחוה / שחברו ... החכם ... ירוחם בר משולם מפרובינציאה.
 (קושטנטינא : [חמו"ל], רע"ו).

1517 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
שאלות תשובות / להרא"ש.
 קושטנטינה : [חמו"ל, רע"ז].

1517 מדרש משלי. רע"ז. קושטא
מדרש משלי.
 [קושטא : חמו"ל, רע"ז].

1517 משה בן מימון, 1138-1204.
תשובות שאלות ואגרות ... : רבינו משה המימוני ... שבאו אליו ממזרח וממערב ...
 [קושטנדינא : חמו"ל, רע"ז לערך].

1519 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תשובות שאילות / לרבינו משה בר נחמן [צ"ל הרשב"א].
 [ויניציאה : ד. בומברג, 1519?].

1519 איסרלין, ישראל בן פתחיה, 1390-1460.
ספר תרומת הדשן / ... מהר' ישראל ... ונקרא בין האשכנזים מהר"ר איסרלן ...
 וניצייה : דפוס ד. בומבירגי, רע"ט.

1519 מדרש רבה. חמש מגלות. רע"ט. פזרו
מדרש חמש מגלות.
 (פיזרו : נדפס ע"י צעיר המחוקקים זרע ישראל איש שונצינו, רע"ט).

1519 משה בן נחמן, 1194-1270.
זה ספר תורת האדם / להרמב"ן ז"ל.
 קושטנתינה : ישראל צרפתי ומשה חלימי, רע"ט.

1519 קולון, יוסף בן שלמה
[שאלות ותשובות מהרי"ק] : ... מוליך האנשים בדרך סלולה ... / הגאון מהר"ר יוסף קולון אשר זכה הרבים בתשובותיו ...
 ויניציאה : דניאל בומברגי, רע"ט.

1519 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
לקוטי הפרדס / אשר חבר ... רבינו שלמה.
 וניזייה : דפוס דניאל בומבירגו, רע"ט.

1519
לקוטים וחבורים.
 (קושטנטינה : דפוס אשטרוק דטולון, עטר"ה [לפ"ג]) [רע"ט].

1520 מדרש תנחומא. ר"ף. קושטא
מדרש תנחומא : הנקרא ילמדינו ...
 קושטדינא : דפוס שלמה בן מזל טוב, ר"ף-רפ"ב.

1520 תלמוד בבלי. ר"ף. ונציה
מסכת : ... עם פירוש רש"י ותוספות ופיסקי תוספות ופירוש המשניות ורבינו אשר.
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, ר"פ-רפ"ג.

1521 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
ספר רב אלפס : ... [עם פי' רש"י והר"ן ונמוקי יוסף והתוספתא והמרדכי].
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"א-רפ"ב.

1521 שמעון, מפרנקפורט
ילקוט שמעוני : על התורה ועם קונטרס אחרון ועל נביאים וכתובים.
 שאלוניקי : דפוס שונצינו, רפ"ו, רפ"ז, רפ"א.

1523 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
חדושי ברכות / מהרב הגדול הרשב"א ז"ל ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
חידושי גיטין / מהרשב"א ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
חידושי מסכת חולין / מהרשב"א ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 אהרן, הלוי, מברצלונה מיחס לו
ספר החינוך / שחיבר הרב רבי אהרן.
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 ברוך בן יצחק, מגרמיזה
ספר התרומה / ... [בדינים חברו הרב ר' ברוך בר' יצחק תלמידו של ר"ת ושל ר"י הזקן].
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 משה בן נחמן, 1194-1270.
חידושי בבא בתרא / מהרב הגדול הרמב"ן ז"ל ...
 [ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 תלמוד ירושלמי [רפ"ג?] ונציה
תלמוד ירושלמי.
 ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, [רפ"ג?].

1524 משה בן מימון, 1138-1204.
מיימוני : ... חיבור משנה תורה ...עם המגדל עוז / שחיבר הרב שם טוב ב"ר אברהם בן גאון ספרדי. ועם המגיד משנה ... ועם ההגהות מיימוניות שחיבר ... [תלמיד] מהר"ם [מרוטנברג] ... ; מזוקקים ... ע"י ... ר' דוד פיציגטון ... וע"י ... יעקב ב"ר חיים ן' אדוניהו ...
 (ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ד).

1531 נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103.
הערוך : [מסודר עפ"י א"ב על התלמוד ומדרשים].
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רצ"א.

1533 משה בן יעקב, מקוצי
מצוות לא תעשה ומצות עשה : עם פירושיהן קצרים ... Praesepta Mosaica.
 Basileae : H. Petrus, [1533].

1539 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תשובות שאלות / מהאשל הגדול הרב שלמה בן אדרת ...
 בולוני"יא : ע"י השותפים, ב'ע'ז'ר'ך' [רצ"ט].

1545 מדרש רבה. ש"ה. ונציה
מדרש רבות : ... (חמש מגילות) ...
 ויניציאה : [חמו"ל], ש"ה.

1545 נסים בן ראובן, גרונדי
שאלות ותשובות [הר"ן] / הרב הגדול הגאון רבנו נסים גיורנדי ...
 רומא : אנטוניאו בלאדאו, ש"ה.

1546 בחיי בן אשר אבן חלאוה
שלחן ארבע / חברו הרב ... בחיי ... [בן אשר ; כולל דינים בסדר השלחן והאכילה בד' שערים. עם שיר בראשו מורכב מארבע בתים].
 וניציאה : מ"א יושטיניאן, ש"ו.

1546 טוביה בן אליעזר
פסיקתא זוטרתא או רבתא ... : [ויקרא, במדבר, דברים].
 ויניציאה : דפוס ד. בומבירגי, ר'נ'נ'ו' [ש"ו].

1546 מדרש תהלים. ש"ו. ונציה
מדרש תהלים רבתא : (פירוש האלפא ביתא) : עם מדרש שמואל רבתא, (מדרש משלי), מוגהים עם העיון האפשר ...
 ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, ר'נ'נ'"ו' [ש"ו].

1546 משנה. ש"ו. ונציה
משניות : ... עם פירוש ... רבינו משה בר מימון ועם פירוש הגאון רבינו שמשון. ובתוספת מראה מקום ...
 ויניציאה : יושטיניאן, ש"ו-(ש"י).

1546 ספרי. ש"ו. ונציה
זה ספר ספרי : ... המחבר ... רבי שמעון בן יוחאי ... ; הגיה אותו כמהר"ר יוחנן מטרייווש ...
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, ש"ו.

1546 צדקיה בן אברהם, הרופא, מרומה
שבלי הלקט : ... למועדים ימים ושנים / ... מלא חדושי הגאונים והפוסקים ...
 ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, ש"ו.

1547 יצחק בן מאיר, מדורא
שערי דורא : הנקרא איסור והתר ... / שחיבר ... רבינו יצחק מדורא ... ועוד ... ניתוסף עליו ... חידושי' בהגהות ישנות וגם חדשות ...
 ויניציא : מאיר פירענץ, ש"ח [1547].

1547
כל בו : דדא ביה כולא ביה : ... בו יתבאר כל מצוה ותורה וחקה ...
 ויניציאה : מארקו אנטונייו יושטיניאן [חמו"ל], ש"ז.

1548 משנה. ש"ח. ונציה
פירוש המשניות / חברו ... כמהר"ר עובדיה מברטנורה ...
 ויניציא : (דפוס קארלו קוויריני, ש"ח-ש"ט).

1548 נסים בן ראובן, גרונדי
תשובות / הרב ... נסים ב"ר ראובן גירונדי ; ... הובא לדפוס והוגה ע"י הר' שמואל הלוי חכים עם שירים ממנו ...
 קושטנדינה : בבית צעיר המחוקקים משה בכמה"ר אלעזר לבית פרנס הרופא, ש"ח.

1548 קירא, שמעון
הלכות גדולות : מחובר ומיוסד להלכות כפי סדר שתא סדרי תלמוד הבבלי ... / בשם מחבר הספר נמצאו דעות מחולקות ; ולפי דעת הרב ... מקוצי ... רב יהודא גאון עשה הלכות גדולות ...
 ויניציאה : מארקו אנטוניו יושטינייאן, ש"ח.

1548 תלמוד בבלי. ש"ח. ונציה
[תלמוד בבלי] : עם פירוש רשי ועם פירוש רבינו נסים ועם פי' הרא"ש ותוספות ופסקי תוספות ופירוש המשניות וספר רבינו אשר ...
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, ש"ח-ש"ט.

1549 ויל, יעקב בן יהודה
שאלות ותשובות : והלכות שחיטה ובדיקה וחדושי דינין / אשר חבר ... מהר'ר יעקב ווייל ועוד חי' מר' אגודה ונימוק מהר'ר מנחם מרזבורק.
 ויניציאה : [בומברג], ש"ט.

