Jewish National and University Library Digitized Book Repository

All titles by date New titles (last month) Lists by subject   רשימות לפי נושאים כותרים חדשים (חודש אחרון) רשימה כרונולוגית של כל הכותרים
Liturgy, Piyyutim
תפילות, פיוטים


1475 סליחות. רל"ה. פיוה די סקו
[סליחות כמנהג אשכנז].
 [פייביא די שקו? : דפוס משולם קוזי?, רל"ה בערך].

1480 תפלות. סדור. רמ"-. ספרד
[תפלות].
 [ספרד : חמו"ל, רמ"- בערך].

1485 תפלות. מחזור. רמ"ה. אישר
מחזור לימים נוראים כמנהג ספרד.
 [אישאר? : חמו"ל, רמ"ה-ר"ן לערך].

1486 תפלות. מחזור. רמ"ו. שונצין
מחזור כפי הנהוג לקהל ... רומ"ה ...
 (שונצין ; קזאל מיורי : דפוס בני שונצין, תשרי-כ אלול רמ"ו).

1490 תפלות. סדור. ר"ן. ליסבון
(תפלות כל השנה).
 [ליסבון : אליעזר טולידאנו, ר"ן בערך].

1490 תפלות. סדור. ר"ן. נפולי
סדור תפלות : כל ברואי מעלה ומטה יעידון ... [לכל ימות השנה, עם הפיוטים והסליחות, כמנהג ספרד, וספר תהלים].
 (נאפולי : דפוס יהושע [שונצינו], ר"ן).

1500 תפלות. סדור. רע"ה. איטליה
סדור כמנהג אשכנז.
 [איטליה : דפוס שונצינו, רע"ה לערך].

1504 תפלות. מחזור. רס"ד. פנו
מחזור : מנהג רומה.
 [פאנו : דפוס גרשום שונציגו, רס"ד-רס"ה].

1515 אברהם בן נתן, הירחי, 1155-1215.
ספר המנהיג / חברו הרב אבן [=אברהם בן נתן] הירחי.
 (קושטנטינא : [דפוס] שלמה בן מזל טוב, הרע"ט).

1519 תפלות. סדור. רע"ט. פרג
תפלות מכל השנה.
 [פראג : גרשם בן שלמה הכהן ושותפיו, רע"ט].

1523 תפלות. מחזור. רפ"ג. ונציה
סדור תפלות השנה למנהג קהלות רומניא / נדפס במצות ... ר' אברהם בן ... כמ"ר יום טוב ירושלמי.
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, [רפ"ג].

1524 תפלות. סדור. רפ"ד. ונציה
תמונות תחנות תפלות ספרד.
 [ויניציאה : דפוס בומבירגי, רפ"ד].

1527 תפלות. מחזור. רפ"ז. שלוניקי
מחזור לנוסח ברצלונה מנהג קאטאלוניה.
 (שאלוניקי : דפוס משה שונצינו, ע'ז'ר'י' [רפ"ז]).

1536 תפלות. מחזור. רצ"ו. אוגסבורג
[מחזור כסדר האשכנזים].
 (אויגשפורג : דפוס חיים בר דוד שחור, רצ"ו).

1540 תפלות. מחזור. ש'. בולוניה
חלק מהמחזור כפי מנהג ק"ק רומא / עם פירוש קמחא דאבישונה [מאת הרב ר' יוחנן טריביש]. ומסכת אבות עם פירוש ... הרמב"ם ועם פירוש הרב ... כמה"ר עובדיה ספורנו ...
 בולונייא : [דפוס מנחם ויחיאל ודן אריה], ש-ש"א.

1550 תפלות. סדור. לדינו. ש"י. שלוניקי
סדר נשים : איש סדור די מוגיריש אין לאדינו פרה טודו איל אניו ... די ברכות ... דינים ...
 [שלוניקי : חמו"ל, ש"י לערך].

1556 שלמה חזן, מאנקונה
דבר בעתו : מה טוב ... יש בו דברים ... כפי הזמן ... לשבת שלפני סכת ... היוצר ... ושאר ענינים לאמר בסעודת נשואים ובמילה וקינת שריפת התלמוד ... וסמני ההגדה ...
 פיררא : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו.

1557 תפלות. מחזור. שי"ז. מנטובה
מחזור כמנהג רומה : ... ועם פי' למסכת אבות להרמב"ם והוספנו בו פירוש ... רש"י ... גם הפרשיות וההפטרות.
 מנטובה : ווינטורין רופינילו, שי"ז-ש"ך.

1559 מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293.
ברכות מהר"ם : בו יודע איפה יברך גבר ... על כל מיני מאכלו ומשקו ...
 ריווא דטרינט : [חמו"ל], שי"ט.