1550 יעקב בן אשר
[טור] אורח חיים : הוא הטור האחד .. מד טור[ים] ... / אשר חבר הרב ... יעקב בן הרב ... אשר ... ; עם הביאור הארוך ... מהר"ה יוסף ... בה"ר אפרים קארו, קראו בית יוסף ...
 ויניציאה : מ. א. יושטיניאן, ש"י.

1550 מרדכי בן הלל, אשכנזי
הלכות שחיטה ובדיקה : והלכות אסור והתר ...
 ויניצייה : דפוס ק' אדיל קינד, [1550].

1550 תפלות. סדור. לדינו. ש"י. שלוניקי
סדר נשים : איש סדור די מוגיריש אין לאדינו פרה טודו איל אניו ... די ברכות ... דינים ...
 [שלוניקי : חמו"ל, ש"י לערך].

1551 טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580.
קרית ספר : לידע מקור כל דין ודין אם מתורה שבכתב אם משלש עשרה מדות אם מהלכה למשה מסיני אם מגזרת ותקנת חכמים. / חברו החכם ... משה מטראני ...
 ויניציאה : דפוס אלויזי בראגדין, שי"א.

1551 יעקב בן אשר
טור יורה דעה : עם חדושי ... כמוהר"ר יוסף קארו ... קרא שמו בית יוסף ...
 ויניציאה : בראגאדין, שי"א.

1552 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
שאלות ותשובות : להרב רבינו אשר ... ; וניתוסף על דפוס הראשון מראה מקום ... אני מאיר בר' יעקב איש פרינץ ...
 ויניציא : דפוס אלוויזי בראגאדין, שי"ב.

1553 יעקב בן אשר
אבן העזר / [אשר חבר רבינו יעקב בן הרא"ש] ; עם נמוקי פאר הדור כמוה"ר יוסף קארו ... קראו בית יוסף ...
 סביוניטה : טוביה פואה, שי"ג.

1553 יצחק בן מאיר, מדורא
שערי דורא / דיני הרב רבי' יצחק מדורא שחבר בהלכו' איסורי מאכלות ונדה. וגם הלכו' חלה והדלקת נר שבת / שחברתי גם אני ... יצחק בן שמואל אלחכים).
 (קושטנדינה : נדפס על ידי שמואל בר חיים העליץ, שי"ג).

1553 נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103.
הערוך / ... חברו ... הגאון הרב ר' נתן בן ... ר' יחיאל ... מעיר רומא ; ... ונוסף בזה ... המורה מקום ... דפי התלמוד ... מסודר ע"י הבחור ... ר' שמואל בן ... אלחנן יעקב הארקוולטי ...
 ויניציאה : אלויסי בראגאדין, שי"ג.

1553 תלמוד בבלי. קדושין. שי"ג. סביונטה
סדר נשים מסכתא השביעית מסכת קדושין : עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם עם מה שנתוסף על יד התלמיד יהושע בעז למשפחת ברו"ך בכמ"ר שמעון ... מראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים ... נקרא עין משפט וספר חיקור דינין ... נר מצוה ... הטעמים במשניות ... והוד והדר לבש התלמוד הלז מתוספות רי"ד במהדורא תניינא תליתאה רביעאה ... חדושי ... הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הריטב"א ...
 סביונטה : נדפס בבית טוביה פואה, ע"י קורנילייו אדיל קינד, שי"ג.

1554 זרח, מנחם בן אהרן אבן.
ספר צדה לדרך / חברו ... מהרר' מנחם ן' זרח.
 פירארא : בבית אברהם ן' אושקי, בצל ש'ד'י' אחסה [שי"ד].

1555 יונה בן ישראל, אשכנזי
ספר איסור והיתר / מן הגאון מהר"ר יונה [חיבר אותו מאחרונים ... אומרים כי הוא הגאון ... רבינו מוה"ר יונה ... וצירף לספר הזה הלכות הגעלת כלים ... ונחלק הס' הזה לששים שערים עם הגהות (מר' עזריה ב"ר שמעון)].
 פיררא : אברהם בן אושקי, שט"ו.

1556 אלמליך, אברהם בן יהודה
ספר לקוטי שכחה ופאה.
 פיראר : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו.

1556 לב, יוסף אבן
שאלות ותשובות [מהריב"ל] / מהרב המובהק מוה"ר יוסף ן' לב ...
 קושטאנדינא : י' יעבץ, שט"ז-של"ג.

1556 מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427.
מהריל / הוא מורינו כמהר"ר יעקב בכמ"ר משה הלוי שחבר ותקן ק"ק אשכנז ... מראשית השנה ועד אחרית השנה.
 סבייוניטה : דפוס טוביה פואה, שי"ו.

1556 שמשון בן צדוק
ספר תשב"ץ / שחבר תלמידו של ... רבי מאיר מרוטנבורק ... וזה ... שמואל [שמשון!] ב"ר צדוק, יצק מים על ידו וכתב ... הנהגותיו ופסקיו ודיניו ...
 [קרימונה] : וויצינצו קונטי, [שט"ז?].

1557 אלעזר בן יהודה, מגרמיזה
זה ספר הרוקח : ... כל דיני איסור והיתר ... ידין ... בדיני ממונות ... בסדר מועד ... זרעים ... נשים ... ידרוש במרכבה ... / כל זה קמץ ... רבי אליעזר מגרמייזא ...
 קרימונה : דפוס ויצינצו קונטי, ב'א' ר'ו'ק'ח' [שי"ז].

1557
מאמר השכל : בחובת לבבות ... סדורי' בסדור עשרת דברים.
 קרימונה : ע"י ויצינצו קונטו, שי"ז.

1559 יעקב בן אשר
חשן המשפט / [מהר' יעקב בה"ר אשר] עם פירושי וחדושי ... כמהר"ר יוסף קארו ... וקרא שמו בית יוסף ... [עם מראה מקום וציוני הדינם המחודשים שחדש המחבר בפירושו בסדר א"ב].
 סביוניטה : ט' פואה, שי"ט.

1559 יצחק בן ששת
ספר בר ששת / חברו החכם והשלם בנו יצחק פסק וחתך כל משפט לאמתו ... [שאלות ותשובות הרי"בש].
 ריווא דטרינטו : [חמו"ל], שי"ט.

1560 מלכיאל חזקיה בן אברהם
מלכיאל : להבין ... דברי חכמים ... מטעמי אגדות ודברי חידות שבתלמוד / [חברו ר' מלכיאל חזקיה בר' אברהם].
 טיהינגין : [דפוס אליעזר טריויש], ש"ך.

1561 ויל, יעקב בן יהודה
שחיטות ובדיקות / של מהר"ר יעקב ווייל (עם הגהות ...).
 קאנסקי וואלי : [חמו"ל], ה'ר'נ'י'נ'"ו' [שכ"א].

1561 מזרחי, אליהו בן אברהם
תשובות שאלות / מהגאון ... מהר'ר אליא מזרחי ומרבני ספרד וצרפת ואשכנז ...
 קושטנדינא : שלמה יעבץ, שכ"א.

1565 חביב, לוי בן יעקב אבן
שאלות ותשובות : דינים, משפטים וחוקים ... / הרב לוי ן' חביב ...
 ויניציאה : [חמו"ל], שכ"ה.

1565 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
שלחן ערוך / ... חברו הגאון ... מהר"ר יוסף קארו בן מה"ר אפרים ... קיצור מחיבורו הגדול ... בית יוסף ...
 וויניציאה : מאיר פרנץ, שכ"ה-שכ"ו.

1566 אבודרהם, דוד בן יוסף
אבודרהם : ... לפרש תפלות כל השנה ... / דוד ב"ר יוסף ... בן אבודרהם ...
 ויניציאה : דפוס זורזי די קבאלי, שכ"ו.

1566 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
וזאת תורת הבית : ... דינים הצריכי' לבית האדם ... / ... חברו רבינו שלמה ן' אדרת.
 קרימוני : דפוס ויצינצו קונטי, שכ"ו.

1566 אליעזר בן שמואל, ממץ
ספר יראים : ... לבאר את התורה ... ולישב כל מצוה ומצוה על אופנה ... / אשר חבר ... רבי אליעזר ממץ.
 ויניציאה : דפוס ז. די קבאלי, שכ"ו.

1566 שמעון, מפרנקפורט
ילקוט התורה הנקרא שמעוני : והוא מדרש על כל עשרים וארבע ספרים ... / שחבר ... רבינו שמעון ראש הדרשנים מק"ק ורנקבורט ...
 וויניציאה : דפוס א. בראגדין, [שכ"ו].