1560 תפלות. סדור. ש"ך. טיהינגן
מלאה הארץ דעה : ... תפילה מכל השנה עם פיר' ... ועוד פי' ע"ד הקבלה / אשר חיבר ולוקט ... מה"ר [נפתלי] הירץ [טריביש] ש"ץ ...
 טיהינגן : דפוס אליעזר בן הירץ ויוסף בן נפתלי, ש"ך.

1567 פיזנטי, משה בן חיים, 1540?-1577.
נר מצוה : והוא פירוש ... על האזהרות אשר יסד ... ר' שלמה ן' גבירול. ונלוה אליו פירוש קצת פסוקים ומאמרים באו בתוך הביאור. / יסדו ... כה"ר משה בכ"ר חיים ... לבית פיזנטי.
 קושטאנדינא : דפוס שלמה יעבץ, י'ע'ז'ר' ל'י' [שכ"ז].

1573 לונזנו, מנחם בן יהודה די
דרך חיים : שיר תוכחות מוסר ... / עשהו וביארו ... הר' מנחם די לונאנו ...
 [קושטנטינא : דפוס שלמה יוסף בני יצחק יעבץ, של"ג לערך].

1573
עבודת מקדש / ... מנחם בן יהודה בן מנחם לונזאנו ...
 [קושטנטינא : דפוס שלמה ויוסף בני יצחק יעבץ, של"ג לערך].

1576 תפלות. מחזור. של"ו. קושטא
מחזור מראש השנה ויום הכפורים / עם פירוש ... הה"ר משה קורדואירו ועם תשובות לכל עבירה ועבירה מיסוד ... רבי אליעזר בן ה"ר ... יהודה מגרמיזה ...
 קושטאנדינא : דפוס האחים שלמה ויוסף בני ר' יצחק יעבץ, של"ו.

1579 תפלות. ברכת המזון. של"ט. לובלין
אני ... נתן אשכנזי : בן ... ר' שמשון שפירא הערוני רעיוני ... לזכות הרבים ... ולתקן ... כראוי ברכת המזון כתוב בכתב יושר באר ... נחקק שנית.
 לובלין : דפוס קלונימוס יפה, של"ט.

1587 קורדוברו, משה, 1522-1570.
פירוש סדר עבודת יום הכפורים / למוהר"ר משה קורדואירו ...
 ויניציאה : דפוס זואן דיגארה, שמ"ז.

1590 תפלות. תפלות שונות
סדר התפלה שנעשית פה מנטובה על עצירת גשמים.
 [מנטובה : חמו"ל], ש"ן.

1597 תפלות. סדור. שנ"ז. קרקוב
תפלה מכל השנה : עם פרקי אבות והושענות ומערבים ופרשיות ויוצרות / עם פירוש ... אשר פירשו ... מהר"ר צבי בן מהר"ר חנוך והשני הר"ר מרדכי בכמ' אברהם, כאשר נדפסו בק"ק לובלין [בשנת של"א] ... נתוספו ... ארבע פרשיות ומה שקוראין במועדים ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרושטיץ, שנ"ז.

1599 מכיר, משה בן יהודה אבן
סדר היום : והוא פירוש ... על התפלות מד' סוגי ... פרד"ס [עם פי' על קהלת].
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, [שנ"ט].

1599 נג'רה, ישראל בן משה
זמירות ישראל : ... רננים ... חדשים גם ישנים ... נחלקים לשלשה חלקים ... עולת תמיד ... עולת שבת ... עולת חדש ... / חברו ... מכה"ר ישראל נאג'ארה.
 ויניציאה : זואן די גארה, שנ"ט-ש"ס.

1605 מכיר, משה בן יהודה אבן
סדר היום : והוא פירוש ... על התפלות ... ובסוף הספר פי' ... על משנת בן חמש שנים למקרא ופירוש על מגלת קהלת ...
 ויניציאה : דפוס זואן דגארא, שס"ה.

1606 סמיגה, יוסף בן בנימין
פירוש דרך ימין / לר' יוסף בר בנימן ... סאמיגה ...
 [ונציה : חמו"ל, שס"ו?].

1612 סליחות. אשמרת הבקר. שע"ב. מנטובה
אילת השחר : סדר שומרי משמרת משכן ה' בתורה נביאים וכתובים, משנה וגמרה, קינות, סליחות ... אשר הסכימו לאומר' בכל יום ... החברה ... של שומרים לבקר ק"ק איטאליאני ... מנטובה / הובא אל הדפוס על יד ... מרדכי ירא ...
 מנטובה : דפוס אליעזר מאיטליאה, שומרים' ל'ב'ק'ר' [שע"ב].

1612 תקונים. שבת. שע"ב. קרקוב
תיקוני שבת / ... כמהר"ר צחק[!] לוריא אשכנזי, ונוסף ... סדר מוצאי שבת תיקון ליל שבועו' וליל הושענא רבה ... הביאו אל הדפוס ... כמו"ר יהודה בן ... מהר"ר דוד הכהן ה"ה אשכנזי מתושבי בוד"ין.
 קראקא : דפוס בני יצחק בן אהרן, [שע"ב].

1615 תפלות. קריאת שמע. שע"ה. פרג
סדר ותיקון ק"ש שעל המטה / משני המאורות ... כמהר"ר משה קורדיוואר' ומה שהוסי' ... כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי, ותיקון האשמורות עם קריאת שמו"ת ... ועם ביאור ... מהאלוף כמהר"ר יהוד' בן מהר"ר דוד הכהן אשכנזי.
 פראג : דפוס אברהם לעמבורגר, שע"ה.

1616 תפלות. סדור. שע"ו. הנוי
סדור תפלות כמנהג האשכנזים ופולין : ... עם ברכת המזון וקריאת שמע ... / הובא אל בית הדפוס ע"י ... יצחק ב"ר שמעון שמואל הלוי.
 האנוואה : [חמו"ל], שע"ו.

1617 תפלות. ברכות
סדור ברכה : כמנהג קהל קדוש ספרד.
 [ויניציאה] : במצות פייטרו ולורינצו בראגאדין : בבית ייואני קאיון, שע"ז.

1618 תפלות. ברכות
סדור מברכה : כמנהג ק"ק איטאליאני יצ"ו, עם סדר הברכו' ופירושן ...
 ויניציאה : דפוס ייואני קאיון, שע"ח.

1623 מילי, יחיאל
ספר תפוחי זהב : והוא קצור ... מספר ראשית חכמה [מאת אליהו בן משה וידאש] / חברו ותקנו ... כמוהר"ר יחיאל מילי ... ; הביאו אל הדפוס ... כמ"ר דוד בן ... משה משער אריה ... ועוד נוסף עליו דברים ... מספר מעין גנים של ... כמוהר"ר מנחם עזריה מפאנו, והנהגות רבינו אשר ודברים אחרי' [מהרמב"ן] ובאחרונה ... תפלה לאיש אלהים רבינו סעדיה גאון.
 מנטובה : [חמו"ל], ו'ה'ל'כ'ו' ג'ו'י'ם' ל'א'ו'ר'ך' [שפ"ג].

1623 תפלות. ברכות
סדור מברכה : כמנהג ... אשכנזים יצ"ו.
 ויניציאה : בבית ייואני קאליוני במצות פייטרו ולורינצו בראגאדיני, שפ"ג.

1624 מודנה, אהרן ברכיה בן משה
סדר אשמורת הבקר: מחבורת מעירי שחר : אשר הכינו וגם חקרו כמהר"ר אהרן ברכיה בן ... כמ"ר משה ממודינה ...
 מנטובה : (דפוס יהושע בן יהודה שמואל מפרושה)., שפ"ד.

1626 מודנה, אהרן ברכיה בן משה
ספר מעבר יבק / שפתי רננות ... עתר ענן הקטרת ... אשר יסד ... כמוהר"ר אהרן ברכיה בכמה"ר משה ממודינה ... בו ביאר איך יתנהג האדם בעה"ז עד עת בוא יום פקודתו ... וחלק אותו לד' חלקים ... שפתי צדק ... שפת אמת ...
 מנטובה : דפוס יהודה שמואל מפרושה, י'ש'ע'ו' [שפ"ו].

1627 קרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאל
ספר כנף רננים : ... בשיר שבח וזמירות ... במשקל ... למועדים ולשבתות וראש, חדשים דבר יום ביומו ... / חברו ... כמוהר"ר יוסף ידידיה בן כמה' בנימין יקותיאל קרמי.
 ויניציאה : Bragadini, שפ"ז.

1635 תפלות. מחזור. שצ"ה. ונציה
סדר תפלות למועדים טובים : כמנהג ספרדים (ושלש רגלים).
 ויניציאה : [חמו"ל], שצ"ה.

1649 פואה, אליעזר נחמן
בקשות ווידויים : כפי הזמן מיוסדים / מפי ... הדפיסו יוסף דייאנה ...
 ויניציאה : דפוס אנטוניו קאליאוני, ת"ט.

1659 תקונים. ליל שבועות. תי"ט. ונציה
שפר התיקונים : ... קריאה ... בלילות עצרת והושענא רבה, מתוקן ומעותק מס' עץ החיים להרח"ו ... מפי ... האר"י.
 ויניציאה : במצות הקומיסאריאה וינדראמינה ע"י אנטוניו רציני, ו'הג'י'ת' בו יומם ולילה [תי"ט].

1666 תקונים. חצות. תכ"ו. מנטובה
תקון המדות : והוא סדר ותקון שנהגו לומ'... אחר חצות לילה ואחר חצות יום... / ישלם ה' פעלם אל כמ"ר משה בן ציון בורגי ואל המדפיס אשר הביאוהו אל הדפוס...
 מנטובה : בבית יהושע שמואל מפרושה על יד יהודה שמואל בנו, תכ"ו.