1567 אברהם בן אשר
ספר אור השכל : כולל ביאור המדרשים ... ברבה ... / רש"י ... ; ואחריו ... כמהר"ר אברהם ן' אשר ... ולבאורו זה בספר בראשית רבה [כינה] מעדני המלך ...
 ויניציאה : דפוס ז. גריפו, ו'ה'ר'נ'י'נ'ו' [שכ"ז].

1567 זרח, מנחם בן אהרן אבן.
צדה לדרך : וזוודין לאורחא / חברו ... מה"רר מנחם ן' זרחי ... והוספנו ... ביאור קצת מלות ערביות ... ולוחות העבור ...
 סביוניטה : דפוס וויצינצו קונטי, [שכ"ז?].

1567 פרקי רבי אליעזר. שכ"ז. סביונטה
פרקי רבי אליעזר.
 סביוניטה : דפוס וויצינצו קונטי, שכ"ז.

1568 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
ליברו ליאמאדו אין לשון הקדש שלחן הפנים : אי אין לאדינו מיזה די איל אלמה, פורקי איש קונפואישטו די טודוש לוש דינים קי איל פואיבלו ... / טרישלאדאדו די איל ליברו קי אורדינו אי היזו איל חכם ... יוסף קארו ...
 שאלוניקי : דפוס יוסף יעקץ, שכ"ח.

1570 ויל, יעקב בן יהודה
[שאלות ותשובות / ר' יעקב ווייל].
 [קושטנטינה? : חמו"ל, ש"ל].

1571 מנחם בן משה, הבבלי
ספר טעמי מצות : עם הגהות ... על תרי"ג מצות ... ע"ד הפשט / ... המחבר החכם ... מנחם בכמ"ר משה הבבלי ...
 לובלין : (דפוס אליעזר ב"ר יצחק ויצחק בן אליעזר), של"א.

1573 חיות, יצחק בן אברהם, 1538-1610?.
פחד יצחק : ... כולל כוונת פסוקים ומאמרים הרבה ממדרשי רז"ל ...
 לובלין : דפוס אליעזר בן יצחק, של"ג.

1574 לוריא, שלמה בן יחיאל.
שאלות ותשובות : ... ובהן הלכות פסוקות ... ובפרט הרבה דינים הנהוגים באלו גלילות ... / חברם ... מהר"ר שלמה בן מהר"ר יחיאל לוריא ...
 לובלין : דפוס קלונימוס יפה, של"ד.

1574 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה / ... להרמב"ם ; עם השגות הראב"ד ומגיד משנה ועם כסף משנה לגאון כמה"ר יוסף קארו וחדשות בחלק הראשון התמונות ... ועוד הוספנו פירוש מהר"ר לוין חביב ... והוספיו עליו מפתח גדול ...
 ויניציאה : אלויס ובראגאדין, של"ד.

1575 תשובות הגאונים (של"ה)
שאלות ותשובות של הגאונים : ... השתדלות והגהה ע"י הצעיר שלמה במהרר מנחם קבולי.
 קושטאנדינא : דפוס דוד קשתי ואליעזר בן יצחק אשכנזי, של"ה.

1578 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
שלחן ערוך / ... חברו ... מה"רר יוסף קא"רו עם חדושי דינים .. שהשמיט הגאון קארו והמציאם ... מהר"ר משה איסרלס עם ... מנהגי ק"ק פולין, רויסן, ליטה, פיהם, מערהרן ואשכנז ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, של"ח-ש"ם.

1578 תלמוד בבלי. של"ח. בזל
מסכת ... : עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם ...
 בסיליאה : אמברוסיאו פרובניאו, של"ח-שמ"א.

1580 מדינה, שמואל בן משה די
פסקי הגאון מוהר"ר שמואל די מדינה.
 (שאלוניקי : דפוס דוד בן אברהם אזוביב, ש"מ-שמ"ב).

1581 לוצטו, יעקב בן יצחק
כונות האגדות : נקרא כפתר ופרח ... ביאור לכל הגדות קשות ... בש"ס בבלי וירושלמי ושאר מדרשות, נאספות ... / ... חכמי אשכנז, ספרד וצרפת, ובאור תוספת המחבר ... עם חידושי ספר הזהר ועם מעשים נפלאים ... [מהר' יעקב בהר' יצחק לוצטו].
 בסיליאה : [חמו"ל, ש'ל'ו'ה' [שמ"א].

1585 ויל, יעקב בן יהודה
שחיטות ובדיקות / של הגאון מוהרר יעקב ווייל ; עם ההגהות והחדושים שליקט ואסף הר"ר צבי בר יצחק יעקב ...
 קראקא : דפוס יצחק פרוסטיץ, שמ"ה.

1590 יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595.
ספר יפה מראה : על אגדות מירושלמי ... / ... חברו ... כמהורר שמואל יפה אשכנזי ... ; והוגה ... על יד ... כמה"רר יוסף סאמיגה ...
 ויניצאה : דפוס זואן דיגארה, למען ספר ש'מ'י' בכל הארץ [ש"נ].

1595 אשכנזי, בצלאל בן אברהם
שאלות ותשובות / של הרב ... בצלאל אשכנזי ... בן ב"ר אברהם אשכנזי ... [מ"ד שו"ת ובסופו מפתחות].
 ויניציאה : מאטיאו זאניטי וקומינו פריזינייו, ה'ש'ן' [שנ"ה].

1595 יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612.
ספר לבושי אור יקרות : והוא כולל שלשה לבושים האחרונ' מעשרה לבושי המלכו' / שחבר הרב ... מרדכי .. יפה ... ונופך הוסיף משלו ... מוהר"ר יודא בר נתן אשכנזי ...
 לובלין : קלונימוס בן מרדכי יפה, (שנ"ה).

1595 פתחיה בן יעקב, מרגנשבורג
סבוב הרב פתחיה : מרעגנשפורג וחדושים ונסים ונפלאות שראה בארצות רבות ... והיה זה הרב ר' פתחיה בימי רבינו יהו דה חסיד.
 פראג : (דפוס גרשם בן מהר"ר יוסף בצלאל כ"ץ), שנ"ה.

1597 יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595.
ספר יפה תאר / ... המחבר ... מוה"רר שמואל יפה אשכנזי ... באורו לרבות ...
 ויניציאה : דפוס ז' דגארה, ו'נ'ש'א' [שנ"ז].

1597 לב, יוסף אבן
ספר רביעי משאלות ותשובות : עם חדושים ממס' קדושין ומס' עבודה זרה ; ונדפסו ... במצות הגברת ... מ' ריינה ... אלמנת הדוכס ... דון יוסף הנשיא / מהרב ... מוהר"ר יוסף ן' לב.
 קורו גישמי הסמוך לקושטנדינה : [חמו"ל], [שנ"ז].

1598 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
חבור באר הגולה : פירוש על מאמרים (בתלמוד ובמדרשי רז"ל) אשר עליהם בא[!] השאלה מבני אדם אשר לא ירדו לעומק מצולה (בשפל מצבם ... יתנו דופי בקצת מאמרי רז"ל) / יהודה ליואי בן בצלאל.
 פראג : [חמו"ל], שנ"ח.

1600 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר תשובות : ופירוש סוגיות ומשניות עמוקות ושמועות חמורות להלכה ולמעשה ... / הביאו אל הדפוס במהר"ר יצחק בכ"ר מרדכי איש פולונייא ...
 [ונציה] : דפוס דניאל זניטי, [ש"ס?].

1600 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חדושים ממסכת י"ט ומס' יבמות ...
 באסיליאה : קונראד וואלדקיליך, [ש"ס].

1602 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
ספר עבודת הקדש / ... להרב ... הרשב"א ... וספר בעלי הנפש / להאשל הגדול הראב"ד ...
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, (בשמך)[שס"ב].

1604 בוטון, אברהם בן משה די
ספר לחם משנה : והוא ביאור ... על ספר משנה תורה להרב ... הרמב"ם ... / יסדו ... כמהר"ר אברהם די בוטון.
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, ו'נ'ש'ו'ב'ה' [לפ"ג שס"ד]-(שס"ו).

1605 אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593.
שאלות ותשובות / חבר ויסד ... הרב ... משה אלשיך ...
 ויניציאה : זואן דיגארה, שס"ה.

1608 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תורת הבית הארוך / ... אשר בנה שלמה ... הרשב"א ...
 ויניציאה : דואני דגארה, ב'ר'צ'ו'נ'ך' [שס"ח].

1608 מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293.
ספר שאלות ותשובות / ... ממהר"ם מאיר בן ברוך מרוטנבורג ; ונוסף עליהם תקנות ר"ג מאור הגולה ושאר גאונים ...
 פראג : (דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ, שס"ח).

1609 קנה אבן גדור
ספר קנה בינה : הוא קנה הראשון ... שבכללם הן הם המ"ט קנים כנגד מ"ט שערי בינה ... שם המחבר קנה (אבן גדור) ...
 פראגא : [חמו"ל], לש'ם' ולתהל'ה [ש"ע] 1609.

1610 אליעזר בן נתן
אבן העזר ספר ראבן : ... בפסקים דינים ומשפטים וגם פירוש עמקי הלכות ושיטות בכל שיטת התלמוד ... / ... שחיבר הרב רבינו אליעזר בר נתן.
 פראג : משה כ"ץ, ש"ע.

1612 מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648.
מאמר לב אריה : ילמד ... לעזור הזכרון בכל החכמות ועסקי בני אדם ... עם התרי"ג מצות ע"פ הרמב"ם מחולקים בחלוקה וסדר ... / ליהודה אריה ממודינא.
 וניציאה : דפוס יקומו סרזינה, שע"ב.

1612 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חידושי הלכות : דהיינו מסדר נזיקין כולו : בבא קמא, בבא מציע', בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועו', ע"ז, הוריות; מסדר קדשים ... : חולין ובכורות; מסדר נשים: נדרים וסוטה; מסדר מועד: סוכה, ראש השנה, מגילה, חגיגה, תענית, מ"ק. ויהיו בידך ח"י מסכתות ...
 [לובלין] : דפוס צבי בר אברה' קלונימוס יפה, ויהי מקץ ש'נתים ימים' ופרעה ב'חל'ם והנה עומד על היאור [שע"ב].

1614 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
[חדושי הלכות].
 [לובלין : דפוס צבי יפה, שע"ד].

1616 משנה. שע"ו. פרג
משניות : עם פירוש ... מוהר"ר עובדיה מברטנורה ועם תוספת יום טוב ... / חברם מהר"ר יום טוב ... ליפמן וולרשטיין ... העלר ...
 פראג : דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ, שע"ו-שע"ז.

1620 יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612.
ספר לבוש / ... שחבר ... מוהר"ר מרדכי הנקרא יפה.
 ויניציאה : פ' ול' בראגאדיני בבית ייאוני קאיון, ש"פ.

1622
תמת ישרים : ... יפרש והיה לארבעה ראשים: האחד אהלי תם / להרב ... תם ן' יחייא: והוא ... שאלות ותשובות ... -- השני דרך תמים: והם הגהות הרי"ף ומפרשיו / (ע"י הרב תם ובנו גדליה) ; עם סיומא דפסקא להחכם ... יוסף שלום ... -- השלישי תמים דעים : והוא ספ' פסקי הראב"ד והשגותיו על הרי"ף ; (וספר הצבא לרבינו זרחיה הלוי ופקודת הרמב"ן עליו) ; ומאמר כל דאי להר' אליה הלוי (עם מפתח הגמרא להר' שלמה בהר' אליקים פנצי מרוויגו) ... -- הרביעי הוא כללי שמואל לכמהר"ר שמואל ן' סירילייו ; והגהת ספר' ; והגהת אבות ד ר' נתן (ע"י תם בן גדליהו ן' יחייא), - כלם נכללים בשם ספר תמת ישרים ; [סדרו והביאו לדפוס ר' בנימין מוטאל].
 ויניציאה : במצות פייטרו ולורינצו בראגאדיני בבית ייואני קאיון, ב'י'ש'ע' [שפ"ב].

1627 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חידושי אגדות : על כל שיטת התלמו' אף מה שהשמיט בעל העין יעקב / אשר איזן חקר ותקן האלוף ... כמוהר"ר שמואל ... [אליעזר בהר' יהודה הלוי מהרש"א].
 לובלין : צבי בר אברהם קלונימו' יפה המחוקק, שפ"ז [1627].

1628 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
רבינו אשר [רא"ש] : עם פירוש ... רש"י ועם תוספות שני חבורים: מעדני מלך ולחם חמודות / חברם ... הגאון מוה"ר יום טוב ליפמן בן נתן העלר ... ובחלק הזה: מסכת ברכות, הלכות קטנות ... מסכת חולין, מסכת בכורות, מסכת נדה ... הלכות מקוואות.
 פראג : משה כ"ץ, שפ"ח.

1631 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
ספר חדושי אגדות על כל שיטות התלמוד / ... אשר איזן ...
 קראקא : דפוס מנחם נחום מיזלש, שצ"א-(שצ"ב).

1635 מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648.
בית יהודה : תוספת על ספר עין ישראל על פי דרכו מכמה מאמרי חז"ל אשר לא באו בקרבו ... עם מפתח לכלם ... מעשה ידי אמן יהודה אריה ממודינא.
 ויניציאה : נדפס בשם הקומיסאריאה של השר ייואני וינדראמי"ן, שצ"ה.

1640 Moshe ben Maymon
הלכות דעות. : sive, Canones ethici R. Moseh Meimonidis ... / ex Hebraeo in Latinum versi, uberioribusque notis illustrati à Georgio Gentio.
 Amstelodami : Apud Ioh. & Cornelium Blaeu, 1640.

1641 מדרש רבה. ת"א. אמשטרדם
ספר רבות : ... על חמשה חומשי תורה ... וחמש מגילות... עם פי' ... נקרא בשמו מתנות כהונה ...
 אמשטירדם : דפוס עמנואל בנבנישתי, ת"א.

1643 משנה. ת"ג. קרקוב
משניות : ... עם פירוש ... מוהרר עובדיה מברטנורה ועם תוספת יום טוב ... / חברם ... מהר"ר יום טוב ליפמן בן ... כהר"ר נתן ... וולרשטיין לוי העלר ...
 קראקא : דפוס מנחם נחום מייזלש, ת"ג-ת"ד.

1644 משנה. ת"ד. קושטא
משניות : ... עם פירוש הקצר ... כף נחת ...
 קושטאנדינה : דפוס אברהם פראנקו ויעקב גבאי, ה'ק'ד'ש' [ת"ד].

1646 ברכיה ברך בן יצחק איזיק
ספר זרע ברך / אשר חיבר ... המקובל מהר"ר ברך בן יצחק אייזק ... ביאור ... על ... התורה וכמה פסוקים מחמש מגילות ומנביאים וכתובים ...
 קראקא : דפוס מייזלש, ת"ו.

1647 שמשון בן יצחק, מקינון
ספר כריתות / שחבר הגאון רבינו שמשון מקינון : עם תחילת חכמה: והוא חבור מכמה כללים שהשמיט המחבר ולקטתי אותם אני יעקב חאגיז מהש"ס רש"י והתו' וממה שבא בספר הליכות עולם ... משארית יוסף ומכללי מוהר"י קארו ומספר יבין שמועה ... עם כללי הק"ו ושאר מ דות מגדולי הראשונים ואחרונים ...
 וירונה : PER FRANCESCO ROSSI, ת"ז.

1648 יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595.
ספר יפה תואר : על ויקרא רבה [עם הפנים] ... / המחבר ... שמואל יפה אשכנזי ...
 קושטנדינא : דפוס אברהם פראנקו, ת"ח.

1650 שמעון, מפרנקפורט
ספר הילקוט : על כל עשרים וארבע ספרים ... / שחבר הרב ... שמעון .. מקהל קדוש ורנקבורט ... ; [עם] פירוש ... שחבר ... כמהר"ר אברהם גדליה ... ברית אברהם ...
 ליוורנו : דפוס (י .בן י. גבאי), פתחת ש'ק'י' [ת"י]-בריתי ה'ית'ה' אתו [ת"כ].

1652 שלמה בן יצחק, הלוי, 1581-1633
שאלות ותשובות השייכות לארבעה טורים / מהרב ... שלמה בן הרב ... יצחק בן הרב ... שלמה לבית הלוי ...
 שאלוניקי : דפוס א' הגר, תי"ב.

1655 אלגזי, שלמה בן אברהם
ספר תאוה לעינים / אשר חברתי ... שלמה בן אברהם אלגאזי.
 שאלוניקי : דפוס אברהם גר צדק, תט"ו.

1657 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
ספר תולדת אדם / ... של שאלות ותשובות של דיני ממונות ... ובסופו קצת משאלות ותשובות / מהרמ"ה ...
 ליוורנו : דפוס ידידיה גבאי, תי"ז.

1663 בירב, יעקב בן משה, 1474-1546
שאלות ותשובות [מהר"י בירב] : על הדין ... במשא ומתן ... להשקיט דברי ריבות ... גם לרבות שיטות על מסכת קדושין ... / הרב המוסמך כמוהר"ר יעקב בירב ...
 ויניציאה : אנדריאה מורישיני, למען ת'ח'י'ה' [תכ"ג].