1671 הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683.
ספר שערי ציון : אלה דברי קבלה / ... וחבר ספר ... זה ... כמה"רר נתן נטע בן ... מה"רר משה הנובר ... בהוספת כמה תפלות ובקשות ...
 אמשטרדם : דפוס אורי וייבש בן אהרן הלוי, תל"א.

1675 מנחם מנדל בן אברהם, מניקולסבורג, 1600-1661
זמר נאה לכבוד התורה : ... לזמר ... בשמחת תורה בבית הכנסת ... / חברו ויסדו ... מהר"ר מנחם מענדל ... [מניקלשפורג].
 אמשטירדם : בבית ד' די קאשטרו תארטס, ת'ה'ל'ת ה' ידבר פי [תל"ה].

1681 תפלות. סדור. תמ"א. אמשטרדם
סדר תפלות מכל השנה : עם פי' כמנהג פולין רייסין ליטא פיהם מערה'רין. עם פרשת (!) פשוענות (!) מערבית עם פי' ויוצרות וסליחות עם פי' ... ותהלים עם פי' רד"ק ...
 אמשטרדאם : [חמו"ל], תמ"א.

1684 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר דבר שבקדושה : [וידוי ... ע"פ סדר א"ב ... בסוף הספר כמה ענייני תשובה ... על כל חטא מן הוידוי שסדרתי, כללתי ... עשרה מאמרים מספרי קבלה ומשאר ספרי' ... להודיע .. ענשם ומתן שכרם] / אשר חברו מוה"ר אברהם ראובן כהן סופר מק"ק פראג ... בן מוה"ר האשקי כ"ץ ...
 זולצבאך : משה בלאך, ב'ו' י'כ'פ'ר' ע'ו'ן' [תמ"ד].

1691 תפלות. סדור. תנ"א. פרנקפורט דמין
סדר תפלה מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין / עברית ואשכנזית על הגליון סביבי' מערכה מול הערכה[!] ... להבין כל מלה ... הוספתי כמה ענייני' ... וכמה בקשות ...
 [פראנקפורט דמיין? : חמו"ל], כ'י' בש'ם ק'ד'שו' ב'ט'חנו [תנ"א].

1703 זמרא, דוד בן שלמה אבן
אור קדמון : שגנזו מלכו של עולם לקדושים ... / [מאת] כמוה"רר דוד ן' אבי זמרה, והרבנים הסמוכים לו ... סדרו בקשות ...
 וניציאה : דפוס וינדראמין, תס"ג.

1710 פרץ, יהודה בן יוסף
ספר שערי רחמים : הובאו אל קרבו דברים העומדים ברומו של עולם : ראשון ... סדר עבודת מקדש של תמידים ומוסף שבת / מהרב ... מנחם די לונזאנו, ולמועדים ולרגלים אחרים ... / מהגאון ... מנחם עזריה מפאנו. ואחריו בא יבא ... ספרא דצניעותא. ועוד ... תפילו ת ... פרק שירה ... וזאת ליהודה בכמ"ר יוסף פרץ ...
 ויניציאה : דפוס BRAGADIN, ע'ת' לחננה [ת"ע].

1712 נג'רה, ישראל בן משה
תפלות נוראות : ושבחות והודאות וזמירות ישראל / מה"ה ... כמוהר"ר ישראל בן הרב ... משה נאגארה ... ; אשר לקט ואסף ... כמוהר"ר משולם זלמן בה"ה ... יעקב אלעזר פישהוף אויערבך ... עם תוספות דבריו ...
 פרנקפורט דמיין : בבית יוהנס קעלנר, תע"ב.

1712 תפלות. סדור. תע"ב. אמשטרדם
בית תפלה וספר דברי הימים : מגיד לאדם מה שיחו ... לפני ה', אל עם ה' אלה בני הספרדים, מראשית השנה עד אחרית ... מנהג האר"יאל ... ועוד ... הפזמונים והשירות להמר"ז [ר' משה זכות] ...
 אמשטרדם : דפוס משה דיאש ושמעון שמש, [תע"ב].

1713 תפלות. סדור. תע"ג. ברלין
תפלה דרך שיח השדה : ... מוגה ע"פ הדקדוק ... / הובא שנית [לדפוס] על ידי מוהר"ר עזריאל מווילנא ובנו מוה"ר אלי'.
 ברלין : [חמו"ל], שנת ו'יזעקו' ותעל' שועת'ם א'ל'[תע"ג].

1716 תפלות. ברכות
סדור מברכה כמנהג ק"ק אשכנזים : והוספנו ... בו מזמורים של ימי השבוע ...
 ויניציאה : בראגאדין, ו'ל'ך' ת'ה'י'ה' [תע"ו].