1667 שמואל בן דוד משה, הלוי, 1625-1681
ספר נחלת שבעה / ... חברו ... כמוהר"ר שמואל בכמ"ר דוד הלוי ... כולל דברי הטור א"ע ושלחן ערוך בעניני גטין וקדושין ... גם תיקוני שטרות ...
 אמשטילרדם : דפוס אורי וייבש בן אהרן הלוי, מ'ש'י'ח' ב'ן' ד'ו'ד' ב'א' [תכ"ז].

1675 משנה. ברכות. תל"ה. אמשטרדם
מסכת ברכות ממשניות סדר זרעים וכל סדר מועד : עם פירו' הרב רבינו משה בר מיימון ועם פירוש... כמהר"ר עובדיה מברטנורה ...
 אמשטרדם : דפוס אורי הלוי בן אהרון סג"ל, צדק לפניו יהלך [תל"ה].

1675 פורטו, זכריה
אסף המזכיר : ... [ציונים ומראה מקום למאמרי אגדה איפה הם מובאים בספרי דרוש].
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, תל"ה.

1678 Moshe ben Maymon
De Cultu Divino ex R[abbi] Mosis Majemonidae Secunda Lege, seu Manu Forti liber VIII. ... : accesserunt Tabulae aere incisae, in quibus exprimitur Hierosolymitani Templi forma accuratissimè, et eleganter descripta / hunc Librum ex hebræo latinum fecit, et notis illustravit Ludovicus de Compiegne de Veil.
 Paris : Caillou, 1678.

1681 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ילקוט על התורה / ... חברו ... מוהר"ר ראובן בן מוהר"ר האשקי כץ ...
 ווילהרמרש דארף : דפוס יצחק בר יהודה ליב יודלש כ"ץ, תמ"א.

1681 שמואל בן דוד משה, הלוי, 1625-1681
מהדורא בתרא לספר נחלת שבעה / אשר חיבר ... מוהר"ר שמואל בן הר"ר דוד משה הלוי ... ; הובא לבית הדפוס ע"י ... אפרים בן מהר"ר יונה מק"ק טרלי ...
 [פרנקפורט דמיין : חמו"ל], א'מת מ'ארץ ת'צמח [תמ"א].

1684 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר עונג שבת / אשר חיבר ... ראובן כהן בן ... האשקי כ"ץ ...
 זולץ באך : דפוס מ' בלאך, מ'ק'ד'ש' [תמ"ד].

1700 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר ילקוט ראובני על התורה : מאמרים ומדרשים ... חברו ... מה"רר ראובן בן ... האשקי כ"ץ ... / הובא לבית הדפוס פעם שנית בתוספת מרובה ... על יד ... כמהור"ר הירש בן הר"ר אברהם מווראנק ...
 אמשטרדם : דפוס ע' עטיאש, י'ת'ן' [ת"ס].

1702 שמעון עקיבא בר בן יוסף
ספר פי שנים : [לקוטים ממדרשים ומילקוט עפ"י סדר א"ב בערכין] ... / חברו ... הרב ... מהרר עקיבה בער ... ושם השני ... הר"ר [יצחק] זעליגמן [בן מאיר] ...
 זולצבאך : דפוס אהרן בן אורי ליפמן, ב'ת'י'כ'ם' [תס"ב].

1707 יוחנן בן יצחק, מהלישוי
תשובת הגאונים : ... בענין קריאת השמות ... ומחובר ... מעשה רב ... מדברי הגדולים אשר בארץ ... / אשר העלה והביא לדפוס ... מהר"ר יוחנן בהר"י ... מהעלישוי"א ...
 אמשטרדם : דפוס ע' עטיאש, ת'ז'ל' כטל' אמרתי [תס"ז].

1707 יוחנן בן יצחק, מהלישוי
מעשה רב : פה ק"ק לונדון ... ונחקק ... למשמרת ... ללמד ... נגד פורשי רשת [החרם], ועוד נוסף עליו ... משאלות ותשובת גאוני ישישי ארץ [בענין נקוד וקריאת השם] ... ואיידי דזוטרי צוותא יהא לספר ... / והביא לדפוס ... מהור"ר יוחנן מהעלישויא ...
 [אמשטרדם : חמו"ל, תס"ז].

1710 דוד בן שמואל, הלוי, 1586-1667.
הגהות וחידושים של הגאון המחבר טורי זהב ...
 (האלי : דפוס משה בן אברהם, ת"ע).

1710 פרץ, יהודה בן יוסף
ספר שערי רחמים : הובאו אל קרבו דברים העומדים ברומו של עולם : ראשון ... סדר עבודת מקדש של תמידים ומוסף שבת / מהרב ... מנחם די לונזאנו, ולמועדים ולרגלים אחרים ... / מהגאון ... מנחם עזריה מפאנו. ואחריו בא יבא ... ספרא דצניעותא. ועוד ... תפילו ת ... פרק שירה ... וזאת ליהודה בכמ"ר יוסף פרץ ...
 ויניציאה : דפוס BRAGADIN, ע'ת' לחננה [ת"ע].

1712 אליקים גץ בן מאיר, -1705.
ספר רפדוני בתפוחים : והוא פי' ... על כ"ד אגדות (של רבה בר בר חנה במסכת בבא בתרא) ... / איזן ... מוהר"ר אליקום געץ ... בן ... מוהר"ר מאיר רבי געץ ... ; (הוצי' לאור ... [עם] איזה פשטים ... שמואל ... זונוויל בה"ה אליקום געץ).
 ברלין : דפוס בוך בינדר, ת'בא ע'ליו ב'רכה [תע"ב].

1712 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ילקוט ראובני דברי קבלה / אשר יגע ולקט מהר"ר ראובן ... מן ספרי קבלה ומהרבה ספרים.
 הומבורג : זעליקמן רייז, תע"ב.

1713 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
ספר אלה המצות : ... תרי"ג ... כולם נקבצו ... בחשבון וסדר נאה ... בלשון מקרא ... / המחבר הוא ר' משה חאגיז].
 אמשטרדם : דפוס נתנאל פואה, ו'ה'מ'כ'ת'ב' מכתב אלהים הוא [תע"ג].

1715 יהושע בן יוסף, מקרקוב, 1593-1648.
פני יהושע : חלק ראשון משאלות ותשובות / להרב ... הגאון מו"ר יהושע ... אבד"ק קראקא ... שו"ת נגד ארבעה טורים ...
 אמשטרדם : נתנאל פואה, תע"ה.

1716 כץ, משה בן ישעיה
פני משה : חדושי אגדות התמוהים בש"ס .. ודבורי רש"י ותוספת / אשר חיבר הרב ... מו"ה משה ב'ר ישעי' כ"ץ ...
 ווילהרמשדארף : הירש בן חיים, כי ק'רן ע'ו'ר פני מש'ה [תע"ו].

1718 הלר, יום טוב ליפמן בן נתן, 1579-1654.
ברית מלח / ... שחיבר ותיקן הגאון בעל תי"ט ... ; ועכשיו קם ... מוה"ר משה בן ... יהודה חתן ... צבי הירש זצ"ל אב"ד ור"מ דק"ק לובלין חזר ונשנית בשביל הרבה חדושי דינים [וגם הקדמה ארוכה ממנו רק בעברית] שנתחדשו ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], תע"ח.

1719 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
ספר לקט הקמח : עם פנים חדשות ... חדושי דינים ופסקי הלכות שבספרי הפוסקים [ה]אחרונים [על שלחן ערוך אבן העזר] ...
 [המבורג] : יאהן ראייז, ע'ד' ה'י'ום ה'זה ע'ודנו ב'עפרה א'ב'י' הע'ז'ר'י' [תע"א. צ"ל תע"ט].

1721 אהרן, הלוי, מברצלונה מיחס לו
ספר החינוך : יבאו בו התרי"ג מצות ... מנימוקן של ... הרי"ף והרמב"ם והרמב"ן מסודרות על פי סדר הפרשיות ... ושורשי המצוה ... מקומם ... בש"ס ובפוסקים ... / חובר ... מאיש לוי ברצלוני ...
 אמשטרדם : דפוס אהרן אנטוניס, ו'ע'ת'ה' [תפ"א].

1727 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
זה ספר חושב מחשבות / שחברתי אני ... עמנואל חי בן לא"א אברהם ריקי ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], אה'בתי מצות'יך מזהב ומפ'ז' [תפ"ז].

1728 דיואן, יהודה בן עמרם
ספר זבחי שלמים : ... מהלכות שחיטה ובדיקת הריאה וטרפותיה ... / אשר קבץ ואסף כמה"ר יאודה דיואן ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], נ'ח'ל'ת' [תפ"ח].

1731 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
ספר הון עשיר : והוא פירושים וחדושים על שיתא סדרי משנה ... רמזים וסודות ... ושירים משוררים בין סדר לסדר ובין מסכתא למסכתא ... / אשר פעל ועשה ... בעיר צפת ... כמוהר"ר עמנואל חי בן אברהם ריקי ...
 אמשטרדם : דפוס ש' פרופס, תצ"א.

1732 Keyser, Moritz Wilhelm Christian
בית הכנסת והלכות שחיטות ובדיקות בלשון אשכנז : das ist, Kurtze Beschreibung einer jüdischen Synagoge, nebst einem Anhang von Schaechten und Visitiren / aus dem rabbinischen in hochteutscher Sprache uebergesetzet und heraus gegeben von Moritz Wilhelm Christiani Keyser.
 Bremen : H. Brauer, 1732.

1733 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
שאלות ותשובות שתי הלחם / הבא מן הקמח [=הקטן משה חגיז] ...
 וואנזיבעק : ישראל בן אברהם, מ'ג'ן' י'ש'ע'ך' [תצ"ג].

1733 מדרש תנחומא. תצ"ג. אמשטרדם
מדרש תנחומא : ר' תנחומא בר אבא עם פירוש מלות זרות ומ"מ הפסוקים על הגליון מ'ר מנחם מן ב'ר שלמה הלוי.
 אמשטרדם : [חמו"ל], תצ"ג.

1733 מדרש תנחומא. תצ"ג. אמשטרדם
מדרש תנחומא : הנקרא ילמדנו ... על חמשה חומשי תורה ... ובתוספות כמה פרשיות ... ועתה נתוסף עליו פירוש ... על כל מלות הזרות ...
 אמשטרדם : פרופס, תצ"ג.

1738 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
ספר התשבץ / ... אשר חבר ... כמוה"רר שמעון בר צמח ...
 אמשטרדם : דפוס נפתלי הירץ לוי רופא, צ'דיק כת'מר יפרח' [תצ"ח].

1739 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ספר שאילת יעבץ : ... הלכה ברורה / [שו"ת מהר' יעקב בן צבי עמדין].
 אלטונה : דפוס אהרן בן אלי כ"ץ, תצ"ט-תקי"ט [צ"ל תק"ל בערך].

1750 קזיס, בנימין
ספר מגלת ספר : חלק ראשון, והוא ביאור ... על ספר הסמ"ג ... ושקיל וטרי על ... הרמב"ם / ... בנימין קאזיש ...
 קושטאנדינה : דפוס ר' ונ' אשכנזי, י'ש'ר'ה' [תק"י].

1758 גבאי-איזידרו, אברהם
יד אברהם : והוא חיבור אזהרות ... מעשה שעשועים ...
 אמשטרדם : דפוס ליב זוסמנש ובבית יאן יאנסון, תקי"ח.

1768 יוסף משה בן יקותיאל זלמן, מדרוגצין
חלוקא דרבנן : חדושי הלכות ושיטת סוגיות חמורות בגמרא ופירוש תוספות וקצת לשונות הפוסקים והרמב"ם ... / [המחבר ר' משה אבד"ק סמבור].
 זאלקווא : גרשון בן חיים דוד ושותפיו, תקכ"ח.

1772 משנה. תקל"ב. אלקסניץ
משניות סדר זרעים : עם פי' ... מלוקט ממפרשי המשנה ... / מלבד מה שהוסיף המחבר מדלי' [משלו] ... כמהר"ר חיים בן ר' זכריהו ... מק"ק הרובשוב ... יקבנו משנת חיים ... נדפס באמשטרדם שנת ממנו ת'צ'א'ות חיים [תצ"א] ונעלם ... עד שהתעורר לב אחיו של המחבר ספר הנ"ל ... ר' מרדכי (אשכנזי) ונוסף עוד מדליה (וקרא שמו באר חיים ... מראה מקומות על כל פסוק שנמצא במשניות ובמשנת חיים) ...
 אלעקסניץ : צבי הירש בן אריה ליב [מרגליות], מה אהב'תי תור'תך כל' היום היא ש'יחתי [תקל"ב].

1781 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
ספר שאלות ותשובות / מרנא ... רבינו יצחק אלפאסי ... שלש מאות ועשרים פסקי דינים ...
 ליוורנו : דפוס א"י קאשטילו וא' סעדון, והשיב ל'ב' א'ב'ו'ת' ע'ל' בנים [תקמ"א].

1783 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר עונג שבת / אשר חיבר ... מוהר"ר ראובן כהן בן ... מהור"ר האשקי כ"ץ ...
 [ח"מ : חמו"ל], ב'רך ה' א'ת יום' השבת' ויק'דשהו [תקמ"ג].

1789 לוין, שאול בן צבי הירש
מצפה יקתאל : השגות על ספר תורת יקותיאל מהרב מוה"ר רפאל הכהן אב"ד דשלש קהלות אה"ו ... / חברו רבנו ... עובד"ב ... ברוך [פסידונים של ר' שאול אבד"ק פפד"א].
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, תקמ"ט.

1791 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
אבקת רוכל [שאלות ותשובות] : ... אשר אזן וחקר ... / מרנא ורבנא כמוהר"ר יוסף קארו ...
 שאלוניקי : דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, תקנ"א.

1792 לוין, שאול בן צבי הירש
ערגת הבושם : הקרה השם לפני ספר ... ושמו בשמים ראש, כמספר תשובותיו שצ"ב, והם להרא"ש ולשאר גדולים ... / אשימה דברי ... מצד הספר ואקראם בשם כסא דהרסנא ...
 ברלין : [חמו"ל], תקנ"ב.

1792 תשובות הגאונים (תקנ"ב)
ספר שערי צדק : ... תשובות הגאונים ... כתובים ... בקר"ן זו"ית ... בצרור ... הרב ... חיים [מודעי] ... תאבתי ... להוציא [אותם] לאור ... נסים בכמוה"רר חיים מודעי.
 שאלוניקי : דפוס מ.נ. וד. ישראליג'ה, ח'כ'מ'ת' ח'כ'מ'יו'[!] [תקנ"ב].

1793 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר יעיר אזן : ... אנכי העירותיהו ... עין זוכר קצת כללי הש"ס ... וכאן אתה מוצא ... מכללי רבינו סעדיא גאון כ"י ... ומכללי הרמב"ם כ"י ... ומכללי רבינו בצלאל כ"י ואזן שומעת ... מדבר קדמות ... המזכיר קצת הקדמות מרז"ל והמפרשנים ומספרי כ"י ... / ח"י דוד בן יצחק אזולאי.
 ליוורנו : אליעזר סעדון, ח'י'י'ם' ב'א'ו'ר'ך' נ'ר'א'ה' [תקנ"ג].

1793 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
ספר שאלות ותשובות בשמים ראש : מספרם שלש מאות תשעים ושנים / והם להרא"ש ולשאר גדולי הראשונים ; אספם גדול אחד ... שמו מהר"ר יצחק די מולינא [עם הערות ממנו] ; הבאתים לדפוס עם קצת הגהות של פלפול ... ואקראם בשם כסא דהרסנא אני ... שאול בן צבי הירש.
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, ושמרתיך ב'כ'ל' א'ש'ר' תלך [תקנ"ג].

1794 לוין, צבי הירש בן אריה ליב
איש עניו : ...
 [ברלין : חמו"ל, תקנ"ד].

1794 מדרש תהלים. תקנ"ד. פולנאה
מדרש שוחר טוב : על תהלים ...
 פולנאה : דפוס שניאור שור, תקנ"ד.

1796 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר ועד לחכמים : ... משיירי שם הגדולים ח"א וח"ב ... [ח"ג לשם הגדולים] זכרון לחכמים ... / חיים יוסף דוד ... בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : דפוס אליעזר סעדון, נ'פ'ש'נ'ו' ב'ח'י'י'ם' [תקנ"ו].

1798 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר יוסף אומץ : ... מקצת שו"ת וענינים ... חידושי דינים והערות ... / חיים יוסף דוד אזולאי ... בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : דפוס אליעזר סעדון, ה'ושיעני כ'ח'ס'ד'ך' לפ"ג [תקנ"ח].

1798 פנסו, אברהם בן ישראל, -1819.
ספר משפט כתוב / ... פעולת כמה"ר אברהם פינסו ...
 סאלוניקי : נדפס בבית שבתי נחמה בדפוס חיים אברהם בן שבתי וחבירו סעדי בן יהודה הלוי אשכנזי, ט'ו'ב' ל'י'ש'ר'א'ל' [תקנ"ח].