1717 תפלות. סדור. תע"ז. אמשטרדם
שער השמים : פירוש על הסדור ... / אשר איזן ... וחיבר ... מהור"ר ישעיה בן ... מהור"ר אברהם ... הורוויץ ... כמנהג אשכנז פולין רייסין ליטא ... פרשת והושענות ... והגדה של פסח ... ותהלים עם פירושים ומוסרים מלוקטים ... וספר ברית אברהם ...
 אמשטרדם : דפוס אהרן אנטוניס, וז'ה' שע'ר ה'ש'מ'י'ם' [תע"ז].

1734 כץ, נפתלי בן יצחק, 1648-1719.
זה השער / ... אשר הכין ... מוהר"ר נפתלי הכהן ויקרא את שמו שער ההכנה ...
 קושטאנדינה : דפוס ה"ר יונה, פ'ר'י' צד'י'ק' [תצ"ד].

1735 תפלות. סדור. תצ"ה. קושטא
סידור בית תפלה : מסודר כסדר הרמ"ז מפי כתבי האר"י לוריא, ונוסף בו דבר חדש, שם הוי"ה ב"ה ככתבו ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב, תצ"ה.

1740 טריביש, רפאל בן ברוך
ספר צח ואדום : ... לקום בחצות לילה להודות, ודרך תבונות לעולים (להסתפח בנחלת ה' פה עה"ק ירושלים וחברון וצפ"ת) ... / חברו הסופר ... כמה"ר רפאל טריויש בקרתא ירושלם ; הובא לבית הדפוס על ידי ... כמה"ר יצחק די מאייו ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], ה'ש'ק'י'פ'ה' [ת"ק].

1744 מלאכי בן יעקב, הכהן
שבחי תודה : ... להודות לשם ה' כל קהל עדת ליוורנו ביום צום התענית של כ'ב בשבט ... כי בעצם היום הזה הושיעם מהרעש הגדול ...
 ליוורנו : אברהם מילדולה, תק"ד.

1749 סליחות. תק"ט. פיורדה
סליחות מכל השנה : כמנהג פיהם פולין מערהרין עם פירוש בלשון אשכנז [באותיות צו"ר] ... גם סליחות של שובבים ת"ת וסליחות של ק' סיון ... גם סליחה ... על חולי אבעבועות ...
 פיורדא : [חמו"ל], תק"ט.

1749 תפלות. ערב ראש חדש. תק"ט
סדר תפלת מנחה של ערב ראש חדש : שאומרים המתענים ... בתורה נביאים וכתובים וסליחות ... ועתה נדפס בתוספות ... ותפלות משובחות והסדר כמנהג ירושלים ותקון ז' באדר ...
 [פירינצי] : דפוס יצחק די פאס, תק"ט.

1767
ספר עבודת מקדש : והוא סדר עבודת תמידי ... ומוסף שבת מהרב מנחם די לונזאנו, וגם למנחה ולמועדים ולרגלים אחרים / מהגאון מנחם עזריה מפאנו ... ואחריו ... פרקי שירה עם פירוש נאה ע"ד האמת [ליעקב אמדן].
 ליוורנו : דפוס מ' עטיאס, תקכ"ז.

1776 תפלות. סדור. תקכ"ז. אויניון
סדר התמיד : ... תפלות ... כמנהג קהלות קדושות ארבע ... במחוז וינישין ה"ה ק"ק קארפינטראץ, ק"ק אויגנאון ק"ק לישלוה וק"ק קאואליאון ... / סדרתי ... אליהו כרמי ... במצות ... מרדכי כרמי ...
 אויגנייון : [חמו"ל], ה'ש'י'ר'ה' הז'את [תקכ"ז].

1780 תפלות. ברכות
סדר מאה ברכות : כמנהג ק"ק ספרדים יע"א. עם כמה חדושים דהיינו פזמונים לשבת והלע"ז של הגדה, ומזמורים לי"ט וספירת העומר כתקונו, ופזמונים של ה"ה האלהי כמו"הרר משה זכות לחנוכה לפורים ... והוספנו עתה תפלה לנשים קודם הדלקת נר שבת ויום טוב ...
 ויניציאה : STAMPARIA BRAGADINA, להגיד כ'י' י'ש'ר' [תק"מ].

1785 מלדולה, יעקב חי בן דוד
ברכת חמה בתקופתה / שתיקן וסידר ... יעקב חי בכ"ר החכם דוד מילדולה ...
 [ליוורנו? : חמו"ל], ואוהביו כצאת ה'ש'מ'ש בג'ב'ור'תו לפ"ג [תקמ"ה].

1785 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
ספר משנת חסידים : ... תפלה מכל השנה, כפי סדור האר"י ...כפי סידור ... האר"י ... גם הוספנו סליחות בה"ב ... ורזא דשבת וקפיטל קז מתהלים ... / אשר חיבר ... ר' עמנואל חי ריקי ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, ש'מ'ר'ה' נפשי כי חסיד אני [תקמ"ה].

1796
ישיר משה : ... בקהלת"ה כל השירים והמה ... לחוג את חג ספר ... התורה ... קנין כספו של הגביר משה בן דניאל קסטילנובו ... בביה"כ של סיינה שנת תקנ"ו ...
 ליוורנו : יעקב נוניס וארס ורפאל מילדולה, ל'ק'ח' א'ת' ספר התורה ה'ז'ה' [תקנ"ו].

1800 תפלות. סדור. תק"ס. ליוורנו
ספר תפלת ישרים : חלק ראשון, סדר תפלות ... כמנהג ספרדים ... בחול ... בשבת ... ובמועדים ... ופירוש המילות וקצת הגהות הרמ"ז ודינים הנצרכים ... כפי אשר נדפס באמשטרדם ... גם איזה הגהות חדשו' ...
 ליוורנו : דפוס א' סעדון, י'ש'ר'י'ם' [תק"ס].

1810 תקונים. תקונים שונים
תקון השלחן : קודם הסעודה ולאחר הסעודה ... בלימוד תורה ומזמורים ומאמרים הזהר ...
 ריגייו : [חמו"ל], ב'כ'ל' ע'ת' י'ה'י'ו' בג'ד'יך לבנים [תק"ע].

1813 תפלות. ברכת החמה. תקע"ג. רג'יו
ברכת חמה.
 [רג'יו : חמו"ל], תקע"ג.

1832 תפלות. סדור. תקצ"ב. צפת
תפלה שפת אמת : ... עם קצת כונות ממרן האר"י אשר לא נדפסו עד הנה ויהיו נקראים הפירושים האלה אמת יהגה כל אלה ... לקוטי מספרן של צדיקים ומתוכם ... הקדוש ... חיד"א ...
 צפת : ישראל ב"ק, תקצ"ב.

1841 מלדולה, דוד בן רפאל, 1797-1853
בקר יזרח : והוא סדר לברכת חמה בתקופתה ... / והובא לבית הדפוס ... ע"י הרב כמהר"ר דוד מילדולה .. בן להרב ... רפאל ...
 לונדון : [חמו"ל], תר"א.

1841 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר עתרת החיים : ... סידור תפלות ... אשר הונף ואשר הורם מפי סופרים ומפי ספרים ... / החבי"ף.
 שאלוניקי : דפוס סעדי אשכנזי, י'ע'נ'נ'ו' ב'י'ו'ם' ק'ר'א'נ'ו' [תר"א].

1843 תפלות. מחזור. תר"ג. ירושלים
ספר מועדי ה' וקריאי מועד : (מחזור של שלש רגלים ... כמנהג ק"ק ספרדים) ...
 ירושלים : דפוס ישראל בן אברהם [ב"ק], תר"ג-תר"ד.

1849 שמואל בן יהושע זליג, -1858.
ספר שערי דמעה : בו יבואר תפלות ובקשות אצל כותל מערבי ועל קברי צדיקים ובכל מקומות הקדושים ומחובר לה קונטרס הלכות גילוי המשקי' ותו"מ / ... מאתי ... שמואל [בן יהושע זליג] ...
 ירושלים : דפוס ישראל בהרב אברהם [ב"ק], נ'פ'ל'א'ו'ת' ל'ב'ד'ו' [תר"ט].

1850 עמרם, נתן בן חיים.
אור תורה : והוא שיר נאה כעין וכחן רומאנסה, יסדתיה ... לכבוד ספר תורה ... אשר הובא ... מאת המקדיש ... סי' יוסף לומברוזו ... לפאר ולרומם בית אלהינו הוא הק"ק איטאלייאני שבפה נא אמון ... / פי המדבר ... נתן כמהר"ר חיים עמרם ...
 [שאלוניקי] : חמו"ל, ת'ב'ח'"ר' [תר"י].

1853 תפלות. מחזור. תרי"ג. שלוניקי
אחות קטנה : ... לליל שני של ר"ה...
 [שלוניקי] : דפוס יצחק ג'אחון, תרי"ג.

1856 קרסינטי, נסים
שבחי אלהים : ... דבר בעתו ... קול ששון וקול שמחה ... נלוה עמם עשרת הדברים בלשון ערבי צח כפום מנהג והראן ותלמסאן ... / שיסד רבינו סעדיה גאון ... המקריב אותו על משבח [!] הדפוס ע"י נסים בכהה"ר אליהו קרסינטי.
 [והראן : דפוס ח"ז אשכנזי, תרט"ז].

1858 קשלרי, ישראל קרשקש בן יוסף, הלוי
אגרת הפורים : ... ובה ... כמה ... ממדרשי אגדה וממאמרי הש"ס, הילקוט ... בענין הנס הנעשה בימי מרדכי ואסתר ... / ר' מאיסארי קושקאש ... ; מצאתיה ... נתן עמרם ...
 [סלוניקי] : דפוס י' ג'אהון, ב'ר'י'ת'ו' [התרי"ג].