1801 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר ככר לאדן : ... ר"ת כלה, כבוד דרך ארץ רבות, לקוטים, אבות דר' נתן ... קצת הגהות ...
 ליוורנו : דפוס א. סעדון, ולכל בני י'ש'ר'א'ל' ה'י'ה' אור [תקס"א].

1802 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
ספר הפרדס : ... להמאור הגדול ... רש"י ... וגם מקצת חדושי דינים והוראות מספר האורה ...
 קושטאנדינה : דפוס רח"א פארדו, המ'ל'א'כ'ה' א'שר עשה ה'מ'ל'ך' ש'ל'מ'ה' לפ"ג [תקס"ב].

1802 תשובות הגאונים (תקס"ב)
ספר שו"ת הגאונים : חמדה גנוזא אשר הגלתה ... לאביר... כמהר"ר משה מרדכי יוסף בכ"ר מיוחס ... והובא לבית הדפוס על יד ... יחיאל יעקב אליקים ...
 שאלוניקי : דפוס י. מולכו וחיים בן שבתי נחמה, ו'נ'ה'ר' י'ו'צ'א' מ'ע'ד'ן' להשקות [תקס"ב].

1803 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר כסא רחמים : ... שלשה מסכתות ... מס' כלה, מס' סופרים, מס' אבות דרבי נתן ... [עם] פירוש לדבריהם ... ומהלאה ... קצת שקלא וטריא וסבורי תוספות ... / אנא זעירא ... חיים יוסף דוד בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : אליעזר סעדון, ש'ר'י'ג'י'ם' [תקס"ג].

1803 מדרש תנחומא. תקס"ג. מינקוביץ
מדרש תנחומא : הנקרא ילמדנו והוא מדרש על חמשה חומשי התורה ... בתוספות כמה פרשיות ... ובפרט כל פרשת ויקרא וצו ושמיני וילך ורוב פקודי ועקב וראה ושופטים ... ועתה ניתוסף עליו פי' קטן על כל המלות זרות ... וגם פי' הענין ... וגם ... מראה מקומות מהפסוקים שנשמטו בדפוסים הראשונים ...
 מינקאוויץ : [חמו"ל], ות'הי ז'את תנ'חומ'ו'תיכ'ם' [תקס"ג].

1804 שמשון בן אליעזר
ספר ברוך שאמר : חיבור ... על הלכות ס"ת, תפילין ומזוזה וציורי אותיות ... וגם פירוש ... על תמונות אותיות הא"ב ל ... בעל המחבר ספר האשכול ... עפ"י רמזי סודות העליונים ...
 שקלאוו : ארי בן מנחם ארי' ליב בן שניאור פייבוש אברהם בן יעקב ושבתי בן בן - ציון, תקס"ד.

1805 יצחק בן יוסף, מקורביל
ספר עמודי גולה : הם שבעה עמודי עולם : נקרא בשם ספר מצות קטן ... / אשר חצב ויסד ... רבינו יצחק מקורביל בעל התוספות ...
 לאדי : דפוס ברוך בן אליהו, יצחק בן שמואל ומשה בן נפתלי הערץ סג"ל, תקס"ה.

1806 שמשון בן משה
יהי שמו לעולם : ... פירוש על כל לעולם הנמצאים בעין יעקב ... ואת שמי העלמתי ... / על ידי ... הר"ר שמשון ב"ה משה ... נכד הדיין ... מוהר"ר מיכל פרידבורג.
 אלטונא : שמואל ויהודה בון, ש'מ'ך' ל'ע'ו'ל'ם' י'ה'י'ה' [תקס"ו].

1806
ספר אסיפת גאונים : ... מן רבותינו ... הגאון מו"ה יושיע העשל מקראקא ... ומרבינו ... הגאון מו"ה משה בעל חלקת מחוקק ... היו מריצים אגרותיהם זה לזה דרך שאלה ותשובה ... גם משארי גאוני זמנם ... / עד שקמתי אני אריה ליב בן מרדכי ... והעתקתי על הסדר ועשיתי לו סמניות ...
 ביאליסטאק : אהרן הלוי הורוויץ, תקס"ו.

1816 מרגליות, מאיר בן צבי הירש
כתנות אור : אור תורה ... על תרי"ג מצות / ... ועשה בצלאל [בן ר' מאיר מרגליות] פירוש ... קרא בשם ... שמן למאור גדול ...
 ברדיטשוב : שמואל בן ישכר בער, תקע"ו.

1823 נג'אר, יהודה בן יעקב
אהלי יהודה : פרשתי ... עלי באר מדרש ספרי ... ספר במדבר וספר דברים, / ... שנה ופירש ... יהודה נג'אר ... [ובסופו קונטרס סניף טהור לס' אהלי יהודה].
 ליוורנו : נחמן סעדון, א'ש'מ'ו'ר' ל'ו' [תקפ"ג].

1826 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
לדוד אמת : ... דיני ס"ת ... / אשר איזן וחיקר ... כמוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי ...
 שאלוניקי : דפוס יתמי בצלאל הלוי, ש'ו'מ'ר'ם' [תקפ"ו].

1836 אזולאי, נסים זרחיה בן אברהם, -תקצ"ז
ספר שלחן הטהור : גמטריא תרי"ג אמירה ... יום ליום יביע מדי חודש בחודשו להשלים מנין המצות ... כאשר סדר ... הש"ך ... בספר פועל צדק, ואני הדל הוספתי ג"ם ז"ה גמ' מצות זהר הלכה לטובה ... / נסים זרחיה בן אברהם אזולאי.
 צפת : דפוס ישראל בן אברהם ב"ק, תקצ"ו.

1837 מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879.
ספר ארצות החיים : על ש"ע א"ח ... בו שלשה ספרים נפתחים ... א. לב הארץ, לשון הש"ע והרמ"א ... גם ביאור דבריהם, ואוצר גדול של דינים מחודשים, מפי ספרי הקדמונים או שו"ת אחרונים או אשר הוספתי מדעתי ... ב. המאיר לארץ, מראה מקום כל דין ושורשו ... ג. ארץ יהודה, ביאור על הש"ע / ... פרשתי ... מאיר ליבוש מלבי"ם ...
 ברעסלויא : דפוס ל' זולצבאך, תקצ"ז.

1840 אזולאי, משה בן רפאל ישעיה
זכרון משה : קיצור פסקי דינים שהשמיט המחבר "משפט כתוב" מברכי יוסף ומחזיק ברכה ...[ומשאר ספרים] שחברם הגאון ... חיד"א ונוסף לזה בסוף הספר [ח"א] קצת שו"ת של ... כמוהר רפאל ישעיה אזולאי ...
 ליוורנו : דפוס אליעזר מנחם אוטולינגו, וזא'ת התורה א'שר שם מ'ש'ה' ל'פ'נ'י' ב'נ'י' ישרא'ל' [תר"י. צ"ל תק"ץ].

1840 הקשר, אפרים בן שמואל זנויל
דברי חכמים וחדותם / ... חברתי אני ... אפרים בן מוהר"ר שמואל זנוויל העקשר ... וגם ספר עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגאון מווילנא ... ; הובא לבית הדפוס ע"י הרבני ... זעליג הירש במהו' אברהם יוסף מק"ק קאדני ...
 וורשא : צבי יעקב באמבערג, ת"ר.

1845 אשכנזי, משה דוד בן אשר אנשל, 1774-1856.
ספר תולדות אדם : לפלפל בסוגיות כל הש"ס ... / אשר חיברתי אני משה דוד אשכנזי ...
 ירושלים : ישראל ב"ק, תר"ה.

1852 פרקי רבי אליעזר. תרי"ב. ורשה
ספר פרקי רבי אליעזר / מהתנא רבי אליעזר הגדול ... ; עם ביאור הרד"ל מכבוד הרב ... מוה"ר דוד לוריא ... ; והקדים והציע לספר הזה ... ד' קונטרסין נקראו בשמם: עמק הברכה, שם האחד אליעזר בית צדיק והמבוא ...
 ווארשא : דפוס צבי יעקב באמבערג, תרי"ב 1852.

1853 עמרם, נתן בן חיים.
חגיגת הרגל : ... למה שבחוצה לארץ ... עושים שני ימים טובים ובארץ ישראל ... יום אחד / ... דברי ... נתן בכמהר"ר חיים עמרם ...
 שאלוניקי : דפוס י' ג'אחון, ב'ג'ב'ו'ר'ת' [תרי"ג].