1863 תפלות. סדור. תרכ"ב. ורשה
סדר דובר שלום : כמנהג אשכנז ... עם דרך החיים ... עם באור דובר שלום / מאת ... מוה' יצחק אליהו לאנדא ...
 ווארשא : (נ' שריפט גיססער), ל'א' י'ע'ר'כ'נ'ה'ו' כ'ל' ז'ה'ב' ו'כ'ס'ף' [תרכ"ב][!] 1863.

1865 תפלות. סדור. תרכ"ה. זיטומיר
סדר אור לישרים : והוא תפלות לכל השנה כמנהג ספרד. חלק ראשון [ושני] כולל: א) כתר נהורא פי' על התפלות מכל השנה על דרך שויתי ה' לנגדי תמיד מאהרן הכהן ... ב) דרך החיים הכולל הרבה דינים השייכים לסדר התפלה / נלקטו ... ע"י יעקב בן יעקב משה מליסא ...
 זיטאמיר : דפוס שפירא, תרכ"ה.

1869 תפלות. ברכת החמה. תרכ"ט. אמשטרדם
סדר ברכת החמה.
 אמסטרדם : דפוס י. לעוויססאן, תרכ"ט.

1869 תפלות. ברכת החמה. תרכ"ט. ליוורנו
סדר ותיקון ברכת החמה בתקופתה / ... סדרתיו ... אליהו בלא"א ... רבי יוסף גיג' ...
 ליוורנו : דפוס י. קושטא, וזרח'ה ל'כ'ם י'ר'א'י' ש'מ'י' שמש [תרכ"ט].

1874 תפלות. מחזור. תרל"ד. ליוורנו
ספר מועדי ה' : כמנהג ק"ק ספרדים: ... ודינים והנהגות ותפלות אשר בספר הרב ... חיד"א ורבנים אחרים ... והוספנו ... הקונט' ... עבודה שבלב ...
 ליוורנו : דפוס אליהו בן אמוזג, תרל"ד.

1875 תפלות. פיוטים
ישמח ישראל : ... בשירים ... מלוקטים מספר ... זמירות ישראל [לר' ישראל נג'ארה] ומהם חדשים לבקרים / מאתנו ... החי ויעקב [ר' יעקב חי בורלא] ... אליהו [משה ב"ר יהודה פאניז'יל] ... אשר אספנו בחורי חמד לשיר ... בשבתות ומועדי ה' ...
 ירושלם : דפוס ניסן בן ישראל [ב"ק] ונכדו חיים צבי, [הקד' תרל"ה].

1876 אריה ליב, חריף
ספר אם למסורות : ... חסר ויתיר ... / הובא לבית הדפוס ע"י הרב מוה' שניאור זלמן בהרב מוה' מנחם מענדיל ...
 ירושלים : דפוס ב"ק, כ'י' מציון תצא' ת'ור'ה' [תרל"ו].

1880 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר קול החיים : ... למי שהגיע להשלים ע' שנה ואילך ...
 אזמיר : [חמו"ל, תר"ם].

1880 קרסינטי, נסים
שבחי אלהים : ... קול תחנה ... לחול ולשבת, קול שמחה בחגים ובמועדים ... פיוטים ... נלוה עמם מה שיסיד [!] רבינו סעדיה גאון עשרת הדברים בלשון ערבי צח כמנהג תלמסאן ...
 והראן : דפוס נסים קרסינטי, ו'י'ב'ר'כ'ו' א'ת' שם כבודך לפ"ג [תר"ם].

1886 Ziemlich, Bernhard, d. 1907
Das Machsor Nürnberg : ein Beitrag zur Erforschung des Ritus und der Commentarliteratur des deutschen Machsor / Bernhard Ziemlich.
 Berlin : In Comm. von Mampe, 1886.

1889 תפלות. סדור. תרמ"ט. ירושלים
ספר אהבת הקדמונים : ... והוא סידור תפלה של כל השנה ... מנהג בהכנ"ס של ק"ק התושבים בעוב"י פאס ... ; והובא לבית דפוס בהשתדלותי ... רפאל אהרן ן' שמעון.
 ירושלם : דפוס ש. צוקעראמן ושותפיו, תרמ"ט.

1890
ספר חנוך לנער : ... כולל ספור נס חנוכה ... וגם מעשה יהודית בשרח ערבי ... ונוסף הוד[!] פיוט חדש לחנוכה ... שחבר ... (אברהם) סתיהון ...
 כלכתה : [חמו"ל], גילה ור'נ'ת' [תר"ן].

1896 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ו. ארלוי
סדר קידוש החמה : וועלכעס אים יאהרע תרנ"ז ה' ניסן מיטטוואך דען 7. אפריל 1897 ... אבגעהאלטען ווערדען ווירד. געארדנעט נאך אנארדנונג דעס הגאון בעל חת"ם סופר אונד קיצור ש"ע / פאן ... יואל מארגרעטען ...
 EGER : דפוס LOEW, תרנ"ו.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. אזמיר
ספר ברכת החמה : יום 5 ניסן 5657 איספונטה איל סול אורה 11:40.
 [איזמיר : חמו"ל], 5657 תרנ"ז.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. ורצ'לי
ברכת החמה : כמנהג וירציללי ...
 Vercelli : Tip. lit. Chiais, 1897.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. ירושלים
ברכת החמה : ... בשנת תרנ"ז, בתחלת ליל ד', ה' ניסן ...
 ירושלם : דפוס א"מ לונץ, תרנ"ז.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. ירושלים
ברכת החמה : התקופה נופלת בשנה הזאת בתחלת ליל ד' ה' ניסן ...
 ירושלם : [חמו"ל, תרנ"ז].

1904 תפלות. הושענות והקפות. תרס"ד. קרשנוב
סדר הקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה : מלוקט מנוסחאות שנהגו לאמרם בבית מדרשם של ... ר' מאיר מפרימישלאן, ... ר' חיים הלברשטאם מצאנז, מרן מהרי"א מזידיטשוב ואדומו"ר צבי אלימלך מדינוב ...
 קרשאנוב : דפוס י"ק דייטשער, תרס"ד 1904.

1912 ישיבת זקני תלמידי חכמים הכללית (ירושלים)
לוח ירושלמי לשנת תרע"ג / מאת ישיבת זקני תלמידי חכמים הכללית ... נוסדה בשנת תרס"ז ...
 ירושלם : א"מ לונץ, תרע"ב.

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. אלכסנדריה
מצות ברכת החמה.
 נא אמון : דפוס יעקב בן עטר, תרפ"ה.

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. בגדאד
סדר ברכת החמה.
 (בגדאד : דפוס א. שוחט), [תרפ"ה].

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. כזבלנכה
ברכת החמה : בארבעה עשר בניסן שנת תרפ"ה ... / (נדפסת עלא ידדי ... דוד בן מסעוד דאנינו).
 [כזבלנכה : חמו"ל, תרפ"ה].

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. קואימברה
סדר ברכת השמש בתקופתה.
 Coimbra : Imprensa da Universidade, 1925.

1929 תפלות. סדור. תקפ"ג. סלויטה
סדר עבודה ומורה דרך : כמנהג ספרד ...
 סלאוויטא : דפוס מ' שפירא, וע'ב'דת'ם' את ה' א'להי'כ'ם'[תקפ"ג].

1931 תפלות. פיוטים
ספר ישמח ישראל בעושיו : ... בשיר משוררי עמנו ...
 מקנאס : דפוס מ' שרביט וע' חזאן, י'ת'פ'א'ר' [תרצ"א].

1948 תפלות. פיוטים. ערבית
תרגום תחנות ופיוטים לערב ובקר יום הכפורים מלשון קדש ללשון ערבית.
 אלקאהרה : משה בכ"ר אברהם מנשה, תש"ח.

1953 תפלות. ברכת החמה. תשי"ג. בומבי
ברכת החמה : ... בשנה הזאת יהיה יום ד ב לחדש ניסם שנת התשי"ג ...
 בומבי : שמעון יעקב כרילכר, תשי"ג.

1953 תפלות. ברכת החמה. תשי"ג. טהרן
סדר ברכת החמה : (דסתור כואנדן ברכה אפתאב) ... ביום רביעי, כג לחדש ניסן, באסרו חג לשנת תשי"ג ... / ערוך ע"י שלמה כהן צדק ...
 [טהרן] : אוצר התורה איראן, תשי"ג.

1953 תפלות. ברכת החמה. תשי"ג. קהיר
ספר תקופת החמה וברכתה : (שבכל כ"ח שנה) לראש מחזור ר"ד שחל יום ד' כ"ג ניסן תשי"ג / נערך ... ע"י בית דין הצדק בקהיר ...
 CAIRO : F. MIZRAHI, תשי"ג.

1953 תפלות. ברכת החמה. תשי"ג. תונס
ברכת החמה.
 (תונס : מ. וזאן), [תשי"ג].

1981 אגדת חסידי חב"ד. ישראל
הרינו מפרסמים בזה סדר ברכת החמה / על פי הצעת ובקשת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש [ר' מנחם מנדל שניאורסון].
 [כפר חב"ד] : אגודת חסידי חב"ד באה"ק, [תשמ"א].

1981 ירושלים. העדה החרדית
סדר היום : למעמד ... ברכת החמה : מחזור ר"ו ...יום רביעי ד' ניסן תשמ"א ברחבה שמאחורי בתי אונגרין ... / הועדה המסדרת שע"י העדה החרדית.
 [ירושלים] : הועדה המסדרת שע"י העדה החרדית, תשמ"א.

Terms of use  |  Contact us  |  NLI homepage תנאי שימוש  |  צור קשר  |  לאתר הספרייה הלאומית


This page was last updated on : 28-11-2011