1858 אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797.
הגהות ירושלמי סדר זרעים / מכבוד רבינו ... מרנא אליהו מווילנא, אשר נרשמו ונכתבו בכי"ק סביב הירושלמי ; סדרם והעיר עליהם אף הוסיף הגהות רבות הרב ... מוהר"ר דוד לוריא ... ; ונלוו אליהם הגהות וליקוטים על ירושלמי סדר מועד מהגאון הרד"ל הנ"ל.
 (קניגסברג) : דפוס טוביה הכהן אפרתי ויוסף בעקער, (תרי"ח).

1859 נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875.
קונטרס ביטול מודעה : כולל קיבוץ תשובות גדולי ישראל ... לבטל המערערים ... על מעשה המכונה הנקראת מאשינע, אשר על ידה יעריכו מצות לפסח / ... נקבצו ובאו גאוני ארץ במכתבם אשר הריצו אל ... מו' יוסף שאול הלוי נאטנזאהן ...
 LEMBERG : דפוס M.F. POREMBA, תרי"ט.

1862 ספרא. תרכ"ב. וינה
ספרא דבי רב : הוא ס' תורת כהנים כולל מדרשי התנאים ... לספר ויקרא עם פרוש / ... רבינו אברהם בן דוד ... תחתיו מאמר מסורת התלמוד הערות ומראה מקומות ... וחלופי הנסחאות ... [גם מבוא גדול בראש הספר] ; חקרו גם הכינו ... מו'ה אייזק הרש ויס ; ... יצא לאור ע'י יעקב הכהן שלאסבערג.
 ווין : ו"צ זמארסקי וצ' דיטמארש, תרכ"ב.

1863 וולפנזון, זאב וולף
ספר חמדה גנוזה : והוא תשובות הגאונים ... גאוני קמאי אשר הי' ... בכתי' יד ... / הובא לבית הדפוס ע"י ... זאב וואלף וואלפינזאהן והר"ר שניאור זלמן שניאורזאהן ...
 ירושלים : דפוס י. בק, ת'ו'ר'ה' ו'ד'ב'ר [תרכ"ג].

1863 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר חיים / אשר הרימותי ידי על דיני קס"ת ... חיים פאלאג'י.
 שאלוניקו : דפוס ס' הלוי, לקוח את ספר הת'ו'ר'ה' ה'ז'ה' לפ"ג [תרכ"ג].

1871 מנצ'ל, ברוך מאיר בן דניאל בנציון, 1820-1914.
ספר רב טובך : ... בהכשר שמן ראפס הנעשה בהפאברוק [בית חרושת] מהגראף בליחור האדון דפה ... / והוא שו"ת ... מוהר"ר יוסף שאול הלוי נאטינזאהן ... ומוהר"ר שלמה דרומער ... שהשיבו אלי ... ברוך מאיר אבד"ק אוסציא.
 Lemberg : M. Mohr, 1871.

1875 כהניו, משה נחמיה בן משלם פיבוש, 1817-1887.
ספר נתיבות השלום.
 ירושלם : דפוס י"מ שאלאמאן, תרל"ה.

1880 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
דרך תבונות : ... דרכי ההתבוננות וההשכלה ... עפ"י יסודי מלאכת ההגיון ... עם באור דעת לנבון ... / חובר מאתי יהושע בישקאוויטץ [בישקוביץ] ...
 ירושלם : יואל משה שאלמאן, תר"מ.

1884 חמוי, אברהם שלום חי, 1838-1885.
ספר ימלט נפשו : ... דברים ... מפי ותיקין, דינים ...
 כלכתה : אליהו משה דוויך הכהן, תרמ"ד.

1884 כהן, ישראל מאיר, 1839-1933
ספר משנה ברורה : ... על שו"ע אורח חיים אשר חיבר ... מו"ה יוסף קארו ; עם חידושי דינים ... מאת מו"ה משה איסלרש ; עם ... באר הגולה ; באר היטב ... ; שערי תשובה ... וביאורי ... משנה ברורה ... ; עוד צרפתי ... ביאור הלכה ... ; גם שער הציון ... / כל אלה חברתי ... ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן ...
 ווארשא : [חמו"ל], תרמ"ד-תרס"ב 1884-1902.

1892 אלכסנדרוב, שמואל, 1865-1941.
אגדת פך השמן : מאמר בשבעה פרקים עם הערות / מאת ... שמואל אלכסנדראוו.
 ווארשא : בדפוס של מ. לעווינסקי, תרנ"ב.

1896 כהן, ישראל מאיר, 1839-1933
ספר משנה ברורה : ... על שו"ע אורח חיים אשר חיבר ... מו"ה יוסף קארו ; עם חידושי דינים ... מאת מו"ה משה איסלרש ; עם ... באר הגולה ; באר היטב ... ; שערי תשובה ...ובאורי ... משנה ברורה ... בו יבואו כל הדינים וההלכות ... המפוזרים בספרי האחרונים ... עוד צרפתי ביאור הלכה ... גם שער הציון ... / כל אלה חברתי ... ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן ...
 וארשא : אלטר, 1896.

1896 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ו. קרקוב
ספר זהרי חמה : כל הדינים ומנהגי קידוש החמה המיועד להיות ביום ד' ה' ניסן תרנ"ז ... עם נוסח ברכת החמה ומזמורים מסודר מחיד"א ... ומחתם סופר ומה'ג מו'ה חיים כהן רפאפורט גם מראה מקומות בשם דרכי חיים / אשר אספתי וקבצתי יצחק צינגער.
 קראקא : יוסף פישער, תרנ"ו.

1900 וינקלר, מרדכי ליב
קונטרס ישב מצרף : ... כולל בירור ואסיפת דינים הנוהגים בנולדים מאבות תערובות / חיברו הרב ... מרדכי ליב ווינקלער ... ; ונספח אליו קונטרס וכתורה הזאת על ענינים אלה מאת הרב ... ישעי' זילבערשטיין ...
 וואטצען : דפוס מערכת תל תלפיות, תר"ס.

1901 יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909.
ספר רב פעלים : ... שאלות ותשובות וחקירות בענין הלכה ... / יוסף חיים בכמהר"ר אליהו ...
 ירושלם : דפוס י"ד פרומקין, תרס"א-תרע"ב.

1905 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105 מיחס לו
ספר האורה : כולל פסקי דינים והלכות מיוחס לרבינו שלמה בר' יצחק ז"ל הנודע בשם רש"י חלק ראשון י"ל עפ"י כ"י ישן ... / ערוך ומסודר עם הערות ... ומבוא גדול ... ממני שלמה באבער מלבוב.
 לבוב : הוצאת המחבר, תרס"ה.

1906 יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909.
קאנון אל נסא / יוסף חיים ח"ר אליהו ... נדפס בא' ליוורנו.
 [בגדאד : דפוס ע' דנגור], נ'שים י'קר'ו'ת' [תרס"ו].

1906 מלר, מנחם אליעזר בן יצחק אשר, 1842-1922.
מדרש חכמים : והוא מדרש עשרת הדברות...מספרי תנאים ואמוראים...ונלוה לזה הערות...על ספר הרמב"ן על התורה / נדפס ע"י מנחם אליעזר מאהלער...
 קראקא : דפוס יוסף פישער, תרס"ו.

1907 תלמוד ירושלמי (מזויף)
תלמוד ירושלמי סדר קדשים : ... מוגה ומסודר ... ומפורש ... על ידי הפירוש חשק שלמה הכולל פירוש תוספות והגהות / מאתי שלמה יאודה ... הספרדי [!] מכונה פריעדלענדער ...
 (SZINERVARALJA) : דפוס י. ווידער, תרס"ז-תרס"ט.

1909 קוק, אברהם יצחק, 1865-1935.
קונטרס ע"ד הכשר השמן הנעשה משומשומין : יבשין שלא נלתתו, בשימור לשם פסח ...
 (יפו : בית הבד של האחים ברסלב), תרס"ט.

1911 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
סדור רש"י : כולל פסקי דינים והלכות / יו"ל ראשונה עם הערות ... ומבוא אשר הכין ר' שלמה באבער ; ... נערך ... לדפוס מאת יעקב פריימאנן.
 ברלין : מקיצי נרדמים, תרע"ב-(1911).

1936 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105 מיחס לו
איסור והיתר לרש"י / [יצא לאור ע"י הרב יעקב פריימן].
 [ברלין : מקיצי נרדמים, תרצ"ו?].

1937 משנה. תרצ"ז. ברלין
ששה סדרי משנה : עם פירוש ... רבינו עובדיה מברטנורה ועם ... עיקר תוספות יום טוב / עם הגהות וכללי טמאות להגאון ר' אליהו מווילנא.
 [ברלין] : שוקן, תרצ"ז.

Terms of use  |  Contact us  |  NLI homepage תנאי שימוש  |  צור קשר  |  לאתר הספרייה הלאומית


This page was last updated on : 28-11-2011